211/1982

Annettu Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 1982

Asetus keskinäisestä oikeusavusta annettaessa tiedoksi asiakirjoja yksityisoikeudellisissa asioissa

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ulkomaan viranomaisen pyytäessä Suomen viranomaiselta asiakirjan tiedoksi antamista yksityisoikeudellisessa asiassa sekä Suomen viranomaisen esittäessä sellaista toimenpidettä koskevan pyynnön ulkomaan viranomaiselle, jollei pyynnön tehneen tai vastaanottavan valtion kanssa ole toisin sovittu.

Pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa on voimassa, mitä siitä on erikseen sovittu tai säädetty.

Tiedoksianto Suomessa

Haagissa 15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen (SopS 51/69) 2 artiklassa tarkoitettuna keskusviranomaisena ja 9 artiklassa tarkoitettuna viranomaisena on Suomessa oikeusministeriö, joka ottaa vastaan sopimusvaltion viranomaisen tekemän tiedoksiantopyynnön.

Milloin tiedoksiantopyynnön on tehnyt muun kuin 1 momentissa tarkoitetun valtion viranomainen, ottaa pyynnön vastaan ulkoasiainministeriö, jollei pyynnön tehneen valtion kanssa ole toisin sovittu.

Tiedoksiantopyyntöön ei suostuta, jos tiedoksiannon toimittaminen on Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Pyynnöstä on käytävä ilmi asiakirjan antanut viranomainen, tarpeelliset tiedot asianosaisista, vastaanottajan osoite sekä tiedoksi annettavan asiakirjan laatu.

Pyyntöön on liitettävä kaksin kappalein tiedoksi annettava asiakirja.

Pyynnön vastaanottanut ministeriö toimittaa pyynnössä tarkoitetut asiakirjat tiedoksiantamista varten sille lääninhallitukselle, jonka alueella tiedoksianto on toimitettava.

Jos lääninhallitus havaitsee, että tiedoksianto on toimitettava toisessa läänissä, on sen lähetettävä asiakirjat toimivaltaiselle lääninhallitukselle sekä ilmoitettava tästä pyynnön vastaan ottaneelle ministeriölle.

Milloin tiedoksiantoa ei voida toimittaa esteen vuoksi, joka ei ole tilapäinen, lääninhallitus palauttaa asiakirjat ministeriölle.

Asiakirja annetaan tiedoksi:

1) sillä tavoin kuin sellaisen asiakirjan tiedoksi antamisesta on Suomen laissa säädetty; tai

2) noudattamalla pyynnössä mainittua erityistä menettelyä, jollei tämä ole Suomen lainsäädännön vastainen.

Jos tiedoksi annettava asiakirja on laadittu muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, on siihen oltava liitettynä oikeaksi todistettu käännös jommallekummalle näistä kielistä. Asiakirja voidaan tämän estämättä kuitenkin antaa tiedoksi, jos se, jolle asiakirja on annettava tiedoksi, suostuu ottamaan sen vastaan tai riittävästi hallitsee sitä kieltä, jolla asiakirja tai sen käännös on laadittu.

Lääninhallitus toimittaa tiedoksi annetun asiakirjan siihen merkittyine tiedoksiantotodistuksineen pyynnön vastaanottaneelle ministeriölle. Ministeriö laatii ulkomaan viranomaista varten todistuksen, josta ilmenee, milloin ja miten asiakirja on annettu tiedoksi. Jos tiedoksianto on toimitettu 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on todistukseen tehtävä siitä merkintä.

10§

Milloin asiakirjaa ei ole voitu antaa tiedoksi tai noudattaa pyydettyä menettelyä tiedoksiannossa, on ministeriön ilmoitettava siitä pyynnön tehneelle ulkomaan viranomaiselle.

11§

Ulkomaan viranomaisen pyytämästä tiedoksiannosta aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion varoista.

Tiedoksianto ulkomailla
12§

Jos haaste tai kutsu saapua tuomioistuimeen on annettava tiedoksi ulkomailla, tekee tuomioistuin tiedoksiantoa koskevan pyynnön ulkomaan viranomaiselle sen vaatimuksesta, jonka on huolehdittava tiedoksiannosta. Muun asiakirjan tiedoksiantoa koskevan pyynnön tekee vaadittaessa lääninhallitus.

13§

Pyynnöstä on käytävä ilmi asiakirjan antanut viranomainen, tarpeelliset tiedot asianosaisista, vastaanottajan osoite, tiedoksiannon tarkoitus sekä mitä erityistä menettelyä tiedoksiannossa ehkä halutaan noudatettavaksi. Tiedoksiannettava asiakirja on liitettävä pyyntöön kahtena kappaleena.

Milloin tiedoksianto on toimitettava 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun yleissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa, pyyntö laaditaan yleissopimuksen liitteenä olevan kaavakkeen mukaiselle lomakkeelle.

14§

Jos tiedoksianto on toimitettava 13 §:n 2 momentissa tarkoitetussa sopimusvaltiossa, tiedoksiantopyyntö siihen liitettyine asiakirjoineen lähetetään oikeusministeriön välitykselläasianomaisen valtion yleissopimuksen mukaisesti määräämälle keskusviranomaiselle.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun valtion viranomaiselle asiakirjat lähetetään ulkoasiainministeriön välityksellä, jollei toisin ole sovittu tai säädetty.

Voimaantulo
15§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1982.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen ja ulkomaan viranomaisten keskinäisestä avusta asiakirjoja tiedoksi annettaessa eräissä tapauksissa 8 päivänä kesäkuuta 1923 annettu asetus (175/23).

Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.