482/1981

Annettu Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 2 luvun otsikko, 5 §, 13 §:n 3 ja 4 momentti, 16 ja 20 § sekä 51 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1049/74), 13 §:n 3 ja 4 momentti ja 16 § 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (610/79) sekä 20 § ja 51 §:n 2 momentti 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), sekä lisätään 14 §:ään siitä mainitulla 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla kumotun 1 momentin tilalle uusi 1 momentti seuraavasti:

2 luku

Ennakonpidätys palkasta, eläkkeestä ja elinkorosta sekä eräistä vakuutuskorvauksista

Ennakonpidätys on toimitettava eläkkeestä, elinkorosta, sairausvakuutuslain (364/63) mukaisesta päivä- ja äitiysrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai pakollisen tapaturmatai liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta. Ennakonpidätys on myös toimitettava vapaaehtoisen henkilövakuutuksen nojalla sairauden, vian tai vamman johdosta maksetusta päivärahasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin suorituksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä palsta, työnantajasta ja palkansaajasta tässä laissa säädetään.

13§

Verohallitus antaa määräykset ennakonpidätystunnusten ja muiden ennakonpidätystä koskevien tietojen antamisesta työnantajalle tai muulle pidätysvelvolliselle.

Jos verovelvollinen ei esitä verokirjaansa työnantajalle tai muulle pidätysvelvolliselle eikä. pidätysvelvollinen ole saanut verohallituksen 3 momentin nojalla antaman määräyksen perusteella verovelvollisen ennakonpidätystunnusta tai muuta ennakonpidätystä koskevaa tietoa, ennakonpidätys on toimitettava verohallituksen vahvistamalla tavalla.

14§

Verohallitus määrää, miten ennakonpidätys on toimitettava 5 §:ssä tarkoitetuista suorituksista.


16§

Jos on ilmeistä, ettei verovelvollisen tulosta toimitettava ennakonpidätys vastaa hänelle verovuodesta määrättävää valtionveroa, 3 §:n mukaan määrättävän kunnallis- ja kirkollisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun yhteenlaskettua määrää, voi sen veropiirin verojohtaja, johon verovelvollisen kotikunta kuuluu, verovelvollisen pyynnöstä tai muutoin vahvistaa taikka määrätä uudelleen, sen mukaan kun verohallitus määrää, verovelvollisen ennakonpidätystunnuksen tai muut hänen ennakonpidätystään koskevat määräykset.

Tietylle palkansaajien ryhmälle, jolle voidaan yhtenäisten perusteiden mukaan myöntää muita kuin 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vähennyksiä, joita ei ole otettu huomioon 12 §:ssä tarkoitettuja laskentaperusteita ja vähennyksiä vahvistettaessa, voi myös sen veropiirin verojohtaja, johon työnantajan kotikunta kuuluu, työnantajan pyynnöstä määrätä nämä vähennykset tehtäväksi tulosta ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

20§

Palkasta ja siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä on palkansaajalle annettava verohallituksen kaavan mukainen pidätystodistus.

Verohallitus määrää, milloin pidätystodistusta ei ole annettava.

51§

Milloin muutoksenhakua ei 1 momentin mukaan ole kielletty, saa se, joka on tyytymätön lääninveroviraston tai verojohtajan tämän lain nojalla antamaan häntä koskevaan päätökseen, hakea siihen muutosta sen läänin lääninoikeudelta, johon hänen kotikuntansa kuuluu. Edellä 16 §:n 2 momentissa ja 17 §:ssä tarkoitetuista ratkaisuista haetaan kuitenkin muutosta sen läänin lääninoikeudelta, johon työnantajan kotikunta kuuluu. Jollei mikään lääninoikeus edellä tässä momentissa olevien säännösten mukaan ole toimivaltainen valitusta käsittelemään, tehdään valitus Uudenmaan lääninoikeudelle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 81/81
Valtiovarainvaliok. miet. 37/81
Suuren valiok. miet. 71/81

Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.