444/1981

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1981

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 56 §, 58 §:n 1 momentti sekä 71 a ja 71 b §,

sellaisina kuin niistä ovat 58 §:n 1 momentti 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetussa asetuksessa (235/78), 71 a § 18 päivänä toukokuuta 1979 annetussa asetuksessa (477/79) ja 71 b § 17 päivänä maaliskuuta 1978 annetussa asetuksessa (209/78),

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 7 ja 8 a §, joista viimeksimainittu samalla siirretään 2 lukuun, 9 §:n 1 ja 5 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 20 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 21 a ja 21 b §, 23 a-23 c §, 24 §, 29 §:n 1 momentti, 30 §:n 2 momentti, 33 §, 37 §:n 2 momentti, 41 §, 42 §:n 2 momentti, 50 ja 51 §, 52 a §:n 1 momentti sekä 54, 55, 62, 63 ja 66 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (939/75), 4 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa asetuksessa (1069/78), 8 a § 28 päivänä lokakuuta 1977 annetussa asetuksessa (763/77), 9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 20 §:n 3 momentti, 21 a, 21 b, 23 a ja 23 b §, 29 §:n 1 momentti, 30 §:n 2 momentti, 33 §, 37 §:n 2 momentti ja 42 §:n 2 momentti 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (936/77), 9 §:n 5 momentti 5 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa asetuksessa (376/70), 21 §:n 1 momentti, 23 c ja 52 a §:n 1 momentti 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa asetuksessa (398/79), 24 ja 66 § osittain muutettuina mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1977 annetulla asetuksella ja 62 § mainitussa 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 10 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi sekä asetukseen uusi 24 a, 27 a, 57 a ja 67 a § seuraavasti:


Täytäntöönpanokirjoja ovat:

1) jäljennös päätösilmoituksesta;

2) ote sakkoluettelosta;

3) rangaistusmääräysasiain perintälomake;

4) jäljennös rangaistusmääräyksestä; sekä

5) jäljennös tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksestä tai pöytäkirjasta taikka lyhennysjäljennös siitä.

Tietokoneella valmistettu täytäntöönpanokirja on varmennettava valmistamisesta vastaavan virkamiehen allekirjoituksella. Allekirjoitus voidaan merkitä koneellisesti.


Päätösilmoitukset ja ilmoitukset rangaistusmääräysasiain ratkaisuista (A-kappale) on lähetettävä oikeusministeriölle. Ministeriö toimittaa päätösilmoituksista jäljennökset sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka on. Jos hovioikeus on käsitellyt asian ensimmäisenä oikeusasteena, on jäljennös toimitettava sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeus sijaitsee. Rangaistusmääräysasiain ratkaisut on lähetettävä siinäkin tapauksessa, että rangaistusmääräystuomari on katsonut, ettei asiasta voida antaa rangaistusmääräystä.


Tullirikosasiassa on yleisen alioikeuden, hovioikeuden ja rangaistusmääräystuomarin tehtävä päätösilmoituksen jakeluohjeeseen tai rangaistusmääräykseen merkintä jäljennöksen lähettämisestä tullihallitukselle. Korkeimman oikeuden on lähetettävä tullirikosasiassa päätöksen jäljennös kahtena kappaleena tullihallitukselle 5 §:ssä säädetyn ajan kuluessa.

2 luku

Sakon sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja saamisten täytäntöönpano

8a§

Lääninhallitus huolehtii muiden kuin rangaistusmääräyksellä tuomittujen sakkojen, menettämisseuraamusten ja saamisten täytäntöönpanosta.

Rangaistusmääräyksellä tuomitun sakon, menettämisseuraamuksen ja saamisen täytäntöönpanosta huolehtii oikeusministeriö. Ministeriössä tämän asetuksen mukaiset täytäntöönpanotehtävät kuuluvat tietojärjestelmäyksikölle.

