200/1981

Annettu Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 1981

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 79, 79 a ja 80 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (236/63), näin kuuluviksi:

79§

Sellaisista kustannuksista, jotka halutaan uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/81) nojalla saada maksetuiksi etukäteen valtion varoista, on tehtävä arviokirja, joka osoittaa eri töiden ja tarvikkeiden aiheuttamat menot ja kustannuksiin luettavat korvaukset.

Toimituksen lopussa on arviokirja tarkistettava ja siihen on lisättävä selvitys valtion varoista maksetun tai maksettavaksi ehdotetun ennakon määrästä sekä osittelu, joka osoittaa, mitkä tilat ottavat osaa kustannusten suorittamiseen, missä suhteessa se tapahtuu ja mitä kunkin on suoritettava.

Kun kysymyksessä on rakennusten rakentaminen tilan siirron yhteydessä entistä parempaan kuntoon, otetaan arviokirjaan arvio tällaisten rakennusten rakentamiskustannuksista vähennettyä ennestään olevien rakennusten rakennusaineiden arvolla sekä myös, milloin on erikseen ehdotettu maksettavaksi valtion varoista kustannukset tilan siirrosta, näiden kustannusten määrällä.

79a§

Sellaisista siirto-, kuivatus-, tienteko-, raivaus- ja vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentamiskustannuksista, joita ei ole pyydetty maksettavaksi etukäteen valtion varoista, on tehtävä erityinen arvio- ja osittelukirja noudattaen soveltuvin osin mitä 79 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty.

Jakolain 147 §:n 4 momentissa tarkoitetusta lunastuksesta ja 148 §:ssä tarkoitetusta johdosta ja lunastuksesta tehdään erityinen arviokirja taikka merkinnät pöytäkirjaan. Lunastuksesta johtuvasta siirtokustannuksesta tehdään merkinnät siirtokustannusten arviokirjaan.

80§

Milloin kahdelle tai useammalle osakkaalle yhteisten rakennusten, laitteiden, puutarhan tai istutusten jaossa katsotaan osan jonkin rakennuksen tai muun esineen arvosta kuuluvan jonkun osakkaan yksityiseen omaisuuteen, on pöytäkirjaan tai 79 a §:n 2 momentissa mainittuun arviokirjaan tehtävä merkintä, millä perusteella näin on menetelty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1981.

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.