307/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1982

Laki kansaneläkelain 3 ja 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 3 ja 59 §,

sellaisena kuin ne ovat, 3 § 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (956/72) ja 59 § muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 ja 5 päivänä helmikuuta 1982 annetuilla laeilla (427/63 ja 103/82), näin kuuluviksi:

Vakuutetun on suoritettava vakuutusmaksu sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

Työnantaja suorittaa, niin kuin siitä erikseen säädetään, työnantajan kansaneläkemaksuna 4,25 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Jos liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 20000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksun suuruus on viimeksi toimitettua verotusta seuraavana kalenterivuotena kuitenkin 4,75 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Jos tällaisen työnantajan edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 20000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, on sanottu maksu 5,25 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset 2 momentissa tarkoitetun korotetun maksun määräämisestä.

59§

Eläkelaitoksen rahastot ovat kansaneläkerahasto ja sairausvakuutusrahasto. Sairausvakuutusrahastosta säädetään sairausvakuutuslaissa.

Kansaneläkerahaston varojen on oltava kalenterivuoden päättyessä vähintään 1/10 kansaneläkevakuutuksen vuotuisista kokonaiskustannuksista. Jos kansaneläkevakuutuksen tuotot, joihin luetaan myös tämän lain 62 §:n mukaiset suoritukset, eivät tähän riitä, suoritetaan puuttuva osa valtion varoista.

Valtion osuutta määrättäessä kansaneläkerahaston varoiksi luetaan kansaneläkerahaston pääoma lisättynä eläkevakuutuksen osuudella eläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeistä johtuvan vastuuvelan määrästä ja siitä vähennetään joulukuussa taloiksi kirjattavat vakuutusmaksutuotot. Vuotuisina kokonaiskustannuksina ei kuitenkaan oteta huomioon edellä mainitun eläkevastuuvelan muutosta vastaavaa määrää.

Valtion on suoritettava kuukausittain ennakkoa siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuslain nojalla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuina kertyvien varojen hoitamisesta säädetään sairausvakuutuslaissa.

Eläkelaitoksen varat kirjataan tilinpäätöksessä enintään käypiin arvoihin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982, kuitenkin siten, että 59 §:ää sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 1983 lukien.

Hallituksen esitys 39/82
Sosiaalivaliok. miet. 7/82
Suuren valiok. miet. 34/82

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.