Sille, joka on tuomittu sakkoon tai velvolliseksi maksamaan saaminen, on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä heti. Tätä varten on ensimmäisenä oikeusasteena tuomitsevan tuomioistuimen tai muun viranomaisen annettava tuomitulle ilmoitus sakon tai saamisen määrästä. Ilmoitusta ei anneta, jos 65 §:ssä tarkoitettu valtion viranomainen tai laitos on ilmoittanut huolehtivansa sen antamisesta.Ilmoitukseen liittyvään postisiirtoliikkeen tilillepanokorttiin on samalla tehtävä maksun suorittamiseksi tarvittavat merkinnät.


Milloin syyttäjä rangaistusmääräysmenettelyssä katsoo, ettei syytetylle jo tiedoksiannetussa rangaistusvaatimuksessa tarkoitettua asiaa ole syytä saattaa rangaistusmääräyksin ratkaistavaksi, syyttäjän on ilmoitettava siitä oikeusministeriölle sakosta tai saamisesta ehkä maksetun määrän palauttamiseksi asianomaiselle. Ilmoituksessa on mainittava rangaistusvaatimuksen perintätunnus, syytetyn nimi ja osoite sekä vaaditun sakon tai saamisen määrä.

10§

Kun ilmoitus rangaistusmääräysasian ratkaisusta on tullut oikeusministeriöön, sen on tarkistettava, onko sakko tai saaminen maksettu ennakolta. Jos sakko tai saaminen on kokonaan tai osittain maksamatta, oikeusministeriö voi kehottaa tuomittua suorittamaan maksamatta olevan rahamäärän ministeriön postisiirtotilille maksukehotuksessa määrättävänä kahden viikon pituisena maksuaikana. Jos maksukehotus ei johda tulokseen, oikeusministeriön on lähetettävä täytäntöönpanokirja asianomaiselle ulosottomiehelle täytäntöönpanoa varten.


11§

Tässä asetuksessa tarkoitetut täytäntöönpanoasiat on toimeenpantava joutuisasti. Ulosmittaus on toimitettava ja ulosmitattu omaisuus myytävä niin hyvissä ajoin, että sakon maksamiseksi kertyvät varat voidaan tilittää täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle kuuden kuukauden ja saamisen maksamiseksi kertyneet varat yhden vuoden kuluessa siitä, kun ulosottohakemus tai toisen ulosottomiehen kirje asian siirtämisestä on saapunut ulosottomiehelle. Jos täytäntöönpano on kielletty tai tuomittu näyttää saaneensa maksuaikaa taikka jos on mennyt muu laillinen este, on lopullinen tilitys tehtävä kuuden kuukauden kuluessa kiellon tai maksuajan päättymisestä taikka esteen lakkaamisesta. Ulosottomies saa asettaa ulosottoapulaiselle määräajan täytäntöönpanotehtävän suorittamista varten.


13§

Lääninhallituksella ja oikeusministeriöllä on oltava tarvittava määrä postisiirtotulotilejä sakkojen ja saamisten suorittamista varten.


17§

Milloin maksuajan myöntämisestä tai muusta laillisesta syystä johtuu, että lopullinen tilitys viipyy yli säädetyn tilitysajan, ulosottomiehen on viivytyksettä ilmoitettava siitä täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle.


20§

Siirtäessään asian ulosottomiehen on liitettävä kirjeeseensä täytäntöönpanokirja ja, jos palkka on ulosmitattu, ote ulosmittauspöytäkirjasta. Kirjeen kaksoiskappale on lähetettävä lopullisena tilityksenä täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle.

21§

Milloin sakkoa ei saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta eikä tuomitun olinpaikkaa tiedetä, ulosottomiehen on viivytyksettä palautettava täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle etsintäkuuluttamista varten.


21a§

Kun täytäntöönpanokirja 20 tai 21 §:ssä mainitusta syystä lähetetään toiselle ulosottomiehelle taikka palautetaan lääninhallitukselle tai oikeusministeriölle, on siihen liitettävä täytäntöönpanon estettä ja tuomitun oleskelupaikkaa koskeva todistus, jonka antaa täytäntöönpanotoimeen ryhtynyt ulosottomies tai ulosottoapulainen.

