290/1982

Annettu Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnettävistä veronhuojennuksista säädetään tässä laissa.

Kehitysalueilla tarkoitetaan tässä laissa tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämisestä annetussa laissa (532/81) tarkoitettua kehitysaluetta, sellaisena kuin tämä alue on perusvyöhykkeistä 24 päivänä syyskuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (653/81).

Verovelvollisella, joka vuosien 1982-1989 aikana perustaa kehitysalueelle uuden tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen taikka laajentaa kehitysalueella olevaa tuotantolaitostaan tai matkailuyritystään tahi uudistaa niiden koneistoa, laitteita tai kalustoa niin, että laitoksen tuotantokyky taikka tuotannon jalostusaste olennaisesti kasvaa tai niin, että yrityksen toimintakyky olennaisesti kasvaa taikka laatutaso olennaisesti nousee, on oikeus siltä verovuodelta, jona uutta laitosta tai yritystä tahi laajennusta tai uudistusta varten hankittu käyttöomaisuus otetaan käyttöön, sekä yhdeksältä seuraavalta verovuodelta toimitettavissa verotuksissa poistoina vähentää veronalaisesta tulostaan sanotun käyttöomaisuuden hankintamenosta määrä, mikä verovelvollisen kirjanpidossa on tällaisena poistona vähennetty.

Milloin 1 momentissa mainittu uuden tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen perustaminen tai laitoksen tai yrityksen laajennus tahi uudistus on tapahtunut kehitysalueen ensimmäisellä tai toisella perusvyöhykkeellä tahi kolmannen perusvyöhykkeen A-tukialueella, sellaisena kuin tämä alue on perusvyöhykkeiden jakamisesta A- ja B-tukialueisiin 22 päivänä joulukuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1038/81), verovelvollisella on oikeus sanotussa momentissa tarkoitettuina verovuosina vähentää valtionverotuksessa veronalaisesta tulostaan muiden lainsäädännössä myönnettyjen vähennysten lisäksi kunakin vuotena ylimääräisenä investointivähennyksenä määrä, joka on kehitysalueen ensimmäisellä perusvyöhykkeellä 4 prosenttia, kuitenkin enintään 90 000 markkaa, toisella perusvyöhykkeellä 2 prosenttia, kuitenkin enintään 40 000 markkaa ja kolmannen perusvyöhykkeen A-tukialueella 1 prosentti kuitenkin enintään 20 000 markkaa, uuteen tuotantolaitokseen tai matkailuyritykseen taikka niiden laajennukseen tai uudistukseen sijoitetun 1 momentissa tarkoitetun käyttöomaisuuden alkuperäisestä hankintamenosta.

Edellä 2 §:ssä tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä tahi laitoksen taikka yrityksen laajennusta tai uudistusta varten hankittua käyttöomaisuutta ei pidetä veronalaisina varoina samassa pykälässä mainituilta verovuosilta toimitettavissa valtionverotuksissa.

Tässä laissa tarkoitettuna tuotantolaitoksena pidetään laitosta, joka teollisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita, sekä kauppapuutarhaa, taimitarhaa, turkistarhaa, kalastustoimintaa, kalanviljelylaitosta tai turvetuotantolaitosta, milloin sitä on pidettävä maatilataloudesta erillisenä liikkeenä. Jos työliike pääasiallisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita, on sitä niin ikään pidettävä tässä laissa tarkoitettuna tuotantolaitoksena.

Matkailuyrityksenä pidetään hotellia, motellia, matkustajakotia, moottorimajaa, yömajaa ja muuta siihen verrattavaa majoitusliikettä sekä majoitusliikkeen omistajan sen yhteydessä harjoittamaa ravitsemistoimintaa- Maatilatalouden yhteydessä harjoitettu majoitustoiminta katsotaan matkailuyritykseksi silloin, kun sitä on pidettävä maatilataloudesta erillisenä liikkeenä.

Tuotantolaitoksen käyttöomaisuudella tarkoitetaan tässä laissa irtainta kuluvaa käyttöomaisuutta niin myös rakennusta ja rakennelmaa, jota käytetään tehtaana, työpajana, voimaasemana tai varastona tahi muuhun tuotantolaitoksen toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen.

Matkailuyrityksen käyttöomaisuudella tarkoitetaan irtainta kuluvaa käyttöomaisuutta sekä rakennusta ja rakennelmaa, joita käytetään matkailuyrityksen toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen.

Kunnallisverotuksessa ei sovelleta harkintaverotusta uudesta tuotantolaitoksesta tai matkailuyrityksestä saatuun tuloon niinä verovuosina, joilta toimitettavissa kunnallisverotuksissa 2 §:n säännöksiä on siihen sovellettava.

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta kunnallisverotukseen Ahvenanmaan maakunnassa olevien kehitysalueisiin kuuluvien kuntien osalta.

Jos Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä. annetaan tarvittavat säännökset, voidaan asetuksella säätää, että laki tulee voimaan myös 1 momentissa tarkoitetussa verotuksessa.

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982 ja sitä sovelletaan verovuosilta 1982-1998 toimitettavissa verotuksissa.

Hallituksen esitys 78/81
Valtiovarainvaliok. miet. 5/82
Suuren valiok. miet. 10/82

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.