852/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta.

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 14 § ja

muutetaan asetuksen 34 §, 38 § ja 44 a §,

sellaisina kuin ne ovat 34 § osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1979 annetulla asetuksella (1055/79), 38 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 22 päivänä helmikuuta 1980 annetulla asetuksella (121/80) ja 44 a § mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

34§

Rekisteröidyn työnantajan on annettava sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella työnantajan kotikunta on, pidätettyjen ja suoritettujen varojen valvontaa varten vuosi-ilmoitus, josta ilmenee:

1) vuoden aikana työnantajan palveluksessa olleiden palkansaajien nimet ja henkilötunnukset;

2) kullekin palkansaajalle maksetun ennakonpidätyksen alaisen palkan ja siitä toimitetun pidätyksen määrä;

3) edellä tarkoitetuille palkansaajille maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärät; sekä

4) muut verohallituksen määräämät tiedot. Vuosi-ilmoituksesta tulee erikseen ryhmiteltyinä käydä ilmi edellä 1 momentissa mainitut tiedot ennakkoperintälain 4, 5, 6 ja 7 §:ssä tarkoitettujen suoritusten osalta.

Vuosi-ilmoitus on annettava verohallituksen vahvistamaa lomaketta käyttäen. Automaattista tietojenkäsittelyä palkanlaskennassa käyttävä työnantaja voi antaa vuosi-ilmoituksen myös verohallituksen hyväksymässä muodossa koneellisilla tietovälineillä tai, ellei se laitteistosta tai muusta vastaavasta syystä ole mahdollista, muulla tavoin verohallituksen hyväksymässä muodossa.

Vuosi-ilmoitus on annettava palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun, loppuun mennessä tai, jos työnantaja on lopettanut toimintansa rekisteröitynä työnantajana kesken kalenterivuotta, kuukauden kuluessa siitä kun rekisteristä poistamista koskeva lääninveroviraston päätös on tullut työnantajalle tiedoksi. Lääninverovirasto voi työnantajan pyynnöstä erityisistä syistä pidentää vuosi-ilmoituksen antamisaikaa.

Verohallitus antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset vuosi-ilmoituksen laatimisesta.

38§

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 31 §:ssä tarkoitetusta osingosta ja korosta on 50 prosenttia.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan ole toimitettava siltä osin kuin luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle maksettujen osinkojen ja korkojen yhteismäärä saman kalenterivuoden aikana ei ylitä 1 700 markkaa. Tämän määrän ylittävältä maksetun osingon tai koron osalta on ennakonpidätys toimitettava edellä 1 momentissa tarkoitetun prosentin mukaan. Ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisen edellytyksenä on, että osingon tai koron saaja esittää maksajalle verotoimiston antaman todistuksen (osinkoverokirja). Osinkoverokirja esitetään osinkoa tai korkoa nostettaessa, osingon osalta viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa siitä, kun osinko on ollut asianomaisen nostettavissa.

Verohallituksen hyväksymin edellytyksin edellä 2 momentissa tarkoitettua todistusta vastaavat tiedot voidaan pyynnöstä antaa suoraan osingon- tai koron maksajalle.

44a§

Ennakkoperintälain 34 §:ssä tarkoitettuna pidätystodistuksena käytetään osinkoverokirjaa tai verohallituksen vahvistaman kaavan mukaista osingon- tai koronpidätystodistusta.

Kun osinkoverokirja esitetään maksajalle ennakkoperintäasetuksen 38 §:ssä tarkoitetun pidätysvapauden saamiseksi, on osingon tai koron maksajan tehtävä maksamastaan osingosta tai korosta merkinnät osinkoverokirjaan. Verohallitus voi yksittäistapauksessa oikeuttaa osingon tai koron maksajan tekemään merkinnän muuhun kuin edellä tarkoitettuun osinkoverokirjaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.