856/1981

Annettu Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 1981

Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967/ 47) 5 §:n 3 momentti ja 12-17 ja 19 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti sekä 4 ja 8-11 §,

sellaisina kuin niistä ovat osittain muutettuina 4 § 9 päivänä huhtikuuta 1965 annetulla lailla (200/65) ja 8 § 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla (365/79), näin kuuluviksi:

Tarkastusvirasto suorittaa valtion viranomaisten, laitosten ja liikeyritysten taloudenhoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi viraston tulee, asetuksella ehkä säädettävin rajoituksin, muutoinkin valvoa ja tarkastaa valtion varojen käyttöä ja valtion omaisuuden hoitoa sekä niitä koskevaa tilinpitoa. Tarkastus ja valvonta ei kuitenkaan käsitä eduskunnan taloudenhoitoa ja sen vastattavina olevien rahastojen hallintoa eikä Suomen pankin, Postipankin eikä kansaneläkelaitoksen toimintaa.


Tarkastusvirastossa voi olla pääjohtajan, osastopäällikön, suunnittelupäällikön, toimistopäällikön, erikoistutkijan, ylitarkastajan ja tarkastajan virkoja sekä apulaistarkastajan, notaarin, kirjaajan, kanslistin, toimistoapulaisen, konekirjoittajan ja vahtimestarin toimia.

Pääjohtajan, osastopäällikön, suunnittelupäällikön ja erikoistutkijan virat voivat olla sopimuspalkkaisia.

Tarkastusvirastossa voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä.

Tarkastusvirasto voi käyttää apunaan asiantuntijoita.

Jos tarkastusviraston valvontaan 2 §:n 1 momentin mukaan kuuluvassa toiminnassa on virheellisellä menettelyllä aiheutettu valtiolle vahinkoa, tarkastusviraston tulee ilmoittaa siitä asianmukaista toimenpidettä varten sille valtion viranomaiselle, laitokselle tai liikeyritykselle, jonka taloudenhoidossa virheellisyys on havaittu. Jos virheellinen menettely on todettu muussa 2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa varojen käytössä, ilmoitus on tehtävä tätä toimintaa yleisesti valvovalle valtion viranomaiselle.

Jos havaittu virheellisyys koskee niin vähäistä rahamäärää, että asian selvittämisestä, sen edelleen käsittelemisestä tarkastusvirastossa tai oikaisun toimeenpanosta katsotaan aiheutuvan työtä tai kustannuksia enemmän kuin virheellisyydestä on aiheutunut vahinkoa, tarkastusvirasto voi asetuksella säädettävissä rajoissa päättää, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Tehtäessä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä on otettava huomioon, onko virheellinen menettely jatkunut tai onko toimenpiteisiin ryhtyminen virheen johdosta tarpeen periaatteellisista syistä.

10§

Valtion viranomaisen, laitoksen ja liikeyrityksen on annettava tarkastusvirastolle tieto toimenpiteestä, johon 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta on ryhdytty.

11§

Jos virheellinen menettely käsittää rikoksen eikä 8 §:ssä tarkoitettu viranomainen, laitos tai liikeyritys ryhdy toimenpiteisiin asianomaisen saattamiseksi syytteeseen, tarkastusviraston tulee ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin.

Jos rikos on vahapatoinen, tarkastusvirasto voi olla ryhtymättä 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Palvelussuhteessa valtiolle aiheutetun vahingon korvaamisesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1982.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 166/81
Valtiovarainvaliok. miet. 71/81
Suuren valiok. miet. 140/81

Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.