502/1980

Annettu Naantalissa 27. päivänä kesäkuuta 1980

Asetus yhteisestä haverista.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään merilain (399/80) 189 §:n nojalla:

Yhteisen haverin osalta on, ellei toisin ole sovittu, niin sanottujen vuoden 1974 York- Antwerpen sääntöjen mukaisesti noudatettava, mitä jäljempänä säädetään.

Tulkintasääntö.

Yhteistä haveria selvitettäessä on sovellettava seuraavia kirjaimilla ja numeroilla merkittyjä sääntöjä riippumatta jokaisesta niiden kanssa ristiriidassa olevasta laista ja käytännöstä.

Yhteinen haveri selvitetään kirjaimilla merkittyjen sääntöjen mukaisesti, mikäli numeroilla merkityistä säännöistä ei muuta johdu.

Sääntö A.

Yhteishaveritoimi on kysymyksessä vain siinä. tapauksessa, että tarkoituksellisesti ja kohtuutta noudattaen tehdään poikkeuksellinen uhraus tai kustannus yhteisen pelastamisen vuoksi, jotta merellä yhteiseen vaaraan joutunut omaisuus saadaan varjelluksi vaaralta.

Sääntö B.

Yhteisen haverin luonteiset uhraukset ja kustannukset on siihen osallistuvien eri etuuksien kannettava jäljempänä säädettyjen perusteiden mukaan.

Sääntö C.

Vain sellaiset menetykset, vahingot tai kustannukset, jotka suoranaisesti johtuvat yhteishaveritoimesta, korvataan yhteisenä haverina.

Yhteisenä haverina ei korvata alusta tai lastia kohdannutta, viivytyksestä johtuvaa, matkan kestäessä tai sen jälkeen sattunutta menetystä tai vahinkoa kuten ajanhukkaa, ei myöskään minkäänlaista välillistä menetystä kuten markkinoiden menettämistä.

Sääntö D.

Jos tapahtuma, joka antoi aiheen uhraukseen tai kustannukseen, on johtunut jonkun haveriosakkaan virheestä tai laiminlyönnistä, ei se vapauta häntä maksuvelvollisuudesta, mutta se ei rajoita kenenkään mahdollisuutta vedota sellaiseen tuottamukseen.

Sääntö E.

Sen, joka vaatii korvausta yhteisessä haverissa, on näytettävä, että menetys tai kustannus on sellainen, että se on korvattava yhteisenä haverina.

Sääntö F.

Jokaista ylimääräistä kustannusta, joka on tullut toisen yhteisenä haverina korvattavan kustannuksen tilalle, on pidettävä yhteisenä haverina ja sellaisena korvattava ottamatta huomioon sitä säästöä, joka on voinut syntyä toisten etujen hyväksi, mutta vain siihen määrään kuin yhteisen haverin kustannuksia on välttynyt.

Sääntö G.

Yhteinen haveri on sekä korvausoikeuden että maksuvelvollisuuden osalta selvitettävä matkan päättymisen ajan ja paikan arvojen perusteella.

Tällä säännöllä ei ratkaista sitä, missä yhteisen haverin selvitys on toimitettava.

Sääntö I

Lastin mereen heittäminen.

Lastin mereen heittämistä ei korvata yhteisenä haverina, ellei tätä lastia kuljeteta kysymyksessä olevan laatuisessa liikenteessä tunnustetun tavan mukaisesti.

Sääntö II

Vahinko yhteisen pelastamisen vuoksi tehdystä mereen heittämisestä ja uhrauksesta.

Yhteisenä haverina korvataan vahinko, joka aiheutetaan alukselle tai lastille taikka molemmille siten tai sen johdosta, että tehdään uhraus yhteisen pelastamisen vuoksi samoin kuin vahinko sen johdosta, että vettä tulee alukseen avatuista luukuista tai muusta aukosta, joka on tehty, jotta tavaraa voitaisiin heittää mereen yhteisen pelastamisen vuoksi.

Sääntö III

Aluksessa syttyneen tulipalon sammuttaminen.

Vahinko, joka tulipaloa aluksessa sammutettaessa aiheutuu alukselle tai lastille taikka molemmille vedestä tai muutoin, siihen luettuna palavan aluksen rannalle ajamisesta tai upottamisesta syntynyt vahinko, on yhteisenä haverina korvattava; kuitenkaan missään tapauksessa ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut savusta tai lämmöstä.

