930/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 7 ja 8 § sekä 447 §:n 4 momentti,

näistä 47 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (737/76),

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 3 ja 4 momentti sekä 20 ja 24 §, sellaisena kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti mainitussa 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa ja 20 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 5 momentti ja 14 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 2 päivänä syyskuuta 1976 ja 29 päivänä syyskuuta 1978 annetuilla laeilla (788/76 ja 744/ 78), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:


Kunnat voivat lääkintöhallituksen suostumuksella yhdessä huolehtia 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta perustamalla tätä tehtävää varten kuntainliiton. Lääninhallituksen suostumuksella kunta voi toisen kunnan kanssa sopia myös siitä, että tämä hoitaa osan 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista.Terveyslautakunnan jaostolle voidaan antaa ratkaistavaksi muitakin kuin kunnallislain (953/76) 71 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asioita.

Kunnassa voi terveyslautakunnan sijasta olla yhdistetty sosiaali- ja terveyslautakunta. Tällöin sosiaali- ja terveyslautakuntaan sovelletaan kansanterveystyön osalta, mitä terveyslautakunnasta on säädetty.

Milloin terveyslautakunnassa on viisi tai useampia jaostoja, voidaan johtosäännössä määrätä, että jaoston jäsenenä ja varajäsenenä on valtuuston erikseen tehtävää varten valitsema lautakunnan lisäjäsen ja tämän varajäsen, jotka eivät kuitenkaan saa olla enemmistönä jaostossa.

14§

Kunta on velvollinen määräämään terveyskeskuksen lääkärin antamaan poliisille virka-apua oikeuslääkeopillisen tutkimuksen suorittamiseksi elävän henkilön kliinisen tutkimuksen ja vainajan ulkonaisen ruumiintarkastuksen osalta. Samoin kunta on velvollinen määräämään terveyskeskuksen lääkärin toimimaan lääkärinä asevelvollisten tarkastuksissa kutsuntaviranomaisten pyydettyä sitä terveyslautakunnalta.


20§

Kansanterveystyön järjestämisestä määrätään tarkemmin johtosäännössä.

24§

Lääninhallitus voi tehdä terveyskeskusta ylläpitävän kunnan kanssa sopimuksen puolustusvoimien taikka muun valtion laitoksen potilaiden hoitamisesta terveyskeskuksessa. Jollei sopimusta saada aikaan, sosiaali- ja terveysministeriö voi velvoittaa kunnan ottamaan näitä potilaita terveyskeskuksessa tai sen sairaansijalla hoidettaviksi siinä määrin kuin kunnan oma tarve huomioon ottaen on mahdollista. Valtion varoista on kunnalle tai kuntainliitolle suoritettava näiden potilaiden hoitokustannusten täyttä määrää vastaava korvaus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Tämän lain voimaan tullessa lääkintöhallituksessa vireillä oleva asia käsitellään siellä loppuun aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Kansanterveyslain nojalla vahvistettuja ohjesääntöjä noudatetaan, kunnes säädetyssä järjestyksessä on hyväksytty tässä laissa tarkoitetut johtosäännöt. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin ennen johtosäännön vahvistamista päättää ohjesäännön määräyksestä poikettavaksi antamalla uuden määräyksen. Tässä laissa tarkoitetut johtosäännöt on kuitenkin hyväksyttävä voimaantuleviksi viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1985.

Mitä muualla laissa säädetään terveyslautakunnan osastosta, sovelletaan tämän lain voimaan tultua vastaavasti terveyslautakunnan jaostoon.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.