21b§

Havaittuaan, että hakemus tuomitun asettamisesta konkurssiin tai muu erityistoimenpide saamisen perimiseksi on tarpeen, ulosottomiehen on viivytyksettä ilmoitettava siitä täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle ja toimitettava sille asiassa saadut selvitykset. Milloin tuomitun epäillään tehneen sellaisen oikeustoimen, jota tarkoitetaan ulosottolain 3 luvun 35 §:ssä tai konkurssisäännön 46 §:ssä ja tarvittaessa muulloinkin on täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle samalla toimitettava jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista.

23a§

Kun ulosottomies toteaa tuomitulta puuttuvan varoja saamisen suorittamiseen, hänen on palautettava täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle estetodistuksin varustettuna. Kun myöhemmin ilmenee syitä, joiden perusteella täytäntöönpanon jatkaminen on aiheellista, viranomaisen on lähetettävä saamien uudelleen täytäntöönpantavaksi.

Jos ulosottomies saa tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden perusteella estetodistuksin palautettuun täytäntöönpanokirjaan perustuva saaminen saataisiin perityksi, hänen on pyydettävä täytäntöönpanokirja takaisin itselleen perimiseen ryhtymistä varten.

23b§

jos saaminen tai siitä maksamatta oleva osa on kymmentä markkaa pienempi, lääninhallitus tai oikeusministeriö saa luopua sen täytäntöönpanosta.

Jos saaminen tai siitä maksamatta oleva osa on kahtatuhatta markkaa pienempi, lääninhallitus tai oikeusministeriö saa luopua sen täytäntöönpanosta, milloin saamista koskevan, lainvoiman saaneen päätöksen julistamis- tai antamispäivästä on kulunut kymmenen vuotta ja on todennäköistä, ettei saamista saada perityksi.

23c§

Kun saamisen täytäntöönpanokirja palautetaan lääninhallitukselle tai oikeusministeriölle estetodistuksin ja lääninhallitus tai ministeriö ei 23 b §:n nojalla luovu saamisen täytäntöönpanosta, sen on ilmoitettava saaminen etsintä kuulutusrekisterin yhteydessä pidettävään saamisrekisteriin.

Lääninhallituksen ja oikeusministeriön on ilmoitettava kertyneistä suorituksista, saamisen perintäoikeuden lakkaamisesta ja muista rekisteritietojen muutoksista saamisrekisterin pitäjälle.

24§

Jos sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 24 §.n perusteella palautettava rahamäärä tai maksettava korko on kymmentä markkaa pienempi, palautusta tai korkoa ei makseta.

Havaittuaan, että tuomitulle on hänen suorittamansa määrä maksettava takaisin, ulosottomiehen on ilmoitettava siitä ja tuomitun osoitteesta täytäntöönpanosta huolehtivalle viranomaiselle.

24a§

Jos sillä viranomaisella, jonka olisi palautettava varoja sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 24 §:n mukaisesti, on täytäntöönpantavana saman henkilön muu sakko tai saaminen, palautettava rahamäärä ja sille tuleva korko saadaan kuitata tällaisen sakon tai saamisen suoritukseksi. Jos sakko tai saaminen on ulosottomiehellä täytäntöönpantavana, täytäntöönpanopyyntö on tarvittaessa peruutettava ja täytäntöönpanokirja pyydettävä takaisin kuittauksen toimittamista varten. Toimitetusta kuittauksesta on viivytyksetta ilmoitettava tuomitulle.

27a§

Menetetyksi tuomitut ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet on päätöksen saatua lainvoiman toimitettava poliisiasevarikolle.

29§

Kun sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, on sakotetulle annettava todistus haastamisesta. Haastetodistus laaditaan vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle, ja siihen on merkittävä myös lomakkeessa edellytetyt tiedot sakotetusta ja maksamatta jääneestä sakosta. Kappale todistusta on lähetettävä tuomioistuimelle, syyttäjälle, ulosottomiehelle, oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikölle sekä, milloin lääninhallitus on pyytänyt sakon täytäntöönpanoa tai antanut sitä koskevan etsintäkuulutuksen, myös tälle lääninhallitukselle. Ulosottomiehen on liitettävä syyttäjälle lähetettävään kappaleeseen sakon täytäntöönpanokirja. Haastetodistuksen kappale, jonka ulosottomies lähettää täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle, katsotaan sakon lopulliseksi tilitykseksi.


