87/1982

Annettu Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 1982

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 94, 104 ja 105 §,

muutetaan 4 §, 45 §:n 1 momentti, 64 §:n 2 momentti, 102, 103, 106 ja 134 §, 137 §:n 1 momentti, 138 §, 150 §:n 4 momentti ja 156 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § 10 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa (628/ 69), 45 §:n 1 momentti, 64 §:n 2 momentti ja 150 §:n 4 momentti 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (673/66), 134 § 11 päivänä kesäkuuta 1965 annetussa asetuksessa (334/65), 137 §:n 1 momentti 5 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (877/76) ja 138 § 7 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (268/78), sekä

lisätään 64 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1966 annetulla asetuksella, uusi 5 momentti, 99 §:ään uusi 3 momentti, 130 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä lokakuuta 1973 annetulla asetuksella (791/73), uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1-3 momentti siirtyvät 2-4 momentiksi, asetukseen uusi 134 a-134 d § sekä 137 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 5 päivänä marraskuuta 1976 annetulla asetuksella, uusi 4 momentti, seuraavasti:.

Rakennuslupaa ei saa vastoin rakennuslain 5 §:n säännöstä antaa uudisrakennuksen rakentamiseen, milloin on kysymys taaja-asutuksesta alueella, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, ellei sanotun pykälän 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta ole myönnetty. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää, jos kysymys on enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamisesta uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla tai sen vähäisestä lisärakentamisesta.

45§

Jollei rakennuslain 125 §:n 4 momentista muuta johdu, on tonttijakoehdotukseen sovellettava vastaavasti, mitä 39 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan 2 momentin säännöstä tiedottamisesta toiselle kunnalle.


64§

Jos tontin raja on epäselvä, on toimituksen suorittajan tarpeen vaatiessa alistettava asia rakennuslautakunnan käsiteltäväksi niin kuin siitä on erikseen säädetty. Rakennuksen paikan merkitsemistoimitus on keskeytettävä, kunnes rajan oikea suunta on lopullisesti vahvistettu.


Kiinteistöinsinööri voi määrätä kaupungin palveluksessa virkasuhteessa olevan maanmittausteknikon suorittamaan 1 ja 4 momentin mukaiset tehtävät. Määräyksen antamisen edellytyksenä on kuitenkin, että määräyksen saaja on suorittanut teknikon tutkinnon teknisen koulun maanmittaustekniikan opintosuunnalla.

99§

Yksityisen viemärin sekä siihen liittyvien puhdistus- ja muiden laitteiden rakentaminen ja kunnossapito kuuluu tontin omistajalle.

102§

Yksityistä viemäriä ja sen laitteita koskevalle suunnitelmalle on yleisen viemärilaitoksen toiminta-alueella haettava kunnan tai laitoksen hyväksyminen.

103§

Milloin tontin maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai tontilla suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua tontilla, tontinomistaja on velvollinen huolehtimaan, ettei toimenpiteistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Jos tontinomistaja laiminlyö velvollisuutensa, rakennuslautakunnan asiana on määrätä haitan poistamisesta.

Mitä 1 momentissa ja 99 §:n 3 momentissa on säädetty tontin omistajasta, koskee soveltuvin osin myös rakennuskortteliin kuuluvan muun maan omistajaa sekä virkistys-, liikenne-, vaara- ja erityisalueen omistajaa.

106§

Milloin rakennuslain 77 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta on tehty sopimus, on kaupungin pidettävä maksamattomista korvauksista luetteloa.

130§

Uudisrakennuksen paikka ja korkeusasema on ennen rakennustyön aloittamista merkittävä maalle rakennuslautakunnan taikka johtosäännössä määrätyn viranomaisen toimesta.


134§

Mitä 9 luvussa ja 97-98 §:ssä ja 99 §:n 1 momentissa sekä 102-103 §:ssä on säädetty, on soveltuvin osin noudatettava myös rakennuskaava-alueella. Myös rakennuskaavassa voidaan sallia työhuoneen sijoittaminen osaksi tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevaan tilaan.

134a§

Ennen rakennuskaavatietä varten osoitetun maan ottamista rakennuslain 103 §:n 1 momentin mukaiseen käyttöön on rakennuskaava tarpeellisilta osin merkittävä maastoon sekä selvitettävä, mistä tiloista rakennuskaavatieksi tuleva alue muodostuu.

134b§

Mitä 95 §:ssä on säädetty katupiirustuksesta ja kaupunginhallituksesta koskee vastaavasti rakennuskaavatiepiirustusta ja kunnanhallitusta.

134c§

Rakennuskaavatietä varten kunnan haltuun otettavalla alueella on suoritettava katselmus, jollei haltuun ottamisesta ole sovittu. Katselmuksen toimittaa rakennuslautakunta tai johtosäännössä määrätty muu viranomainen. Katselmuksesta on ilmoitettava asianosaisille siinä järjestyksessä kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) on säädetty.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun katselmuksen toimittamista ei alueella saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka voivat vaikeuttaa katselmusta.

134d§

Mitä 106 §:ssä on säädetty kaupungista koskee vastaavasti rakennuslain 108 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun korvauksen osalta muuta kuntaa.

14 luku

Asemakaava maalaiskunnassa


16 luku

Rakentaminen haja-asutusalueella

137§

Mitä 77-79, 81-83, 85, 85 a, 87, 87 a, 88, 90, 90 a, 120, 121, 123, 126, 127 ja 131 §:ssä sekä soveltuvin osin, mitä 80, 84, 97, 102, 122, 124, 125, 128, 129 ja 133 §:ssä on säädetty, on voimassa rakennettaessa alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa.


Jos rakennuspaikalle ei johda ajokelpoista pääsytietä tai jos sinne päästään vain yleisistä teistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitetun maatalousliittymän kautta ja pääsytien saamiseksi yleiseltä tieltä tarvitaan mainitun lainkohdan mukaisesti liittymälupa, lupa on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

138§

Uudisrakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä rakennustyön katselmukset on toimitettava sen mukaan kuin rakennuslupapäätöksessä määrätään.

150§

Antaessaan rakennuslain 5 §:n 2 momentissa tai 132 §:n 1 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen on päätöksessään samalla määrättävä luvan voimassaoloaika. Poikkeuslupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava sanotun ajan kuluessa. Aikaa ei ole määrättävä kahta vuotta pitemmäksi. Poikkeuslupa, joka koskee laajempaa kuin yhden rakennuspaikan käsittävää aluetta, voidaan kuitenkin määrätä olemaan voimassa enintään viisi vuotta.

156§

Kun rakennuslautakunnan rakennuslain 133 §:n 3 momentin nojalla antama päätös, joka koskee viemärin tai johdon sijoittamista, on tullut lainvoimaiseksi, rakennuslautakunnan on lähetettävä jäljennös päätöksestä ja siihen liittyvästä asianmukaisesta kartasta maarekisteriin merkityn alueen osalta maanmittauskonttorille ja tonttirekisteriin merkityn tontin osalta tonttikirjan pitäjälle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1982.

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
J. Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.