610/1980

Annettu Naantalissa 15. päivänä elokuuta 1980

Asetus rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnasta.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

Rahankeräyslain (590/80) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun lautakunnan rahankeräyksiä ja tavara-arpajaisia varten asettaa valtioneuvosto enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä.

Lautakunnassa on oltava edustaja sisäasiain-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Muiden jäsenten on oltava sosiaaliseen, sivistykselliseen tai muuhun aatteelliseen toimintaan perehtyneitä.

lautakunnalla on oikeus ottaa sisäasianministeriön suostumuksella sihteeri- ja muita toimihenkilöitä.

Lautakunnan tehtävänä on tarkkailla rahankeräysten ja tavara-arpajaisten toimeenpanoa sekä tehdä esityksiä ja aloitteita niitä koskevissa asioissa. Sen tulee antaa luvan myöntäjälle lausuntoja valtakunnallisten tai muutoin laajahkojen rahankeräysten tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ja rahankeräysluvan peruuttamisesta sekä lääninhallituksen luvalla toimeenpantavien tavara-arpajaisten suotavuudesta. Lääninhallituksen on haettava edellä tarkoitetuista rahankeräyksistä ja tavara-arpajaisista lautakunnan lausunto.

Lautakunta voi antaa lausuntoja myös rahankeräysvaroilla hankitun kiinteistön tai laitoksen käyttötarkoituksen muuttamista taikka keräysvarojen uudelleenkäyttämistä koskevasta hakemuksesta.

Lautakunnalla on oikeus saada tehtävänsä suorittamista varten virka-apua sisäasiainministeriöltä, lääninhallitukselta ja poliisilta.

Lautakunta on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja muun viiden jäsenen ollessa saapuvilla.

Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muiden jäsenten sekä sihteerin ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vahvistaa sisäasiainministeriö hankittuaan asiasta valtiovarainministeriön lausunnon.

Lautakunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1980.

Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1969 annetun tavara-arpajaisasetuksen (824/69) 5 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä marraskuuta 1978 annetulla asetuksella (861/78).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi. Tämän asetuksen mukainen lautakunta asetetaan ensimmäisellä kerralla tavara-arpajaislautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että tavara-arpajaislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet tulevat vastaaviin tehtäviin asetettavassa lautakunnassa.

Naantalissa 15. päivänä elokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.