382/1982

Annettu Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1982

Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 99 § sekä

muutetaan 51 §:n 2 momentti sekä 97 ja 98 §,

sellaisina kuin niistä ovat 51 §:n 2 momentti 30 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa (310/67) ja 97 § 22 päivänä joulukuuta 1960 annetussa laissa (499/60), näin kuuluviksi:

51§

Järjestelysuunnitelman johdosta on tarvittaessa pidettävä tietoimitus, jossa sen lisäksi mitä 5 luvussa säädetään voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) tietotoimituksessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi säädetyt asiat.

11 luku

Tielautakunta

97§

Kunnassa tulee olla tielautakunta, jollei johtosäännössä ole määrätty, että muu lautakunta tai kunnanhallitus toimii tielautakuntana.

Lautakuntaan voidaan asettaa jaosto käsittelemään ja ratkaisemaan johtosäännössä mainitut astat.

98§

Sen lisäksi mitä muualla laissa on säädetty tai johtosäännössä määrätty, tielautakunta toimii valmistelevana ja täytäntöönpanevana toimielimenä kunnan tiehallinnon alalla.

Tielautakunnan tulee muun ohella:

1) valmistella kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäviksi tulevat muut kuin katuja ja rakennuskaavateitä koskevat tieasiat;

2) laatia vuosittain laskelma kunnan tiemenoista;

3) tehdä aloitteita ja esityksiä tieverkon kehittämiseksi ja tieolojen parantamiseksi kunnassa;

4) antaa viranomaisille näiden pyynnöstälausuntoja tiekysymyksistä; sekä

5) tarkastaa kunnan ja kunnalle tämän lain nojalla maksettavien korvausten ja muiden suoritusten oikeellisuutta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Hallituksen esitys 246/81
Laki- ja talousvaliok. miet. 3/82
Suuren valiok. miet. 40/82

Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Jarmo Wahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.