30§

Syyttäjän on hankittava ennen oikeudenkäyntiä oikeusministeriön rikosrekisteritoimistosta selvitys sakotetulle mahdollisesti määrätyistä muuntorangaistuksista. Jos tällöin ilmenee, että sakotettu on rikoslain 7 luvun 8 a §:n 2 momentin perusteella vapautunut suorittamasta muuntorangaistuksena haasteessa mainittuja sakkoja, syyttäjän on viivytyksettä huolehdittava tiedoksi annetun haasteen peruuttamisesta. Syyttäjän on ilmoitettava asiasta sille viranomaiselle, joka on lähettänyt sakon täytäntöönpantavaksi tai antanut sitä koskevan etsintäkuulutuksen, sekä lähetettävä ilmoitukseen sakon täytäntöönpanokirja. Asiasta on ilmoitettava myös haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle.

33§

Lääninhallituksen ja oikeusministeriön on, saatuaan tiedon etsintäkuulutetun haastamisesta, viipymättä lähetettävä sakon täytäntöönpanokirja sen paikkakunnan syyttäjälle, jonka alioikeuteen sakotettu on haastettu vastaamaan.

37§

Jos alioikeus muuntorangaistuksen määrää mistä koskevassa asiassa katsoo, ettei asiaa voida ratkaista, alioikeuden on palautettava asiakirjat viralliselle syyttäjälle ja liitettävä mukaan ilmoitus päätöksestään.

41§

Kun päätös, jolla muuntorangaistus on määrätty, on saanut lainvoiman, lääninhallituksen on lähetettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa varten sen paikkakunnan ulosottomiehelle, missä tuomittu asuu ja oleskelee. Muuntorangaistuksen määräämisestä on myös ilmoitettava sille viranomaiselle, joka on lähettänyt vankeudeksi muunnetun sakon täytäntöön pantavaksi.

42§

Täytäntöönpanotehtävän siirtämisestä toiselle ulosottomiehelle ja asiakirjojen palauttamisesta muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle etsintäkuuluttamista varten sekä etsintäkuulutuksesta ja sen peruuttamisesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä 20, 21, 21 a, 22 ja 23 §:ssä on säädetty. Etsintäkuulutuksessa on mainittava myös muunnetuista sakoista suorittamatta oleva rahamäärä.


50§

Ulosottoapulaisen on viivytyksettä ja viimeistään perimistä seuraavana valtion virastojen aukiolopäivänä talletettava hänelle kertyneet varat ulosottomiehen virkavarain postisiirtotilille tai toimitettava ne ulosottomiehelle sekä ulosottomiehen määrääminä aikoina, kuitenkin vähintään kerran viikossa, tilitettävä varat ja annettava selvitys täytäntöönpanoa mahdollisesti kohdanneista esteistä.

51§

Ulosottomiehen on viivytyksettä talletettava hänelle kertyneet varat virkavarain postisiirtotililleen ja sen jälkeen toimitettava ne täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle, jolle on myös lähetettävä niitä koskeva tilitys. Tilityksessä on myös mainittava, onko sakko tai saaminen pantu täytäntöön kokonaan vai osaksi, seka milloin varat on peritty tuomitulta.

Kun sakon rahamäärä on saatu kokonaan perityksi taikka saamista, menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta omaisuutta koskeva täytäntöönpano on saatettu loppuun, on täytäntöönpanokirja tilityksen mukana palautettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle.

52a§

Kun poliisimies on ottanut vastaan sakosta etsintäkuulutetulta tai saamisrekisteriin merkityltä tuomitulta suorituksen, hänen on asianomaisen poliisipiirin tai -muodostelman päällikön määräämänä aikana tilitettävä kertyneet varat poliisipiirin tai -muodostelman tilintekijälle. Tämän on tilitettävä varat etsintäkuulutuksen antaneelle viranomaiselle, joko lääninhallitukselle tai oikeusministeriölle. Tilityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottomiehen tilityksestä edellä on säädetty. Liikkuvaan poliisiin kuuluva poliisimies saa tilittää varat myös paikallispoliisiin tilintekijälle.


