20/1982

Annettu Helsingissä 7. päivänä tammikuuta 1982

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 1 §:n 1 ja 4 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 10 ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (1085/80), 2 ja 6 § 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetussa laissa (231/80), 8 §:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1011/79) ja 8 §:n 4 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (1085/80), näin kuuluviksi:

Rintamasotilaalla ja rintamapalvelukseen osallistuneella naisella on oikeus rintamasotilaseläkkeeseen ja rintamalisään sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasotilaalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, joka saa kansaneläkettä, perhe-eläkelain (38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoeläkettä tai invaliidirahalain (374/51) mukaista invaliidirahaa. Jos rintamasotilaseläke myönnetään samalta ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä tai perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja rintamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena.

Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 55 vuotta mutta ei 60 vuotta ja joka ei alentuneen työkykynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan hänelle sopivaa toimeentuloaan turvaavaa työtä, samoin kuin rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 60 mutta ei 65 vuotta, maksetaan rintamasotilaseläkettä, jonka täysi määrä vuodessa on ensimmäisessä kuntaryhmässä 764 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 732 markkaa.

Rintamasotilaseläke myönnetään sen kuntaryhmän mukaisena, johon se kunta kuuluu, jossa eläkkeenhakija asuu eläkkeen alkamisajankohtana.


Rintamasotilaseläke maksetaan täysimääräisenä sellaiselle henkilölle, jonka vuositulo ei ylitä 3700 markkaa.

Naimisissa olevalle maksetaan rintamasotilaseläke täysimääräisenä, jollei puolisoiden vuositulo ylitä rajatuloa, joka on 60 prosenttia suurempi kuin 1 momentissa tarkoitettu rajatulo.

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, jonka puoliso saa kansaneläkettä, maksetaan rintamasotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 prosenttia eläkkeen täydestä määrästä.

Jos molemmat puolisot saavat rintamasotilaseläkettä, heille määrätään yhteinen rintamasotilaseläke, joka on täysimääräisenä 60 prosenttia 2 §:ssä mainittuja markkamääriä suurempi. Yhteinen rintamasotilaseläke maksetaan puoliksi kummallekin puolisoista. Rintamasotilaseläkkeen puolikkaasta on silloin voimassa, mitä rintamasotilaseläkkeestä on säädetty.

Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen naisen tai hänen puolisonsa 16 vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistunut nainen tahi hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla tavoin huolehtii lapsen toimeentulosta, lasketaan rintamasotilaseläke siten, että 2 §:n ja 4 §:n 3 momentin mukaisia täysimääräisen rintamasotilaseläkkeen määriä korotetaan 636 markalla kutakin tässä pykälässä tarkoitettua lasta kohden. Yhteistä rintamasotilaseläkettä määrättäessä korotetaan 4 §:n 4 momentin mukaista rintamasotilaseläkettä 172 markalla kutakin tässä pykälässä tarkoitettua lasta kohti.

Jollei naimisissa olevalla rintamasotilaalla tai rintamapalvelukseen osallistuneella naisella ole yhteistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen rintamasotilaseläkettään määrättäessä sovelletaan, mitä tässä laissa on säädetty sellaisen henkilön eläkkeestä, joka ei ole naimisissa.


Vuositulolla, jonka perusteella oikeus rintamasotilaseläkkeeseen vahvistetaan, tarkoitetaan sitä tosiasiallista tuloa, jota rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen naisen taikka, jos hän on naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan lisättynä kymmenellä prosentilla siitä määrästä, jolla hänen omaisuutensa arvo ylittää 9850 markkaa tai jos hän on naimisissa, jolla puolisoiden omaisuuden arvo ylittää 145410 markkaa.

Jos eläkkeenhakija on välittömästi ennen rintamasotilaseläkkeen myöntämistä saanut tai jos hänen puolisonsa saa rintamasotilaseläkettä tai kansaneläkettä, johon kuuluu tukiosa tai tukilisä ja jonka suuruutta määrättäessä on vuositulona joko kokonaan tai osittain otettu huomioon muun lain tai asetuksen tai julkisen eläkesäännön mukainen eläke taikka sitä vastaava jatkuva suoritus tai korvaus, tämä luetaan tuloksi entisen määräisenä, kuitenkin ottaen huomioon, mitä johtuu kansaneläkkeiden ja rintamasotilaseläkkeiden indeksisidonnaisuudesta. Näin menetellään, jos etuuden määräytymisperusteissa ei ole tapahtunut muutosta. Samoin menetellään, kun rintamapalvelukseen osallistunut nainen on välittömästi ennen rintamasotilaseläkkeen alkamista saanut perheeläkettä, johon kuuluu tukiosa tai tukilisä. Etuuden määräytymisperusteen ei katsota muuttuneen sen vuoksi, että työttömyyseläke on muuttunut työkyvyttömyyseläkkeeksi tai jompikumpi näistä eläkkeistä vanhuuseläkkeeksi, elleivät eläkkeen määrään vaikuttavat perusteet tämän johdosta ole muuttuneet.


Jos rintamasotilaseläkkeensaajan puoliso ei saa kansaneläkettä eikä rintamasotilaseläkettä, luetaan puolison työtulosta vuosituloksi vain se osa, joka ylittää 1240 markkaa Mitä työtulolla tarkoitetaan, säädetään asetuksella.

10§

Jos samalta ajalta, jolta rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle myöhemmin myönnetään rintamasotilaseläke, on maksettu ylimääräistä sotaeläkettä, vähennetään rintamasotilaseläkkeestä vastaava ylimääräinen sotaeläke.

11§

Jos rintamasotilaseläkkeensaajalle myönnetään kansaneläke tai leskeneläkkeen jatkoeläke, lakkaa hänen oikeutensa rintamasotilaseläkkeeseen. Jos kansaneläke tai leskeneläkkeen jatkoeläke on myönnetty samalta ajalta, jolta on maksettu rintamasotilaseläkettä, pidetään viimeksi mainittua kansaneläkkeen tai leskeneläkkeen jatkoeläkkeen ennakkosuorituksena.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1976 lokakuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hallituksen esitys 195/81
Lakialoitteet 180 ja 181/81
Sosiaalivaliok. miet. 32/81
Suuren valiok. miet. 192/81

Helsingissä 7. päivänä tammikuuta 1982

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.