783/1981

Annettu Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 7 §:n momentti ja 12 §,

muutetaan 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti sekä 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (634/79) ja 9 §:n 2 momentti 15 päivänä huhtikuuta 1977 annetussa laissa (318/77), sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 15 päivänä huhtikuuta 1977 annetulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti:

Opettajankoulutusta järjestetään Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa, Joensuun korkeakoulussa, Turun yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Lapin korkeakoulussa ja ;bo Akademi -nimisessä yliopistossa.


Opetusharjoittelua ja tutkimusta varten opettajankoulutusyksikköön kuuluu tarpeellinen määrä harjoittelukouluja.Kunta, jossa oppilaalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on velvollinen suorittamaan valtiolle harjoittelukoulun peruskouluasteella käyvästä oppilaasta korvauksen, joka vastaa kunnan osuutta keskimääräisistä kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain (1112/78) 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuista käyttökustannuksista peruskoulun oppilasta kohti asianomaisessa kunnassa.

Kunta, jossa harjoittelukoulu sijaitsee, on velvollinen suorittamaan valtiolle harjoittelukoulun peruskouluastetta varten tarvittavan rakennuksen perustamiskustannuksista sen osan, jota kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan kulloinkin annettava valtionosuus ja kuoletuslaina eivät kattaisi, jos kysymys olisi kunnan omasta peruskoulurakennuksesta. Perustamiskustannuksina otetaan huomioon edellä mainitun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut kustannukset, lukuun ottamatta huonetilojen ensikertaisesta kalustamisesta sekä opetusvälinein ja muulla irtaimistolla varustamisesta aiheutuvia kustannuksia. Milloin rakennuksen rakentamiskustannukset tai niitä vastaavat kustannukset ylittävät peruskoulurakennukselle valtioneuvoston vuosittain vahvistamien perusteiden mukaan määrättävän normaalihinnan, kunnan osuus lasketaan tästä normaalihinnasta.

Jos valtio pysyvästi luopuu käyttämästä 3 momentissa tarkoitettua rakennusta harjoittelukoulun tarpeisiin, kunta on oikeutettu saamaan takaisin suorittamaansa osuutta vastaavan suhteellisen osan rakennuksen arvosta. Mitä edellä on säädetty, ei kuitenkaan koske niitä rakennuksia, joita harjoittelukoulukäytön lakattua käytetään kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain 18 §:ssä mainittuihin käyttötarkoituksiin verrattavaan tarkoitukseen.

10§

Opettajankoulutusyksikössä voi olla professorin, apulaisprofessorin, lehtorin, opettajan ja yliassistentin virkoja sekä siihen kuuluvassa harjoittelukoulussa rehtorin virka ja lehtorin virkoja.

Tulo- ja menoarvion rajoissa opettajankoulutusyksikköön ja siihen kuuluvaan harjoittelukouluun voidaan ottaa ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja tuntiopettajia sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1981. Lain 9 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1979 ja sen jälkeen syntyneiden kustannusten korvaamiseen. Lain 9 §:n 3 momenttia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1979 ja sen jälkeen syntyneiden kustannusten korvaamiseen ottaen kuitenkin soveltuvin osin huomioon, mitä kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain 22 §:n 2 momentissa on säädetty.

Hallituksen esitys 190/81
Sivistysvaliok. miet. 4/81
Suuren valiok. miet. 129/81

Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pär Stenbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.