Sääntö IV

Hylkyosien poistaminen

Menetystä tai vahinkoa, joka on aiheutunut hylkyosien tai aluksen sellaisten osien poistamisesta, jotka ovat aikaisemmin irronneet tai jotka on katsottava menetetyiksi merionnettomuuden johdosta, ei korvata yhteisenä haverina.

Sääntö V

Tahallinen maihinajo.

Kun alus ajetaan tarkoituksellisesti maihin yhteisen pelastamisen vuoksi, korvataan tästä aiheutunut menetys tai tappio yhteisenä haverina siitä riippumatta, olisiko alus muussa tapauksessa ajautunut maihin tai ei.

Sääntö VI

Pelastuspalkkio.

Kustannukset, jotka haveriin osallinen on joutunut pelastuksen vuoksi joko sopimuksen tai muulla perusteella maksamaan, korvataan yhteisessä haverissa siinä laajuudessa kuin pelastustoimiin on ryhdytty sellaisten arvojen säilyttämiseksi, jotka ovat joutuneet yhteiseen merivaaraan.

Sääntö VII

Koneiston ja kattiloiden vahingoittuminen.

Koneiston vahingoittuminen, olivatpa vahingot minkä laatuiset tahansa, samoin kuin kattilan vahingoittuminen, joka on syntynyt yritettäessä irroittaa maihin joutunutta, vaarallisessa asemassa olevaa alusta, on yhteisenä haverina korvattava, milloin vahinko todistettavasti johtuu toimenpiteestä, johon sellaisen vahingoittumisen uhallakin on ryhdytty tarkoituksin irroittaa alus yhteisen pelastamisen vuoksi; mutta kun alus on irrallaan, ei yhteisenä haverina missään olosuhteissa korvata menetystä tai vahinkoa, joka on syntynyt potkurikoneiston ja kattiloiden käytöstä.

Sääntö VIII

Kustannukset maihin joutuneen aluksen keventämisestä ja siitä syntynyt vahinko.

Milloin alus on joutunut maihin ja lastia sekä aluksen polttoaineita ja varusteita tai mitä tahansa niistä yhteishaveritoimena aluksesta puretaan, on ne ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat aluksen keventämisestä, proomuvuokrista ja jälleenlastauksesta, jos sitä on ollut, sekä siitä syntyvä menetys tai vahinko yhteisenä haverina korvattava.

Sääntö IX

Aluksen kaluston ja varusteiden käyttäminen polttoaineena.

Aluksen kalusto ja varusteet tai jokin niistä, joka on täytynyt hätätilanteessa välttämättömästi yhteisen pelastamisen vuoksi käyttää polttoaineena, on yhteisenä haverina korvattava vain siinä tapauksessa, että alukseen oli varattu riittävästi polttoainetta; yhteistä haveria on kuitenkin hyvitettävä sillä arvioidulla polttoainemäärällä, joka muutoin olisi kulutettu, laskettuna lähtöpäivän käyvän hinnan mukaan aluksen viimeisessä lähtösatamassa.

Sääntö X

Kustannukset hätäsatamassa ym.

a) Milloin alus on mennyt hätäsatamaan tai käyttänyt muuta paikkaa hätäsatamana tai palannut lastaussatamaansa tai lastauspaikkaansa merionnettomuuden, uhrauksen tai muiden poikkeuksellisten olosuhteiden takia, jotka tekevät poikkeamisen tai paluun välttämättömäksi yhteisen pelastamisen vuoksi, on sellaiseen satamaan taikka paikkaan menosta johtuvat kustannukset yhteisenä haverina korvattava; ja kun alus on sieltä taas lähtenyt alkuperäinen lasti tai osa siitä mukanaan, on vastaavat sellaisesta satamasta tai paikasta lähdettäessä syntyneet kustannukset, jotka ovat aiheutuneet poikkeamisesta, samoin yhteisenä haverina korvattava.

