47/1982

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1982

Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taitelija-apurahoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taitelija-apurahoista 30 päivänä joulukuuta 1969 annetun asetuksen (845/69) 4 §, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (76/81), 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti sekä 11 ja 12 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 11 b § seuraavasti:

4 §

Valtion taitelija-apurahoista lukuunottamatta 2 momentissa tarkoitettuja apurahoja jaetaan:

1) kirjailijoille 18 yksivuotista, 9 kolmivuotista ja 5 viisivuotista apurahaa;

2) kääntäjille 4 yksivuotista ja 2 kolmivuotista apurahaa;

3) kuvataiteilijoille 14 yksivuotista, 11 kolmivuotista ja 10 viisivuotista apurahaa;

4) säveltäjille 4 yksivuotista, 3 kolmivuotista ja 2 viisivuotista apurahaa;

5) esittäville säveltaiteilijoille 16 yksivuotista, 3 kolmivuotista ja 1 viisivuotinen apuraha;

6) näyttämötaiteilijoille 22 yksivuotista ja 1 kolmivuotinen apuraha;

7) tanssitaiteilijoille 5 yksivuotista ja 2 kolmivuotista apurahaa;

8) rakennustaiteen edustajille 4 yksivuotista ja 1 kolmivuotinen apuraha;

9) taideteollisuuden edustajille 5 yksivuotista ja 3 kolmevuotista apurahaa;

10) elokuvataiteilijoille 4 yksivuotista, 3 kolmivuotista ja 1 viisivuotinen apuraha;

11) valokuvataiteilijoille 3 yksivuotista ja 2 kolmivuotista apurahaa; ja

12) arvostelijoille 5 yksivuotista ja 1 kolmivuotinen apuraha.

Pitkäaikaiset valtion taiteilija-apurahat jaetaan taiteenharjoittajille taiteen keskustoimikunnan esityksestä.

5 §

Pitkäaikaiset valtion taiteilija-apurahat myönnetään päätoimisille taiteenharjoittajille, joilla ei ole taiteelliseen toimintaan liittyvää virka- tai työsuhdetta. Muut valtion taiteilija-apurahat ja kohdeapurahat voidaan myöntää taiteenharjoittajille ja arvostelijoille sekä erityisestä syystä taiteen oppilaitosten ja muillekin taiteen opettajille ja taiteen ja taidehistorian tutkijoille.


6 §

Valtion taiteilija-apuraha voidaan myöntää työskentelyedellytysten turvaamiseksi sekä pitkäaikaista apurahaa lukuunottamatta, kotimaassa ja ulkomailla tapahtuviin opintoihin ja jatko-koulutukseen.


7 §

Pitkäaikaiset valtion taiteilija-apurahat myöntää opetusministeriö taiteen keskustoimikunnan esityksestä. Yksi-, kolmi- ja viisivuotiset valtion taiteilija-apurahat myöntää asianomainen valtion taidetoimikunta huomioon ottaen, että arvostelijain apurahat myöntää taiteen keskustoimikunta, kääntäjien apurahat valtion kirjallisuustoimikunta ja tanssitaiteilijain apurahat valtion näyttämötaidetoimikunta.


9 §

Asianomainen taidetoimikunta voi määrätä taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3 a §:n 1 momentissa tarkoitetun apurahan osan sekä muun yksivuotisen apurahan maksettavaksi yhdessä erässä.


11 §

Jos apurahan tai avustuksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan tai avustuksen myöntämiseen taikka jos apurahan tai avustuksen saaja ei täytä myöntämispäätöksessä asetettuja ehtoja, voi opetusministeriö pitkäaikaisten apurahojen osalta ja asianomainen taidetoimikunta muiden apurahojenosalta, apurahan tai avustuksen saajaa kuultuaan, keskeyttää toistaiseksi tai kokonaan ja, milloin siihen on syytä, peruuttaa apurahan tai avustuksen kokonaan tai osan siitä ja määrätä jo maksetun osan suoritettavaksi takaisin.

Jos apurahan tai avustuksen saaja kuolee tai muusta syystä estyy apurahaa tai avustusta käyttämästä taikka jos apurahan tai avustus peruutetaan, voidaan apurahan tai avustuksen käyttämätön osa opetusministeriön tai asianomaisen taidetoimikunnan harkitsemalta osalta saattaa uudelleen haettavaksi.

11 a §

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taitelija-apurahoista annetussa laissa tarkoitettua eläkettä koskeva hakemus on toimitettava valtiokonttorille, joka myöntää ja maksaa eläkkeen. Hakemuksen käsittelyssä noudatettavasta menettelystä ja eläkkeen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion eläkeasetuksessa on näiltä osin säädetty.

11 b §

Sellaisesta eläkkeen saajan oloissa tapahtuneesta muutoksesta, joka voi vaikuttaa eläkkeen maksamiseen, hänen tai hänen edustajansa on viipymättä ilmoitettava valtiokonttorille. Niin ikään on vaadittaessa esitettävä valtionkonttorille selvitys siitä, että edellytykset eläkkeen saamiselle edelleen ovat olemassa. Valtiokonttori saa keskeyttää eläkkeen maksamisen siksi, kunnes selvitys on saatu.

12 §

Taiteen keskustoimikunnan päätökseen, joka koskee ehdotusta taiteilijaprofessorin nimittämiseksi tai pitkäaikaisen apurahan myöntämiseksi, taikka asianomaisen toimikunnan päätökseen, joka koskee apurahan tai avustuksen myöntämistä, tahi opetusministeriön päätökseen, joka koskee pitkäaikaisen apurahan myöntämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1982.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1982

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Kalevi Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.