92/1982

Annettu Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 1982

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 5 §:n 4 momentti, 63 §:n 1 momentti, 129 §:n 1 momentti ja 149 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (745/75), sekä

lisätään asetukseen uusi 146 c ja 146 d § sekä 150 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966 annetulla asetuksella (673/66) ja mainitulla, 26 päivänä syyskuuta 1975 annetulla asetuksella, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:


Rakennuslautakunnan on ennen rakennuslain 42 a §:n 1 momentissa tai 100 a §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen ratkaisemista hankittava lausunto kunnanhallitukselta tai siltä kunnan viranomaiselta, jolle lausunnon antaminen näissä asioissa on siirretty.

63§

Rakennuslautakunnan tulee valvoa, ettei rakentamiseen, rakennuksen tai sen osan purkamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen taikka rakennuslain 124 a §:ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhdytä ilman lupaa, jos se tarvitaan.


129§

Rakennuslautakunnan tulee valvoa, ettei rakentamiseen, rakennuksen tai sen osan purkamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen taikka rakennuslain 124 a §:ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhdytä ilman lupaa, jos se tarvitaan.


146c§

Maa-ainesten ottamista tarkoittavaa kaivamista tai louhimista koskevaa hakemusta tehtäessä ja käsiteltäessä sekä ottamiseen ryhdyttäessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä maaainesasetuksen (91/82) 2-6 §:ssä, 7 §:n 2 momentissa sekä 8 ja 10 §:ssä on säädetty. Vahvistetun yleiskaavan alueella sekä asema-, rakennus- ja rantakaava-alueella on maa-ainesasetuksen 4-5 §:ssä tarkoitetut lausunnot kuitenkin hankittava vain tarvittaessa.

146d§

Muuta kuin 146 c §:ssä tarkoitettua toimenpidettä koskevaa lupaa on haettava kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava tarpeelliset tiedot hakijasta, alueen sijainnista ja maanomistuksesta, toimenpiteestä, johon aiotaan ryhtyä, sekä muut hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta muutakin selvitystä, jos se asian käsittelyä varten on tarpeellista.

Hakemuksesta on hankittava tarpeelliset lausunnot. Jollei lausuntoa ole annettu kahden kuukauden kuluessa pyynnön lähettämisestä, asia voidaan ratkaista ilman kyseistä lausuntoa.

149§

Rakennusluvan sekä rakennuslain 42 a §:n 1 momentissa tai 100 a §:n 1 momentissa ja 124 a §:ssä tarkoitetun muun kuin kaivamista tai louhimista koskevan luvan myöntävällä viranomaisella on rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä oikeus antaa lupa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.


150§

Rakennuslain 124 a §:ssä tarkoitettu muuta toimenpidettä kuin maa-ainesten ottamista tarkoittavaa kaivamista tai louhimista koskeva lupa on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1982.

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
J. Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.