Kun alus on hätäsatamassa tai muussa hätäsatamana käytetyssä paikassa ja se on siirrettävä toiseen satamaan tai paikkaan sen tähden, ettei korjauksia voida suorittaa ensimmäisessä satamassa tai paikassa, on tämän säännön määräyksiä sovellettava tähän toiseen satamaan tai paikkaan niin kuin se olisi hätäsatama, jolloin kustannukset tällaisesta siirtymisestä mukaan lukien tilapäiset korjaukset ja hinaus, on yhteisenä haverina korvattava. Sellaisesta siirtymisestä johtuneeseen matkan pitenemiseen on sovellettava säännön XI määräyksiä.

b) Kustannukset lastin, polttoaineen tai varusteiden käsittelemisestä aluksessa taikka niiden purkamisesta, tapahtukoon se lastauspaikassa, määräpaikassa tai hätäsatamassa, on yhteisenä haverina korvattava, milloin tavaran käsittely tai purkaus on välttämätön yhteisen pelastamisen vuoksi tai sellaisen vahingon korjaamiseksi, joka alukselle on koitunut uhrauksen tai merionnettomuuden johdosta, jos korjaukset olivat välttämättömiä matkan turvatun jatkamisen vuoksi lukuun ottamatta niitä tapauksia, jolloin aluksen vahinko havaitaan lastaus- tai määräpaikalla ilman, että matkan aikana olisi tapahtunut merionnettomuus tai muu poikkeuksellinen tapahtuma, joka on yhteydessä tällaiseen vahinkoon.

Kustannuksia lastin, polttoaineen tai varusteiden käsittelystä aluksessa tai niiden purkamisesta ei korvata yhteisenä haverina, jos ne ovat syntyneet vain matkan aikana siirtyneen lastin uudelleen ahtaamisesta ellei tällainen uudelleenahtaaminen ole välttämätön yhteisen pelastamisen vuoksi.

c) Milloin lastin, polttoaineen tai varusteiden käsittelystä tai purkamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan yhteisenä haverina, on myös kustannukset varastoinnista mukaan lukien kohtuullinen vakuutusmaksukustannus, sekä saman lastin, polttoaineen tai varusteiden varastointikustannukset korvattava yhteisenä haverina.

Jos alus tuomitaan kelpaamattomaksi hylyksi tai keskeyttää alkuperäisen matkansa, korvataan varastointikustannukset yhteisenä haverina kuitenkin vain siihen ajankohtaan saakka, jolloin alus julistettiin hylyksi tai matka keskeytettiin tai siihen ajankohtaan, jolloin lastin purkaus lopetettiin, jos hylkäys tapahtuu tai päätös matkan keskeyttämisestä tehdään sitä ennen.

Sääntö XI

Laivaväen palkat ja ylläpito sekä muut kustannukset aluksen poiketessa hätäsatamaan ja sen ollessa siellä jne.

a) Päällystön ja laivaväen palkoista ja ylläpidosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, sekä polttoaineet ja varusteet, jotka on kulutettu hätäsatamana käytettyyn satamaan tai paikkaan poikkeamisesta tai lastauspaikkaan palaamisesta johtuneen matkan pitenemisen aikana, on korvattava yhteisenä haverina, jos sellaiseen satamaan tai paikkaan poikkeamisesta johtuneet kustannukset korvataan yhteisenä haverina säännön X a) mukaan.

b) Kun alus on poikennut johonkin satamaan tai paikkaan tai on joutunut viipymään siellä merionnettomuuden, uhrauksen tai muun poikkeuksellisen syyn vuoksi, joka on tehnyt tämän välttämättömäksi yhteisen pelastamisen vuoksi tai uhrauksesta tai merionnettomuudesta johtuneiden alusta kohdanneiden vahinkojen korjaamiseksi, on, mikäli korjaus oli välttämätön matkan turvalliseksi jatkamiseksi, päällystön ja laivaväen palkoista ja ylläpidosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset niin kauan kuin ylimääräinen oleskelu sellaisessa satamassa tai paikassa kestää ja siksi kun alus on tai sen olisi pitänyt olla valmis jatkamaan matkaa, korvattava yhteisenä haverina.

Kun aluksen vahinko on havaittu lastaus- tai määräpaikalla ilman, että merionnettomuus tai muu poikkeuksellinen tapahtuma, jolla on yhteyttä tällaiseen vahinkoon, on sattunut matkan aikana, ei päällystön ja laivaväen palkkoja ja ylläpitoa tai käytettyä polttoainetta ja varusteita, jotka ovat aiheutuneet näin havaittujen vahinkojen korjaamisen vaatiman lisäoleskelun aikana, korvata yhteisenä haverina, vaikka korjaaminen on välttämätöntä matkan turvalliseksi jatkamiseksi.

