740/1981

Annettu Helsingissä 13. päivänä marraskuuta 1981

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 27 § sekä

lisätään lakiin uusi 27 a § seuraavasti:

27§

Lääninveroviraston on lähetettävä määräaikana maksamatta jätetyt verot, maksut ja muut suoritukset ulosottotoimin perittäväksi. Ulosottoon sovelletaan tällöin, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa on säädetty.

Valtiovarainministeriö voi kuitenkin määrätä, että maksamatta jätetyt verot, maksut ja muut suoritukset niille perittävine viivästyskorkoineen ja jäämämaksuineen saadaan suorittaa valtiovarainministeriön määräämänä aikana säännönmukaisen kantoajan jälkeen ja että maksamatta olevasta määrästä lähetetään verotai maksuvelvolliselle maksumuistutus (jälkikanto).

Lääninverovirasto voi keskeyttää perinnän, jos vero- tai maksuvelvolliselta on todettu puuttuvan ulosmittauskelpoista tuloa tai varallisuutta, hänen olinpaikkaansa ei tiedetä tai hän oleskelee maassa, jonka kanssa Suomella ei ole perinnän mahdollistavaa sopimusta. Perintää on jatkettava, kun sen voidaan olettaa johtavan tulokseen.

27a§

Ulosoton hakemisen ohella tai sen sijasta voidaan ryhtyä erikoisperintätoimenpiteisiin verojen perimiseksi. Tällöin voidaan verovelvollinen hakea konkurssiin, ryhtyä verojen perinnän turvaamistoimenpiteisiin, nostaa ja ajaa verojen perinnästä johtuvia korvausja takaisinsaantikanteita sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin sen selvittämiseksi, onko erikoisperintätoimenpiteitä käytettävä.

Erikoisperintään kuuluu myös verosaatavien valvonta ja puhevallan käyttö konkurssissa, osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sulautumisessa, kiinteistön pakkohuutokaupassa, julkisessa haasteessa ja pesäerossa, maksamatta olevia veroja koskevien tietojen lähettäminen luottolehdissä julkaistavaksi sekä verojen periminen ulkomailla ja ulkomaan verojen periminen Suomessa.

Erikoisperinnässä voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin verovelvollisen maksukyvyn selvittämiseksi ja käyttää sellaisia maksujärjestelyjä, joilla varmistetaan maksamatta jätettyjen määrien kertyminen.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1981.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 142/81
Valtiovarainvaliok. miet. 52/81
Suuren valiok. miet. 93/81

Helsingissä 13. päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.