473/1981

Annettu Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annettuun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentti ja 4 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (750/ 74) ja 4 §:n 3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (935/72), näin kuuluviksi:

Työntekijälle, joka työskentelee metsätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalouden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennustyössä, maanparannustyössä, turveteollisuustyössä, satamatyössä tahi kotimaanliikenteen aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella säädetään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnantajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työntekijän omaisille perheeläketurva tämän lain mukaan. Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 3 §:n 2-4 momentissa, 4 §:n 1, 3, 5 ja 6 momentissa, 4 a-4 d §:ssä, 5 b §:n 3 ja 4 momentissa 7 a-10 §:ssä, 12 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa 14 §:ssä, 15 a-18 §:ssä ja 19 a-23 §:ssä on säädetty.Työkyvyttömyyseläke myönnetään, jollei toisin ole säädetty, joko määräajaksi tai toistaiseksi sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt, ei kuitenkaan takautuvasti- pitemmalta ajalta kuin eläkkeen hakemusta seuraavaa kuukautta edeltäneen vuoden ajalta. Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, kun eläkkeensaajan työkyky on siinä määrin palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Tätä lakia ei sovelleta aikaisemmin myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen, joka keskeytyksettä jatkuu lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 54/81
Sosiaalivaliok. miet. 12/81
Suuren valiok. miet. 68/81

Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Kalevi Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.