Kun alus hylätään kelpaamattomana tai se ei jatka alkuperäistä matkaansa, on päällystön ja laivaväen palkat ja ylläpito sekä käytetty polttoaine ja varusteet korvattava vain siihen ajankohtaan asti, jolloin alus julistettiin hylyksi tai matka keskeytettiin tai siihen ajankohtaan, jolloin purkaus lopetettiin, jos hylyksi julistaminen tai päätös matkan keskeyttämisestä tehdään sitä ennen.

Pitkittyneen oleskelun aikana käytetyt polttoaineet ja varusteet on korvattava yhteisenä haverina lukuunottamatta sitä, mikä on käytetty suoritettaessa korjauksia, jotka eivät ole korvauskelpoisia yhteisenä haverina.

Pitkittyneen oleskelun ajalta aiheutuneet satamamaksut on myös korvattava yhteisenä haverina, lukuunottamatta satamamaksuja yksinomaan sellaisten korjausten johdosta, jotka eivät ole korvauskelpoisia yhteisenä haverina.

c) Tässä ja muissa säännöissä tarkoitetaan palkoilla kaikkia päällystölle ja laivaväelle tulevia tai näiden hyväksi suoritettavia maksuja, olivatpa nämä maksut laivanisännän velvollisuutena lain tai palvelussopimuksen perusteella.

d) Kun korvausta ylityöstä maksetaan päällystölle ja laivaväelle aluksen kunnossapitotöistä tai sellaisista korjaustöistä, jotka eivät ole korvauskelpoisia yhteisenä haverina, on sellainen ylityö korvattava yhteisenä haverina ainoastaan sellaisten säästyneiden kustannusten määrään saakka, joka olisi yhteisenä haverina korvattu sen aiheuttamana jollei sellaista ylityötä olisi tapahtunut.

Sääntö XII

Purkamisesta johtuva lastin vahingoittuminen ym

Lastin, polttoaineen tai varusteiden vahingoittuminen tai menetys, joka johtuu niiden käsittelystä, purkamisesta, varastoimisesta, jälleenlastaamisesta ja ahtaamisesta, on yhteisenä haverina korvattava vain siinä tapauksessa, että näistä toimenpiteistä johtuvat kustannukset on kulloinkin korvattava yhteisenä haverina.

Sääntö XIII

Vähennykset korjauskustannuksista.

Korjauksista, jotka korvataan yhteisenä haverina, ei tehdä vähennystä ''uusi vanhaa vastaan", jos vanha aines tai vanhat osat korvataan uusilla, mikäli alus ei ole yli 15 vuotta vanha, missä tapauksessa tehdään kolmasosan vähennys. Vähennys määrätään aluksen iän mukaan laskettuna joulukuun 31 päivästä sinä vuonna, jolloin uudisrakennus valmistui, yhteishaveritoimen päivään lukuun ottamatta eristystä, pelastus- ja muita sellaisia veneitä, navigointi- ja viestintälaitteita ja varusteita, koneistoa ja kattiloita, joiden osalta vähennys määrätään niiden eri osien iän mukaan, joihin vähennykset kohdistuvat.

Vähennykset tehdään vain uuden aineksen tai uusien osien niistä kustannuksista, jotka ovat valmiina asennettavaksi alukseen.

Muonasta, varusteista, ankkurista tai ankkurikettingistä ei tehdä vähennystä.

Telakoimis- ja siirtämiskustannukset on täysin korvattava.

Pohjan puhdistamisesta, maalauksesta tai- velystä aiheutuvia kustannuksia ei korvata yhteisenä haverina, ellei lähinnä edellistä pohjan maalausta tai sivelyä ole suoritettu yhteishaveritointa edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jolloin korvataan puolet tällaisista kustannuksista.

Sääntö XIV

Väliaikaiset korjaukset.

Milloin aluksen lastaus-, määrä tai hätäsatamassa suoritetaan väliaikaisia korjauksia yhteisen pelastamisen vuoksi tai yhteisen haverin luonteisen uhrauksen aiheuttaman vahingon korjaamiseksi, on sellaisten korjausten kustannukset yhteisenä haverina korjattava

Milloin yksittäinen vahinko korjataan väliaikaisesti ainoastaan sitä varten, että matkan loppuun suorittaminen kävisi mahdolliseksi, on sellaisten korjausten kustannukset korvattava yhteisenä haverina ottamatta huomioon sitä säästöä, joka on voinut syntyä toisten etujen hyväksi, kuitenkin vain siinä määrin kuin siten säästyy kustannuksia, joita olisi aiheutunut ja jotka olisi yhteisenä haverina korvattu, jollei väliaikaisia korjauksia olisi suoritettu.

