627/1980

Annettu Helsingissä 29. päivänä elokuuta 1980

Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1957 annetun luotsausasetuksen (393/57) 30 §:n 4 momentti, 31-34 § ja §,

sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 4 momentti 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetussaasetuksessa (320/67), 31 § osittain muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1980 annetullaasetuksella (347/80) ja 32 § osittain muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1971 annetullaasetuksella (62/71),

muutetaan 9 §:n 3 ja 4 momentti, 10 ja 13 §, 17 §:n 1 momentti, 3 luvun otsake, 29§:n 1 momentin 3 kohta, 35 §, 37 §:n 1 momentti sekä 38-41 §,

sellaisina kuin niistä ovat 35 § muutettuna 25 päivänä maaliskuuta 1966 ja 22 päivänähuhtikuuta 1977 annetuilla asetuksilla (178/66 ja 330/77) ja 40 § 2o päivänä maaliskuuta 1975 annetussa asetuksessa (210/75), sekä

lisätään 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:


Luotsinkutsumerkkinä käytetään päivälläkansainvälistä lippuviestiä G ja yöllä vilkkuviestiä G.

Luotsinkutsumerkki G voidaan antaa myösäänimerkkinä, vaikka tämän äänimerkin käyttöä yleensä on vältettävä, varsinkin vilkkaastiliikennöidyillä väylillä.

10§

Luotsiasemalta vastataan luotsinkutsumerkkiin:

päivällä, jos luotsi voi lähteä alukseen, nostamalla lipputankoon kansainvälinen lippuviesti H ja muussa tapauksessa laskemalla lippuviesti H; sekä

pimeällä, jos luotsi voi lähteä alukseen, pitämällä näkyvissä ympäri näköpiirin näkyvää kiinteää punaista valoa ja muussa tapauksessa sammuttamalla punainen kiinteä valo, minkä lisäksi voidaan asiasta ilmoittaa vilkkuviestillä.

13§

Luotsi, joka kovan sään vuoksi tai muustasyystä ei pääse luotsattavaan alukseen, voi suorittaa luotsauksen veneestä käsin. Tällöin annetaan ohjeet ensisijaisesti radioteitse tai ilmaistaan ohje:

suoraan pitämallä luotsilippua tai valkoistamerkkivaloa pystyssä;

muuta suuntaa heiluttamalla luotsilippua taivalkoista merkkivaloa siihen suuntaan, johonaluksen on käännyttävä; ja

pysäytä heiluttamalla luotsilippua tai valkoista lippua veneen molemmille sivuille.

17§

Milloin luotsi kutsusta on saapunut alukseenluotsausta toimittamaan, mutta toimitus hänensyyttään viivästyy, on luotsiaseman päivystäjällä oikeus kutsua luotsi takaisin, jos tätä tarvitaan muuhun luotsaustehtävään. Jos lähtö onviivästynyt enemmän kuin kaksi tuntia luotsin saapumisesta alukseen, on luotsilla oikeuspoistua ilman sellaista kutsuakin.


20§

Tarkemmat luotsausohjeet antaa merenkulkuhallitus.

3 luku

Luotsausmaksu sekä valtiolle ja luotsilletulevat korvaukset.

29§

Luotsauksesta peritään vahvistetun taksanmukainen luotsausmaksu, joka lasketaan aluksen nettovetoisuuden ja luotsausmatkan pituuden mukaan. Tällöin on varteenotettava että:


3) hinatusta tukkilautasta suoritetaan luotsausmaksu siten, että kahden kiintokuutiometrin katsotaan vastaavan yhtä rekisteritonnia.


35§

Jos luotsi kutsusta on määräaikana saapunutluotsausta toimittamaan, mutta luotsaus ei olealkanut yhden tunnin kuluessa hänen alukseensaapumisestaan, peritään alukselta valtiolle vahvistetun taksan mukainen odotusraha jokaiseltamainitun yhden tunnin ylittävältä alkaneeltatunnilta siihen saakka, kun luotsaus alkaa tailuotsi 17 §:n nojalla poistuu alukselta.

