108/1981

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1981

Jäätelöasetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään päivanä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Tämä asetus koskee myytävänä pidettävää jäätelöä ja jäätelöainesta sekä jäljempänä säädettäviltä osin jäätelöä sisältävää elintarviketta samoin kuin mehujäätä.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

jäätelöllä makeutettua maidosta ja muista 6 §:ssä mainituista valmistusaineista tehtyä jäädytettyä elintarviketta, joka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan tai osittain sulaneena;

jäätelöaineksella seosta, josta sellaisenaan tai vettä lisäämällä sekä jäädyttämällä saadaan jäätelöä;

mehujäällä makeutettua marjoista tai hedelmistä tehtyä jäädytettyä elintarviketta, joka ei sisällä maidosta peräisin olevaa rasvaa tai proteiinia;

jäädyttämisellä jäätelön valmistukseen kuuluvaa, vaahdotuksen aikana tapahtuvaa jäädyttämistä ja jäädytetyn seoksen karkaisua eli nopeata jäähdyttämistä kylmemmäksi kuin -18 Celsius-astetta;

pehmeäjäätelön jäädyttämisellä jäätelöaineksen vaahdotuksen aikana tapahtuvaa jäädyttämistä; sekä

jäätelöaineksen pakastamisella pakastetuista, jäädytetyistä ja jäätyneistä elintarvikkeista annetussa asetuksessa (797/77) säädettyä pakastamista.

3 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään jäätelön valmistuksesta, varastoinnista, kuljetuksesta, myyntipäällysmerkinnöistä ja myynnistä, koskee soveltuvin osin myös mehujäätä.

2 luku

Valmistus, varastointi ja kuljetus

4 §

Jäätelöä ja jäätelöainesta saa valmistaa terveyslautakunnan tähän tarkoitukseen hyväksymässä huoneistossa tai muussa tilassa, jossa on asianmukaiset laitteet ja tilat jäätelön ja jäätelöaineksen valmistusta, jäädytystä ja varastointia varten.

Elintarvikeasetuksen (408/52) 5 §:ssä tarkoitetussa suurtaloudessa jäätelöä ja jäätelöainesta saa valmistaa vain omaa tarjoilua varten.

5 §

Jäätelön ja jäätelöaineksen valmistusaineen tulee olla ihmisravinnoksi kelpaavaa ja sopivaa sekä terveydelle haitatonta.

Kotimaassa tapahtuvaan jäätelön ja jäätelöaineksen valmistukseen käytettävän maidon tulee olla maidontarkastuslain (558/46) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla tarkastettua.

6 §

Jäätelön ja jäätelöaineksen valmistukseen saa veden lisäksi käyttää seuraavia valmistusaineita:

1) maitoa sellaisenaan taikka kuorittuna, hapatettuna, tiivistettynä tai kuivattuna;

2) heraa ja muita maidon aineosia, joista laktoosi voi olla kokonaan tai osaksi entsymaattisesti hydrolysoitua;

3) kermaa ja voita;

4) kananmunia ja kananmunavalmisteita;

5) sokeria (sakkaroosia) ja muita makeutusaineita sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty;

6) marjoja, hedelmiä ja kasviksia sekä niistä tehtyjä valmisteita; sekä

7) kaakaota, kahvia, teetä, pähkinöitä, manteleita, hunajaa, makeisia, keksejä ja muita näihin verrattavia makuun tai rakenteeseen vaikuttavia elintarvikkeita.

7 §

Jäätelön ja jäätelöaineksen lisäaineiden käytössä on noudatettava, mitä elintarvikkeiden lisäaineista annetussa asetuksessa (766/79) on säädetty ja sen nojalla annetussa elinkeinohallituksen päätöksessä on määrätty.

8 §

Jäätelön valmistukseen tarkoitettu seos on kuumennettava riittävästi mikrobien tuhoamiseksi. Kuumennuksen jälkeen seos on jäähdytettävä viivytyksettä ja säilytettävä +4 Celsius-asteen tai sitä kylmemmässä lämpö tilassa. Seos on valmistettava jäätelöksi kolmen vuorokauden kuluessa kuumennuskäsittelystä.

9 §

Jäätelöainekseksi valmistettava seos on kuumennettava, pakattava, kuljetettava ja muutoin käsiteltävä siten, että se asianmukaisesti säilytettynä pysyy laadultaan moitteettomana.

Pehmeäjäätelön valmistukseen tarkoitettu jäätelöaines on aina iskukuumennettava tai steriloitava muulla vastaavalla tavalla sekä käsiteltävä ja pakattava aseptisesti taikka pakastettava viivytyksettä kuumennuskäsittelyn jälkeen.