54§

Jos henkilö, joka on tuomittu sakkoon tai muuntorangaistukseen, rikoslain 7 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla tai muusta syystä vapautuu sakkoa maksamasta tai sitä muuntorangaistuksena sovittamasta, täytäntöönpanon raukeamisesta on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja asiasta lähetettävä lopullinen tilitys täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle.

55§

Milloin henkilö, joka on tuomittu sakkoon tai muuntorangaistukseen, on kuollut ja rangaistus sen johdosta rauennut ennen kuin täytäntöönpano on saatettu loppuun, on tilitettäessä asia ja toimitettaessa siinä ennen kuolemaa mahdollisesti kertyneet varat täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle tilitykseen liitettävä tuomitun kuolinpäivää osoittava virkatodistus.

57a§

Oikeusministeriön on merkittävä täytäntöönpantavinaan olevista sakoista, menettämisseuraamuksista ja saamisista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävään rekisteriin 57 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut tiedot.

62§

Lääninhallituksen on ilmoitettava valtiontalouden tarkastusvirastolle kunkin tilivuoden kuluessa edellisenä tilivuotena:

1) vastattaviksi ja uudelleen vastattaviksi otettujen sakkojen ja saamisten rahamäärät;

2) sakoista ja saamisista kertyneet rahamäärät;

3) vanhentuneina poistettujen sakkojen ja saamisten rahamäärät;

4) muuntorangaistuksen vuoksi poistettujen sakkojen rahamäärä; sekä

5) vuoden lopussa jääminä olleiden sakkojen ja saamisten luku ja rahamäärät jaoteltuina kullekin vuodelle.

63§

Kertyneitä varoja tilitettäessä on lisäksi noudatettava, mitä valtion tilinpidosta muutoin on säädetty.

66§

Milloin 65 §:ssä tarkoitetusta valtion viranomaisen tai laitoksen ilmoituksesta on tehty merkintä lääninhallitukselle saapuneeseen täytäntöönpanokirjaan, lääninhallituksen on ottamatta asiaa tileissään vastattavaksi lähetettävä ilmoituksessa tarkoitettua saamista koskeva täytäntöönpanokirja tai ote siitä mainitulle valtion viranomaiselle tai laitokselle, jonka on pyydettävä saamisen täytäntöönpanoa asianomaiselta ulosottomieheltä. Täytäntöönpanon tapahduttua on ulosottomiehen tilitettävä kertyneet varat täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle tai laitokselle. Lääninhallituksen on ilmoitettava tällaista saamista perivälle viranomaiselle tai laitokselle lääninhallitukselle maksetuista, 9 §:ssä tarkoitetuista ennakkomaksuista.

Jollei saamista saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta, täytäntöönpanoa pyytänyt viranomainen tai laitos voi ilmoittaa siitä lääninhallitukselle saamisen merkitsemiseksi saamisrekisteriin. Saamisrekisteriin on merkittävä se valtion viranomainen tai laitos, jolle täytäntöönpanossa kertyneet varat on tilitettävä ja tämän viranomaisen tai laitoksen postisiirtotilin numero.

67a§

Oikeusministeriön on oikeuskanslerin antamien ohjeiden mukaisesti lähetettävä oikeuskanslerille kuukausittain rangaistusten tuomitsemisen ja täytäntöönpanon valvontaa varten tarvittavat päätösilmoitusten ja rangaistusmääräysten jäljennökset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981. Tätä asetusta sovelletaan rangaistusmääräyksellä tuomittuihin sakkoihin, saamisiin ja menettämisseuraamuksiin, jos rangaistusmääräys on vahvistettu sen voimaantulon jälkeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vahvistetulla rangaistusmääräyksellä tuomittu sakko, saaminen ja menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Lääninhallitusten on laadittava tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen sakkotili vuodelta 1979. Vuodelta 1980 lääninhallitusten on annettava valtiontalouden tarkastusvirastolle 62 §:n mukaiset tiedot.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Lasse Äikäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.