133/1981

Annettu Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 1981

Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 2 §:n 1 momentin 4 kohta,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1 momentin 5 kohta, joka samalla siirretään saman §:n 1 momentin 4 kohdaksi, 9 §:n 1 momentin 4 kohta, 9 §:n 6 momentti, 22 §:n 1 momentin 6 kohta ja 25 §,

näistä 9 §:n 6 momentti sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa asetuksessa (209/79), sekä

lisätään 22 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:


Rekisterikorttiin, johon on merkitty rekisteröidyksi yhteismerkki, on otettava tätä koskeva huomautus.

Kun tavaramerkin rekisteröintipäätös on saanut lainvoiman, rekisteriviranomaisen on viipymättä otettava merkki rekisteriin. Rekisterikorttiin on merkittävä:


4) rekisteröinnin tarkoittamat tavara- tai palveluluokat taikka tavara- tai palvelulajit ja -luokat.

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää:


4) tieto siitä liikkeestä tai ammatista, jota varten merkki on tarkoitettu tai kysymyksen ollessa yhteismerkistä hakijan toiminnan laadusta; sekä


Hakemukseen, joka koskee yhteismerkin rekisteröintiä, on liitettävä myös yhteismerkkilain (795/80) 3 §:ssä mainitut asiakirjat.

22§

Tavaramerkkilain 20 §:n mukaisen kuulutuksen tulee sisältää:


6) milloin hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi;


8) yhteismerkkiä koskeva huomautus.


25§

Tavaramerkin siirtymistä ja käyttöluvan rekisteröintiä koskevassa kuulutuksessa on mainittava rekisterinumero, uuden haltijan ja käyttöluvan saajan nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä muut rekisteriviranomaisen tarpeelliseksi katsomat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.