895/1981

Annettu Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 1981

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 58 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (610/79), sekä

lisätään lakiin uusi 4 a ja 55 a § sekä lain 55 §:ään, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), uusi 2 momentti seuraavasti:

4a§

Työnantaja voi jättää 4 §:ssä tarkoitetun ennakonpidätyksen toimittamatta silloin, kun tämän lain mukaisesta pidätyksen toimittamisesta luovutaan sellaisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, jonka tarkoituksena on välttää veron ennakon periminen useammassa kuin yhdessä valtiossa.

55§

Pidätettyä määrää ei kuitenkaan palauteta, jos se voidaan siirtää vieraalle valtiolle sellaisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, jonka tarkoituksena on välttää veron ennakon periminen useammassa kuin yhdessä valtiossa.

55a§

Jos verovelvollinen voi osoittaa, että palkkatulosta, jonka hän on saanut vieraassa valtiossa tehdystä työstä, on peritty ennakkoa sekä Suomessa että vieraassa valtiossa ja jos edellytykset ennakonpidätyksen palauttamiselle ovat olemassa sellaisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, jonka tarkoituksena on välttää veron ennakon periminen useammassa kuin yhdessä valtiossa, on sen lääninveroviraston, jonka virka-alueella työnantajan kotikunta on, hakemuksesta määrättävä pidätetty määrä palautettavaksi asianomaiselle.

58c§

Milloin lääninveroviraston 24 §:n 2 momentin, 55, 55 a, 58, 58 a tai 58 b §:n tahi verojohtajan 55 §:n nojalla antamassa päätöksessä on sattunut laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys tal palautus muutoin todetaan kokonaan tai osittain aiheettomaksi, lääninveroviraston tai verojohtajan on oikaistava päätös.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 199/81
Valtiovarainvaliok. miet. 83/81
Suuren valiok. miet. 182/81

Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.