391/1982

Annettu Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuluttaja-asiamiehestä 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (40/78) 3 §, sekä

lisätään lain 2 §:ään uusi 4 momentti ja 12 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Kuluttaja-asiamies voi 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa määrätä alaisensa, tehtävään kykenevän virkamiehen avustamaan kuluttajaa.

Kuluttaja-asiamiehellä on toimisto, jossa voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tarpeellinen määrä esittelijöitä ja muuta henkilökuntaa. Kuluttaja-asiamiestä avustaa ja hänen sijaisenaan on toimistopäällikkö, joka voi kuluttaja-asiamiehen määräyksestä käyttää tämän puolesta puhevaltaa markkinatuomioistuimessa.

12§

Jos kuluttajan vastapuolena oleva elinkeinonharjoittaja 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa häviää asian oikeudenkäynnissä, hänet on velvoitettava korvaamaan valtiolle kuluttajan avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset samojen perusteiden mukaan kuin oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta asianosaisten kesken on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982. Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen kuluttaja-asiamiehen käsiteltäväksi tai tuomioistuimessa vireille tuleviin asioihin.

Hallituksen esitys 13/82
Talousvaliok. miet. 1/82
Suuren valiok. miet. 42/82

Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.