Jos luotsi kutsusta on määräaikana saapunutsovittuun paikkaan odottamaan matkalla olevaa alusta, mutta alus ei ole sinne saapunutkahden tunnin kuluessa, peritään alukselta valtiolle vahvistetun taksan mukainen odotusrahajokaiselta mainitut kaksi tuntia ylittävaltä alkaneelta tunnilta siihen saakka, kun luotsaus alkaatai luotsi 17 §:n nojalla poistuu odotuspaikalta.

Jos päällikkö luotsin saapuessa alukseen tai1 momentissa mainittuna odotusaikana ilmoittaa, ettei hän käytäkään luotsia, peritään alukselta valtiolle 1 momentissa tarkoitettu odotusraha, vähintään kuitenkin kahdelta tunnilta.

Milloin luotsi poistuu alukselta tai sovitultaodotuspaikalta ryhtymättä toimittamaan luotsausta, peritään alukselta valtiolle luotsin matkustamiskustannukset.

37§

Kun luotsi apulaisineen luotsauksen jälkeenon myrskyn tai muun heistä riippumattomansyyn vuoksi estynyt lähtemästä aluksesta ja heidän on ollut seurattava sitä pitempi matka kuinmistä luotsausmaksu toimitetun luotsauksenmukaan suoritetaan, on päällikön pidettävähuolta siitä, että luotsi apulaisineen ensi tilassa pääsee palaamaan sijoituspaikkaansa ja annettava luotsille todistus siitä, mitä on tapahtunut. Jos luotsilla edellä mainitussa tilaisuudessa on, ollut vene mukanaan, on aluksenpäällikkö velvollinen toimituttamaan sen luotsin sijoituspaikalle tai korvaamaan veneen jasen varusteiden arvon. Jos veneen ja varusteiden arvosta ei ole voitu sopia, voidaan asiajättää tuomioistuimen ratkaistavaksi.


38§

Milloin luotsi pyynnöstä matkustaa luotsauksen toimittamista varten luotsiasemalta sovittuun paikkaan, joka on pitemmällä kuin toimitettava luotsaus vaatisi, tai 37 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tai pyynnöstä jatkaa luotsauksen päätyttyä matkaa aluksen mukana pitemmalle kuin mistä luotsausmaksu toimitetun luotsauksen mukaan suoritetaan, voidaan alukselta periä valtiolle luotsin matkustamiskustannukset ja matkustamisesta aiheutuvat muut kustannukset.

39§

Luotsin virantoimituksesta Suomen valtionomistamassa aluksessa, sen ollessa risteily-, vartioimis- tai muulla näihin verrattavalla matkalla, ei suoriteta 29 §:ssä tarkoitettua luotsausmaksua. Maksua ei myöskään suoriteta virantoimituksesta ulkomaalaisella sota-aluksellasen ollessa virallisella vierailulla Suomessa.

40§

Luotsausmaksu ja odotusraha suoritetaan valtiolle luotsauksen tapahduttua luotsin laatimanja aluksen päällikön hyväksymän luotsauslaskun nojalla. Aluksen päällikkö on velvollinenilmoittamaan luotsille luotsauslaskun laatimistavarten tarvittavat, alusta koskevat tiedot.

41§

Jos luotsi on 27 §:n mukaisesti auttanutvaaraan joutunutta alusta, on päällikön suoritettava kohtuullinen korvaus hänen menoistaan. Jos kustannuksia on aiheutunut valtionaluksen tai muun kaluston käytöstä, on päällikön korvattava myös ne. Jollei korvausmäärästä ole voitu sopia, voidaan asia jättää tuomioistuimen ratkaistavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1980.

Päijänteen luotsipiirissä, Vaalan ja Ristiinanluotsiasemalla sekä Saimaan luotsipiirin matalaväyläluotsiasemilla sovelletaan luotsausasetuksen 30 §:n 4 momenttia, 31-36 §:ää, 37 §:n 1 momentti a sekä 38-41 §:ää kuitenkin edelleen sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 29. päivänä elokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ulf Sundqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.