10 §

Jäätelöä ja pakastettua jäätelöainesta varastoitaessa on valmisteen lämpötilan oltava -18 Celsius-astetta tai sitä kylmempi.

Jäätelöä ja pakastettua jäätelöainesta kuljetettaessa on kuljetustilassa tai -astiassa oltava sellainen lämpötila, ettei valmisteen lämpötila

kuljetuksen aikana pääse muuttumaan lämpimämmäksi kuin -15 Celsius-astetta. Jos kuljetus kestää kauemmin kuin 24 tuntia, ei valmisteen lämpötila saa muuttua lämpimämmäksi kuin -18 Celsius-astetta.

3 luku

Koostumus ja laatu

11 §

Eri jäätelölajeissa tulee olla maitorasvaa, maitoproteiinia ja 2 momentissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta kuiva-ainetta painoprosentteina vähintään seuraavat määrät:

1) kermajäätelössä maitorasvaa 12 %, maitoproteiinia 3,5 % ja kuiva-aineen kokonaismäärä 34 %;

2) pehmeäjäätelössä maitorasvaa 8 %, majtoproteiinia 3,5 % ja kuiva-aineen kokonaismäärä 30 %;

3) maitojäätelössä maitorasvaa 3 %, maitoproteiinia 3,8 % ja kuiva-aineen kokonaismäärä 26 %; sekä

4) serbettijäätelössä maitorasvaa 1 %, maitoproteiinia 0,4 % ja kuiva-aineen kokonaismäärä 15 %.

Lisäaineella makeutetussa jäätelössä tulee kuiva-aineen kokonaismäärän painoprosentteina olla kermajäätelössä vähintään 24 %, pehmeäjäätelössä vähintään 20 %, maitojäätelössä vähintään 16 % ja serbettijäätelössä vähintään 5 %.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyt koostumusvaatimukset koskevat kysymyksessä olevaa jäätelölajia sellaisenaan ilman 6 §:n 6 ja 7 kohdassa mainittuja valmistusaineita. Poikkeuksena on serbettijäätelö, jota koskevat prosenttiluvut lasketaan valmiista jäätelöstä.

12 §

Jäätelöaineksen tulee koostumukseltaan olla sellainen, että siitä valmistusohjeen mukaisesti tehty jäätelö täyttää asianomaiselle jäätelölajille 11 §:ssä säädetyt koostumusvaatimukset.

13 §

Jäätelön litrapainon tulee olla vähintään 500 grammaa.

14 §

Jäätelössä tai jäätelöaineksessa ei saa olla vierasta hajua tai makua.

15 §

Elinkeinohallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä jäätelön ja jäätelöaineksen mikrobiologisista laatuvaatimuksista sekä vieraiden aineiden sallituista enimmäismääristä. Samalla elinkeinohallitus määrää tarvittavat tutkimusmenetelmät.

Ennen 1 momentissa tarkoitettujen määräysten antamista elinkeinohallituksen on kuultava lääkintöhallitusta, maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosastoa sekä valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitosta. Tutkimusmenetelmiä määrättäessä on kuultava elintarviketutkimusmenetelmien neuvottelukuntaa.

4 luku

Myyntipäällysmerkinnät

16 §

Kuluttajalle tai elintarvikeasetuksen 5 §:ssä tarkoitetulle suurtaloudelle myytäväksi tarkoitetun, valmiiksi pakatun jäätelön, jäätelöaineksen tai 18 §:ssä tarkoitetun jäätelöä sisältävän elintarvikkeen myyntipäällyksessä tulee olla ainakin seuraavat merkinnät:

1) kauppatavan mukainen nimi;

2) valmistajan tai valmistuttajan nimi. Milloin ilmoitetaan vain valmistuttajan nimi, tulee myyntipäällyksessä olla valmistajaa osoittava koodimerkintä. Valmistuttajan nimeä käytettäessä on nimen yhteyteen merkittävä sana <"> valmistuttaja </">. Koodimerkintä on ilmoitettava elinkeinohallitukselle tai sen määräämälle viranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen valmistuksen aloittamista;

3) valmistuskunta tai valmistuttajan kotikunta, jos elintarvike on valmistettu Suomessa, ja valmistusmaa, jos elintarvike on tuotu ulkomailta;

4) sisällön määrä painoyksiköin tai tilavuusyksiköin; kuitenkin muodoltaan epäsäännöllisten valmisteiden sisällön määrä tulee aina ilmoittaa sekä paino- että tilavuusyksiköin;

5) käytetyt valmistus- ja lisäaineet;

6) säilytysohje; sekä

7) valmistuserää osoittava tunnus, josta tarvittaessa saadaan selville myös valmistuspäivä.

