1049/1981

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1981

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin.esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 7 §,37 § ja 38 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (1055/79)ja 38 §:n 2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (852/80), sekä

lisätään 44 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussaasetuksessa, uusi 3 momentti seuraavasti:

Jos verovelvollinen saa sellaista palkkaa taiennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitettua suoritusta, josta on toimitettava verokirjaan merkityn pidätystunnuksen mukainen pidätys, on hänen hyvissä ajoin ennen palkan tai muun suorituksen maksua annettava verokirja työnantajalletai muulle pidätysvelvolliselle, ellei verohallitustoisin määrää. Työnantajan tai muun pidätysvelvollisen on säilytettävä verokirja.

Verovelvollisen, joka saa palkkaa tai ennakkoperintälain 5 §:ssa tarkoitettua suoritustakahdelta tai useammalta maksajalta, on annettava verokirja pidätystunnuksen mukaisen pidätyksen toimittavalle työnantajalle tai muullepidätysvelvolliselle. Ennakkopidätystä koskevattiedot ennakkoperintälain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa annetaan samalla tavoin pidätystunnuksen mukaisen pidätyksen toimittavalle työnantajalle tai muullepidätysvelvolliselle.

37§

Tämän luvun säännöksiä palkasta, työnantajasta ja palkansaajasta sovelletaan vastaavasti,jollei toisin ole säädetty, ennakoperintälain5 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuihinsuorituksiin sekä näiden suoritusten maksajaanja saajaan.

38§

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimitetasiltä osin kuin luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle maksettujen osinkojen jakorkojen yhteismäärä saman kalenterivuodenaikana ei ylitä verovuodelle säädettyä omaisuustulovähennyksen enimmäismäärää. Tämän määrän ylittävästä maksetun osingon tai koron osasta toimitetaan ennakonpidätys 1 momentissa tarkoitetun prosentin mukaan. Ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisen edellytyksenä on, että osingon tai koron saaja esittäämaksajalle verotoimiston antaman todistuksen(osinkoverokirja). Osinkoverokirja esitetäänosinkoa tai korkoa nostettaessa, osingon osaltaviimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa siitä,kun osinko on ollut asianomaisen nostettavissa.


44a§

Osingon tai koron maksaja, joka on oikeutettu tekemään osinkoa tai korkoa koskevatmerkinnät osinkoverokirjan sijasta osingon- taikoronpidätystodistukseen, saa verovuoden päätyttyä hävittää osinkoverokirjan, jos muu osingon tai koron maksaja ei ole tehnyt siihen merkintöjä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.