311/1982

Annettu Helsingissä 28. päivänä huhtikuuta 1982

Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta

Valtioneuvosta on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämisestä annetun lain (532/81) nojalla määrättyihin, muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa sijaitseviin ensimmäiseen perusvyöhykkeeseen kuuluvilta pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkavista Suomessa suoritettavista tavarankuljetuksista voi kauppa- ja teollisuusministeriö maksaa kuljetustukea valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta siten kuin jäljempänä määrätään.

Kuljetustukea maksetaan 1 §:ssä tarkoitetuilta alueilta alkavista vähintään 101 kilometrin pituisista kuorma-autokuljetuksista ja rannikko- tai sisävesikuljetuksina tapahtuvista laivakuljetuksista sekä näiden keskinäisistä ja rautatiekuljetusten kanssa tapahtuvista yhdistetyistä kuljetuksista. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta maksaa kuljetustukea lyhyemmistäkin kuljetuksista kuin edellä on tarkoitettu, mikäli poikkeuksellisen korkeat kuljetuskustannukset tai muut erityiset olosuhteet sitä edellyttävät.

Kuljetustukea maksetaan myös yritysten omista kuljetuksista erillisinä tai 1 momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin liittyvinä. Kuljetustukea yritysten omista kuljetuksista maksetaan enintään lähimpään mantereella sijaitsevaan kunnan keskustaajamaan tai lähimmälle rauta, tieasemalle saakka, ellei kauppa- ja teollisuus. ministeriö erityisistä syistä hakemuksesta toisin päätä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa yhdistetyissä kuljetuksissa tukiprosentti määrätään koko kuljetusmatkan pituuden mukaan. Ulkomaille suuntautuvista kuljetuksista kuljetustukea maksetaan Suomessa suoritetulta kuljetusmatkalta valtakunnan rajalle tai vientisatamaan.

Kuljetusmatkan pituutta määrättäessä muunnetaan vesitse suoritettava matka maakuljetusmatkaksi siten, että normaaliolosuhteissa vesimatkaan käytettävä tunti vastaa 70 maantiekuljetuskilometriä. Lisäksi lasketaan jokaista vesimatkaa kohti 35 kilometriä vastaamaan odotuskustannuksia.

Kuljetuksesta, josta on maksettu kuljetustukea kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81) nojalla, ei makseta tukea tämän päätöksen mukaan.

Kuljetustukea maksetaan kotimaiselle Yhteisölle, säätiölle ja Suomessa asuvalle henkilölle, joka tavaran lähettäjänä tai vastaanottajana on maksanut kuljetusmaksun.

Kuljetustuki maksetaan siitä kuljetusmaksusta rahdinlisineen ja lisämaksuineen, joka on rahtikirjaan tai muuhun kuljetuskirjaan merkitty. Saadut alennukset ja vähennykset on vähennettävä kuljetusmaksusta ennen kuljetustuen määräämistä.

Kuljetustuki maksetaan, mikäli kuljetusmaksu on ollut vähintään 50 markkaa lähetykseltä ja kuljetusmaksujen yhteismäärä nousee vuosineljänneksen aikana vähintään 100 markkaan tai kalenterivuodelta vähintään 400 markkaan.

Kuljetustukea tämän päätöksen mukaan maksetaan 1 §:ssä tarkoitetuilla alueilla jalostettujen tuotteiden kuljetuksesta.

Kuljetustukea maksetaan seuraavien tuotteiden kuljetuksesta:

1) elintarvikkeista ja nautintoaineista:

- leipomovalmisteet,

- meijeriteollisuustuotteet,

- maitojauhe,

- kalavalmisteet,

- lihavalmisteet,

- kasvikset ja sienet sekä niistä tehdyt valmisteet kuluttajille tarkoitetuissa myyntipäällyksissä,

- hedelmät ja marjat sekä niistä tehdyt valmisteet kuluttajille tarkoitetuissa myyntipäällyksissä,

- makeisvalmisteet,

- juomat ja juoma-ainekset ja

- maustevalmisteet,

2) kivi- ja maalajeista, kivennäisaineita sekä niiden valmisteista:

- kvartsihiekka ja lajiteltu kvartsimurske, lasi- ja valuhiekka, liuskesirote, talkki, rikki, sementti ja piimaa,

- betoniset rakennuselementit,

- kiviteokset,

- savi- ja grafiittiteokset,

- tiilet,

- lasi ja lasitavarat,

- jäkälä,

- turpeesta ja muusta vastaavasta raakaaineesta valmistetut briketit. pelletit ja näitä korkeamman asteen jalostustuotteet,

- masuuni- ja terässulattokuonat granuloituina, pelletoituna tai ilmajäähdytettynä ja näitä pitemmälle jalostettuna sekä

