1038/1980

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 3 a §, sellaisena kuin se on 21 päivänä toukokuuta 1976, 14 päivänä tammikuuta 1977 ja 13 päivänä toukokuuta 1977 annetuissa asetuksissa (416/76, 47/77 ja 387/77),

muutetaan 3 §:n 2 momentti ja 19 §,

sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 2 momentti 4 päivänä tammikuuta 1980 annetussa asetuksessa (7/80) ja 19 § mainitussa 14 päivänä tammikuuta 1977 annetussa asetuksessa, sekä lisätään asetukseen uusi 1 a, 1 b ja 1 c § seuraavasti:

1a§

Sovellettaessa luopumiseläkelain 1 a §:n 1 momentin viimeistä virkettä katsotaan yhden hehtaarin peltoa vastaavan metsämaata, joka tuottaa vuodessa 17 kuutiometriä puuta. Metsämaa voi kuitenkin sanotuin tavoin korvata peltoa mainitussa momentissa tarkoitetulla 1 ja 2 vyöhykkeellä ja Ahvenanmaan maakunnassa enintään yhden hehtaarin ja muilla vyöhykkeillä enintään kaksi hehtaaria.

0lb§

Luopumiseläkelain 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia maatilan pinta-alasta voidaan alentaa yhdellä hehtaarilla tai sitä vastaavalla metsäntuotolla, jos

1) peltojen luontaiset tuotantoedellytykset ovat keskimääräistä selvästi paremmat;

2) maatilalla on hyväkuntoinen asuinrakennus tai, jos sillä harjoitetaan kotieläintaloutta, maatilalla on hyväkuntoinen kotieläinrakennus ja vähintään tyydyttäväkuntoinen asuinrakennus;

3) maatilan pellot on ainakin pääosiltaan salaojitettu; tai

4) luovutuksensaajalla on maataloudellinen ammattikoulutus.

Jos 1 momentin 1-4 kohdassa mainittuja perusteita on kaksi, tehdään edellä tarkoitettu alennus kaksinkertaisena ja jos niitä on kolme tai useampia, kaksi ja puolikertaisena. Maatilalla tulee kuitenkin olla peltoa vähintään neljä hehtaaria.

Jos maatilalla harjoitetaan erikoistuotantoa, voidaan luopumiseläkelain 1 a §:n 1 momentissa mainituista pinta-alarajoista poiketa kuitenkin niin, että maatilalla tulee olla peltoa vähintään kaksi hehtaaria.

1c§

Luopumiseläkelain 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia maatilan pinta-alasta voidaan korottaa yhdellä peltohehtaarilla, jos peltojen luontaiset tuotantoedellytykset ovat keskimääräistä huomattavasti huonommat.


Edellä 1 momentissa tarkoitetun viljelijän ennestään omistaman maatilan tulee olla jatkamiskelpoinen luopumiseläkelain 1 a §:n mukaisesti arvioituna tai muodostua sanotuin tavoin jatkamiskelpoiseksi lisäalueen hankkimisen kautta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä

myös siihen, että lisäalue ja viljelijän ennestään omistama maatila sijaitsevat toisiinsa nähden olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Viljelijän on lisäksi lisäalueen maatilaansa hankkiessaan tullut vakinaisesti asua sanotulla maatila tai sen välittömässä läheisyydessä.


19§

Luopumiseläkelain 15 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin maatilahallituksen ja maataloustoimistojen lausuntoihin ei saa hakea muutosta, milloin kysymys on muusta lausunnosta kuin sanotun lain 1 §:n 2 momentissa, 1 a §:ssä, 6 §:ssä, 6 a §:ssä tai 7 §:n 2 momentissa mainituista seikoista annetusta kielteisestä lausunnosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.