498/1982

Annettu Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1982

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 38 §, 39 §:n 1 momentti ja 69 §:n 1 momentti,

näistä 38 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (521/75), näin kuuluviksi:

38§

Tietoimituksessa on muun muassa:

1) päätettävä uuden tien rakentamisesta ja tien siirtämisestä johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista;

2) päätettävä tieoikeuden perustamisesta sellaiseen tiehen, johon muulla kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla ei aikaisemmin ole ollut pysyvää oikeutta;

3) päätettävä 12 ja 13 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien myöntämisestä;

4) päätettävä oikeudesta tien parantamista varten tarpeelliseen alueeseen siinä tapauksessa, että kiinteistön omistaja ei ole suostunut aluetta luovuttamaan;

5) käsiteltävä oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain (245/54) 5 §:ssä tarkoitetut kysymykset entisen tiemaan määräämisestä käytettäväksi yksityisenä tienä; sekä

6) käsiteltävä kysymys, mikä on ennestään olevan tien asema ja leveys, ja onko jollakin oikeus tiehen tai vastaava muuhun lakiin perustuva pysyvä käyttöoikeus, milloin siitä on syntynyt epätietoisuutta.

Jos tietoimitus on tullut vireille 1 momentin jonkin kohdan perusteella, voidaan toimituksessa ratkaista myös muut siinä momentissa tarkoitetut kyseistä tietä koskevat asiat.

Vireillä olevan tietoimituksen yhteydessä voidaan päättää 69 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä sekä tieoikeuksien perustamisesta muuhunkin kuin toimitusmääräyksessä tarkoitettuun tiehen, jos tiet liittyvät toisiinsa ja toimituksen tällainen laajentaminen on tarpeellista.

39§

Oikeus vaatia tietoimitusta pidettäväksi ja käyttää siinä puhevaltaa on kiinteistön omistajalla ja kunnalla.


69§

Tien tai tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen tai erottamisesta siitä samoin kuin kahden tai useamman tiekunnan yhdistämisestä taikka tiekunnan jakamisesta tai lakkauttamisesta päätetään, sen mukaan kuin tienpidon tarkoituksenmukaisen hoitamisen on katsottava vaativan, tielautakunnan toimituksessa tai vireillä olevassa tietoimituksessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Hallituksen esitys 264/81
Liikennevaliok. miet. 2/82
Suuren valiok. miet. 57/82
Suuren valiok. miet. 57 a/82

Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Jarmo Wahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.