- poltettu kalkki ja mikrokarbonaattijauhe;

3) puusta ja puuteoksista:

- sahattu, höylätty ja veistetty puutavara,

- puiset rakennukset ja rakennelmat,

- kyllästetty puutavara,

- lastuvilla, tulitikkusäleet ja -laatikkoainekset sekä

- puusepänteollisuuden tuotteet ja puolivalmisteet;

4) paperiteollisuustavaroista:

- kuitulevy, kartonki, pahvi ja paperi sekä näistä tehdyt valmisteet;

5) metalliteollisuustavaroista;

- rauta- ja terästeokset sekä

- muut metalliteokset;

6) koneet ja laitteet, kuljetusvälineet sekä niiden osat:

7) kemian teollisuuden ja sen liitännäisteollisuuden tuotteet lukuunottamatta lannoitteita:

8) muista tavaroista;

- tekstiili- ja vaatetusteollisuustuotteet,

- matot, linoleumit. huovat. juutetuotteet ja näihin verrattavat tavarat.

- nahat ja turkikset sekä niistä valmistetut tuotteet ja

- punonta- ja korintekijäteokset.

Käytettyjen tavaroiden kuljetuksesta ei makseta kuljetustukea.

Kuljetustuen määrä 4 §:ssä tarkoitetusta kuljetusmaksusta on:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
101- 116 11
117- 134 13
135- 160 16
161- 210 18
211- 265 21
266- 283 23
284- 303 26
304- 330 26
331- 410 26
411- 450 26
451- 500 26
501- 550 28
551- 600 31
601- 650 34
651- 700 36
701- 800 38
801- 900 40
901-100 42
101-150 44
yli 150 46

Kuorma-autokuljetuksista maksettava kuljetustuki saa kuitenkin nousta enintään samaan määrään kuin vastaavan pituisesta rautatiekuljetuksesta maksettava tuki olisi laskettuna kalleimman käytössä olevan vaunukuormaluokan mukaan. jos kysymyksessä on valtionrautateiden tariffisäännön mukaista vaunukuormakuljetusta vastaava kuljetus tai sellainen erikoiskuljetusluvan vaativa kuorma-autokuljetus, joka olisi voitu suorittaa normaalissa tavarajunassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun valtionrautateiden rahtiin, jonka mukaan enintään kuorma-autokuljetuksen tuki lasketaan, lisätään vaunukuormaluokkaa sovellettaessa korvauksena nouto- ja kotiinkuljetuksesta 40 markkaa tonnilta. Sanottu lisä lasketaan samalta painolta kuin varsinainen kuljetusmaksu.

Mikäli sellainen tavarakuljetus, joka kuorma autokuljetuksena vaatisi erikoiskuljetusluvan. olisi lähetyksen rakenteen. koon tai muun seikan vuoksi rautatiekuljetusta käytettäessä kuljetettava ylimääräisellä junalla, saadaan tuki laskea enintään kolminkertaisesta kalleimman käytössä olevan vaunukuormaluokan mukaisesta rahdista. Ellei tällaista kuljetusta voida kuljettaa rautateitse. saadaan tuki laskea enintään kuusinkertaisesta kalleimman käytössä olevan vaunukuormaluokan mukaisesta rahdista.

Kuljetustukea koskevat asiat käsittelee kauppa- ja teollisuusministeriö.

Kuljetustukea haetaan kauppa- ja teollisuusministeriöltä kultakin vuosineljännekseltä erikseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä lukien. Ellei kuljetusmaksujen yhteismäärä vuosineljänneksen aikana nouse 100 markkaan, mutta kuitenkin kalenterivuodelta nousee 400 markkaan, on kuljetustukea haettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa sen vuosineljänneksen päättymisestä, jonka aikana kuljetusmaksujen yhteismäärä on noussut 400 markkaan.

Hakemukseen on liitettävä sitä kuljetusta, johon kuljetustukea haetaan. koskeva rahtikirja tai muu kuljetuskirja. Lisäksi hakijan tulee toimittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle muitakin hakemuksen ratkaisemista varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Yritysten omista kuljetuksista vaadittavista selvityksistä antaa kauppa- ja teollisuusministeriö tarkemmat ohjeet.

Tässä päätöksessä tarkoitettuun kuljetustukeen nähden noudatetaan muutoin valtioneuvoston päätöstä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65).

10§

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982.

Tätä päätöstä sovelletaan niihin kuljetuksiin, jotka ovat tapahtuneet tai tapahtuvat vuoden 1982 alusta lukien.

Helsingissä 28. päivänä huhtikuuta 1982

Kauppa- ja teollisuusministeri
Esko Ollila

Nuorempi hallitussihteeri
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.