137/1981

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1981

Merimiesten palkkaturva-asetus

Työvoimaministerin esittelystä säädetään 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun merimiesten palkkaturvalain (927/79) 6 §:n 2 momentin ja 18 §:n nojalla:

1 §

Merimiesten palkkaturvalain (927/79) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua työnantajan kuulemista varten tulee työnantajalle varata aikaa lausunnon antamiseen työvoimaministeriön harkinnan mukaan kolmesta neljääntoista päivään. Työvoimaministeriö voi erityisistä syistä pidentää määrättyä lausunnon antamisaikaa.

2 §

Ulosottomies ja konkurssihallinto tai muu työnantajan pesän selvityselin ovat velvollisia antamaan merimiesten palkka turva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen merimiesten palkkaturvalain täytäntöönpanoa varten.

Ulosottomies on myös velvollinen ilmoittamaan, onko työntekijän saatava ulosmitattuna tai palkanpidätysmääräyksen kohteena.

3 §

Lääninveroviraston tulee pyynnöstä antaa palkkaturva-asiaa hoi tavalle työvoimaviranomaiselle virka-apua palkkaturvapäätöksen tekemiseen tarvittavien merimiesten palkkaturvalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta.

Työnantajan on 1 momentissa mainitussa tapauksessa lääninveroviraston asianomaisen virkamiehen kehotuksesta esitettävä tarkastettavaksi kirjanpitonsa sanotussa momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi.

4 §

Palkkaturva on maksettava työntekijän ilmoittamaan osoitteeseen postisiirron välityksellä tai pyynnöstä työntekijän osoittamalle pankkitilille viikon kuluessa palkkaturvapäätöksestä.

5 §

Työvoimaministeriö huolehtii merimiesten palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä.

Työvoimaministeriöllä on oikeus saada virkaapua valtion puhevallan käyttämiseen konkursseissa ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä tai muissa perimiseen liittyvissä asioissa perimis- ja asianvalvontatehtäviä hoitavilta lääninverovirastoilta tai verohallitukselta.

6 §

Työvoimaministeriö voi myöntää merimiesten palkkaturvalain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun lykkäyksen maksun suoritukselle tai vapauttaa työnantajan kokonaan tai osaksi maksuvelvollisuudesta>jos valtion saatava ei ylitä 100 000 markkaa.

7 §

Palkkaturva-asetuksen (883/73) 10 §:ssä tarkoitettu palkkausturva-asiain neuvottelukunta toimii työvoimaministeriön apuna myös merimiesten palkkaturva-asioissa.

8 §

Merimiesverolautakunnan tulee pyynnöstä antaa merimiesten palkkaturvan maksatuksesta huolehtivalle työvoimaministeriölle virka-apua merimiesten palkkaturvalain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun merimiesveron pidätyksen toimittamisessa.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Työvoimaministeri
Arvo Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.