973/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki sotilasvammalain 18 ja 43 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 18 §:n 2 momentti ja 43 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 2 momentti 3 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa laissa (470/76) ja 43 a §:n 2 momentti 10 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (448/77), näin kuuluviksi:

18§

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jolla ei ole pysyviä vuosituloja tai jonka pysyvät vuositulot ovat enintään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman tulorajan suuruiset, suoritetaan täysi täydennyskorko. Mikäli vuositulot ylittävät vahvistetun täyteen täydennyskorkoon oikeuttavan tulorajan, vähennetään maksettavaa täydennyskorkoa ylitystä vastaavalla määrällä. Pysyviksi vuosituloiksi, joiksi ei lueta tämän lain mukaista oman vamman tai sairauden perusteella suoritettavaa korvausta, katsotaan harkinnan mukaan todennäköinen säännöllinen tulo vuotta kohti sinä aikana, joksi täydennyskorko määrätään.


43a§

Milloin eläketaso on indeksikehityksen johdosta olennaisesti muuttunut, sosiaali- ja terveysministeriön tulee tarkistaa 18 §:n 2 momentin nojalla annetussa päätöksessä tarkoitettua täyteen täydennyskorkoon oikeuttavaa tulorajaa indeksikehitystä vastaavalla tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ensimmäisellä kerralla vahvistaa tämän lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu täyteen täydennyskorkoon oikeuttava tuloraja kussakin kalleusluokassa sellaiseksi kuin tämä raja olisi tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaan.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.