Jos sisällön määrä on 75 grammaa tai sitä vähemmän, voidaan myyntipäällykseen jättää merkitsemättä 1 momentin 6 ja 7 kohdassa vaaditut tiedot Viimeksi mainituissa kohdissa säädetyt merkinnät on kuitenkin tehtävä tällaisen valmis teen ryhmäpakkaukseen.

17 §

Jäätelön kauppa tavan mukaisena nimenä käytetään 11 §:ssä mainittua jäätelölajin nimeä sellaisenaan tai tarkennettuna taikka täydennettynä jäätelön koostumusta tai makua kuvaavalla ilmaisulla.

Jäätelöaineksen kauppa tavan mukaisesta nimestä tulee käydä ilmi siitä saatava jäätelölaji.

18 §

Kun jäätelöä on käytetty elintarvikkeen valmistusaineena, on elintarvikkeen myyntipäällyksessä ilmoitettava jäätelön osuus painoprosentteina koko valmisteesta.

5 luku

Myynti

19 §

Jäätelöä ja pakastettua jäätelöainesta ei saa säilyttää eikä myydä muutoin kuin jäädytettynä tai pakastettuna.

Jos jäätelö tai pakastettu jäätelöaines on kokonaan tai osittain sulanut, sitä ei saa uudelleen jäädyttää eikä pakastaa eikä säilyttää pakastekalusteessa.

20 §
Pidettäessä jäätelöä ja pakastettua jäätelöainesta kaupan on säilytystilassa oltava sellainen lämpötila, että vaimisteen lämpötila on -18 Celsius-astetta tai sitä kylmempi.

Avoimessa säilytystilassa on oltava merkittynä viiva osoittamassa sitä tasoa, johon saakka säilytystilassa voidaan säilyttää jäätelöä ja pakastettua jäätelöainesta 1 momentissa tarkoitetussa lämpötilassa. Säilytystilassa on oltava pysyvästi kiinnitettynä lämpömittari, joka osoittaa lämpötilan välittömästi viivan alapuolella. Säilytystilaa ei saa käyttää elintarvikkeen jäädyttämiseen eikä siinä saa säilyttää muuta kuin pakasteita, jäätelöä ja pakastettua jäätelöainesta.

Välittömästi tarjoiltavaa jäätelöä saa kuitenkin 1 momentin säännöksen estämättä säilyttää siten, että jäätelön lämpötila on -14 Celsiusastetta tai sitä kylmempi. Lämpimämmässä kuin -18 Celsius-asteessa säilytettyä jäätelöä ei saa uudelleen siirtää -18 Celsius-astetta kylmempään lämpötilaan.

21 §

Pehmeäjäätelöksi jäädytettävän seoksen saa valmistaa myyntipaikalla asianomaisesta jäätelöaineksesta aikaisintaan yhtä tuntia ennen jäädyttämistä. Valmiin pehmeäjäätelön säilyttäminen seuraavaan päivään on kielletty.

Lääkintöhallitus antaa tarkempia määräyksiä pehmeäjäätelön myyntilaitteista ja myyntitiloista.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

22 §

Sen ohella, mitä tässä asetuksessa on säädetty>on noudatettava elintarvikeasetuksen säännöksiä.

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista on säädetty elintarvikelaissa (526/41).

23 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka voi myös yleisesti määrätä tai hakemuksesta myöntää poikkeuksia sen säännöksistä. Myyntipäällysmerkintöjä koskevan 16–18 §:n säännöksistä voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen elinkeinohallitus.

24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1981.

Tällä asetuksella kumotaan jäätelövalmisteista 29 päivänä toukokuuta 1964 annettu asetus (286/64) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan tässä asetuksessa tarkoitettuja elintarvikkeita toukokuun 1982 loppuun, vaikka myyntipäällyksessä olevat merkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä. Tällaisia elintarvikkeita saa muu kuin näiden valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja myydä joulukuun 1982 loppuun.

Edellä 3 momentissa tarkoitettuna siirtymäkautena on kuitenkin noudatettava myyntipäällysmerkintöjen osalta viimeistä myyntipäivää koskevaa merkintää lukuun ottamatta niitä säännöksiä ja määräyksiä, jotka koskivat jäätelövalmisteista annetussa asetuksessa tarkoitettuja jäätelövalmisteita.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.