Sellaisista väliaikaisten korjausten kustannuksista, jotka korvataan yhteisenä haverina, ei tehdä mitään vähennystä korvattaessa "vanha uudella''.

Sääntö XV

Rahdin menetys.

Rahdin menetys, joka johtuu lastin vahingoittumisesta tai menetyksestä, on yhteisenä haverina korvattava, milloin yhteishaveritoimi on sen aiheuttanut tai milloin lastin vahingoittuminen tai menetys korvataan yhteisenä haverina.

Menetetyn bruttorahdin määrästä on vähennettävä ne kustannukset, joita rahdin saajalle olisi koitunut rahdin ansaitsemisesta, mutta jotka uhrauksen johdosta ovat säästyneet.

Sääntö XVI

Korvausta lastista, joka on menetetty tai vahingoittunut uhrauksen johdosta.

Korvausmäärän yhteisenä haverina uhratun tavaran vahingoittumisesta tai menetyksestä on vastattava sitä menetystä, jonka lastin omistaja uhrauksen johdosta on kärsinyt laskettuna purkausajankohdan arvon mukaan vastaanottajan saaman kauppalaskun tai, jos sellaista ei ole, laivausarvon perusteella. Purkaushetken arvoon on sisällytettävä kustannukset vakuutuksesta ja rahdista, ei kuitenkaan, jos jonkun muun edun kuin lastin haltija kantaa riskin rahdista.

Milloin siten vahingoittunutta tavaraa myydään, on, jos vahingon suuruudesta ei ole muuta sovittu, yhteisen haverin korvauskelpoisena menetyksenä pidettävä nettomyyntihinnan ja vahingoittumattoman tavaran nettoarvon välistä erotusta laskettuna tämän säännön ensimmäisessä momentissa osoitetulla tavalla.

Sääntö XVII

Osallistuvat arvot.

Osuus yhteiseen haveriin on määrättävä niiden todellisten nettoarvojen mukaan, mitkä omaisuudella oli matkan päättyessä kuitenkin niin, että lastin arvona on purkaushetken arvo määrättynä vastaanottajan saaman kauppalaskun perusteella tai, jos sellaista ei ole, laivausarvon perusteella. Lastin arvoon on sisällytettävä kustannukset vakuutuksesta ja rahdista, ei kuitenkaan siltä osin kuin jonkun muun edun kuin lastin haltija kantaa riskin rahdista, vähennettynä kuitenkin sellaisella lastin menetyksellä tai vahingolla, joka on syntynyt purkauksen aikana tai ennen sitä. Aluksen arvo määrätään ottamatta huomioon sitä arvonlisäystä tai arvonvähennystä, joka voi johtua aluksen osalta voimassa olevasta aluksen vuokrasta (demise charter) tai aikarahtaussopimuksesta.

Näihin arvoihin lisätään uhratun omaisuuden se yhteisen haverin korvaus, joka ei jo sisälly niihin. Vaarannetuista rahti- ja matkustajamaksuista vähennetään sellaiset kustannukset ja palkat laivaväelle, joita ei olisi syntynyt rahdin ansaitsemiseksi sinä tapauksessa, että alus ja lasti olisivat täydellisesti tuhoutuneet yhteishaveritoimen päivänä ja joita ei olisi korvattu yhteisenä haverina. Samoin vähennetään osallistuvista arvoista kaikki kustannukset, jotka ovat syntyneet yhteishaveritoimen jälkeen lukuun ottamatta sellaisia kustannuksia, jotka korvataan yhteisenä haverina.

Jos lasti myydään ennen kuin se on saapunut määräpaikkaan, se osallistuu yhteiseen haveriin nettomyyntihinnan ja mahdollisen yhteisen haverin korvauksen yhteenlasketun määrän mukaan.

Matkustajan matkatavarat ja henkilökohtainen omaisuus, joista ei ole annettu konossementtia, eivät ota osaa yhteisen haverin kustannuksiin.

Sääntö XVIII

Aluksen kärsimä vahinko.

