833/1981

Annettu Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Laki sairausvakuutuslain 29 ja 30 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 29 §:n 3 momentti ja 30 c §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (745/78), näin kuuluviksi:

29§

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai muuta terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansaneläkelaitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista korvausta.


30c§

Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta tai, milloin kansaneläkelaitoksen hallitus on uskonut asian sosiaalivakuutustoimikunnan ratkaistavaksi, tältä toimikunnalta kuuden kuukauden kuluessa työnantajan osalta tilikauden päättymisestä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän osalta kustannusten syntymisestä tai muutoin etuus on menetetty. Työnantajan hakemukseen on liitettävä kertomus työterveyshuollon toimeenpanemisesta hakemusta koskevana kautena, suunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä seuraavana tilikautena sekä työsuojelutoimikunnan tai -valtuutetun antama 29 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto tai selvitys siitä, että tämän lausunnon antamiseen on ollut mahdollisuus. Myöhästymisestä huolimatta korvaus voidaan myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 184/81
Sosiaalivaliok. miet. 23/81
Suuren valiok. miet. 131/81

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.