287/1982

Annettu Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Laki vesilain 2 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 2 luvun 3 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 lukuun uusi 22 a § seuraavasti:

2 luku

Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön

Rakentaminen on, mikäli sen tarkoitus ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä hankkeen kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna voidaan saavuttaa, suoritettava siten, ettei yrityksestä aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä rannan tai vesialueen omistajalle, ettei kalakantaa hävitetä, kalastuksen harjoittamista, vesistössä kulkemista ja puutavaran uittoa, vesivoiman käyttämistä, vesistön järjestelyä tai säännöstelyä, maan kuivattamista, veden johtamista nesteenä käytettäväksi tai pohjaveden ottamista vaikeuteta taikka yleistä tai yksityistä etua muutoin loukata, vesistön puhdistautumiskykyä huononneta taikka ympäristön viihtyisyyttä turmella enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä, samoin kuin myös siten, että vesistön tai pohjaveden erilaiset käyttämisedut vastedeskin voidaan tyydyttää mahdollisimman vähäisessä määrin supistettuina.


22a§

Vettä käyttävän laitoksen tulokanavaan tai vesijohtoon on asetettava välppäaita tai muu laite, joka estää kaloja joutumasta laitokseen. Tällainen laite voidaan kuitenkin pitää nostettuna vesistön ollessa jäätyneenä ja jäiden lähdön aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön asiana on antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa mainituista laitteista.

Kanavaa, vesijohtoa ja vesialuetta kuiville laskettaessa on siinä olevat kalat viipymättä laskettava takaisin veteen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 214/80
Laki- ja talousvaliok. miet. 18/81
Perustuslakivaliok. miet. 5/81
Suuren valiok. miet. 213/81

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jarmo Wahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.