Aluksen, sen koneiston tai kaluston taikka molempien näistä yhteishaveritoimen johdosta kärsimän vahingon tai menetyksen määrä lasketaan yhteisessä haverissa seuraavasti:

a) Milloin korjaus tai uudelleenhankinta tapahtuu:

korjauksen tai uudelleenhankinnan todelliset ja kohtuulliset kustannukset Säännön XIII:n mukaan vähennettynä;

b) Milloin korjaus tai uudelleenhankinta ei tapahdu:

kohtuullinen tällaisesta vahingosta tai menetyksestä aiheutunut arvonalennus, joka ei kuitenkaan saa ylittää arvioituja korjauskustannuksia: mikäli alus on kärsinyt todellisen kokonaishäviön tai kun vahingon korjauskustannukset, mikäli korjaus suoritetaan, ylittäisivät aluksen arvon, yhteisenä haverina korvataan se erotus, joka saadaan, kun siitä arvosta johon alus arvioidaan vahingoittumattomana vähennettynä sellaisten korjausten arvioiduilla kustannuksilla, joita ei korvata yhteisenä haverina, vähennetään aluksen arvo vahingoittuneessa kunnossa, mikä arvo voidaan laskea mahdollisen myynnin nettokauppahinnan perusteella.

Sääntö XIX

Ilmoittamaton tai väärin ilmoitettu lasti.

Sellaisen tavaran, joka on lastattu alukseen laivanisännän tai hänen asiamiehensä tietämättä, tai tavaran, josta on laivattaessa annettu tahallisesti vääriä tietoja, vahingoittumista tai menetystä ei korvata yhteisenä haverina, mutta sellainen tavara on velvollinen osallistumaan haverikustannuksiin, jos se pelastetaan.

Jos tavara sitä laivattaessa on tahallisesti ilmoitettu arvoltaan todellista halvemmaksi, on sen vahingoittuminen tai menetys yhteisenä haverina korvattava ilmoitetun arvon mukaan, mutta sellainen tavara on velvollinen osallistumaan haverikustannuksiin todellisen arvonsa mukaan.

Sääntö XX

Rahavarojen hankkiminen.

Yhteisenä haverina korvataan komissiota 2% muille yhteisen haverin maksuille kuin päällystön ja miehistön palkoille ja ylläpidolle sekä polttoaineelle ja varusteille, joita ei ole matkan kestäessä uusittu; mutta milloin kukaan haveriosakas ei ole asettanut varoja käytettäviksi, korvataan yhteisenä haverina kustannus, joka on välttämätön tarpeellisten varojen hankkimiseksi merilainan ottamisella tai muulla tavoin, tai samassa tarkoituksessa myydyn tavaran omistajalle aiheutunut menetys.

Yhteisen haverin kustannusten maksamiseksi etukäteen suoritettujen varojen vakuutuskorvaus korvataan niin ikään yhteisenä haverina.

Sääntö XXI

Yhteisessä haverissa korvattavien kustannusten korko.

Yhteiseen haveriin luetuille kustannuksille, uhrauksille ja korvauksille on laskettava korkoa 7%:n mukaan vuodessa yleismerivahingonselvityksen päivään asti, jolloin on otettava huomioon haveriosakkaan suorittamat tai yhteisen haverin talletusrahastosta väliaikaisesti maksetut ennakkomaksut.

Sääntö XXII

Talletettujen rahavarojen käsittely.

Milloin rahavaroja on talletettu vakuudeksi lastin osuudesta yhteiseen haveriin, pelastamiskustannuksiin tai yksityisiin kustannuksiin, on sellaiset talletetut varat viivytyksettä pantava pankkiin erityiselle tilille yhteisesti kahden henkilön nimiin, joista henkilöistä toinen on nimetty edustamaan laivanisäntää ja toinen tallettajia ja jotka molemmat hyväksyvät pankin. Siten talletetut määrät ovat mahdollisesti kasvaneine korkoineen vakuutena siitä, että lasti, jonka osalta talletukset on tehty, maksaa korvaukseen oikeutetuille osuutensa yhteiseen haveriin, pelastamiskustannuksiin tai yksityisiin kustannuksiin. Talletetuista määristä voidaan suorittaa maksuja ja niitä palauttaa merivahingonlaskijan kirjallisen todistuksen mukaan. Talletus, ennakkosuoritus tai takaisinmaksu ei vaikuta asianosaisten lopulliseen vastuuseen.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980 ja sillä kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1955 (614/55) annettu asetus yhteisestä haverista.

Naantalissa 27. päivänä kesäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.