375/1980

Annettu Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 1980

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/78) 2 §:n 2momentin 6 kohta ja 15 ja 16 § sekä

lisätään 2 §:n 2 momenttiin uusi 7 kohta, jolloin nykyinen 7 kohta siirtyy 8 kohdaksi, asetukseen uusi 16 a ja 16 b § sekä19 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

Keskuslaitoksessa on:


6) psykologian osasto;

7) työturvallisuusosasto; sekä


15§

Laitoksen henkilökunnan palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdotmääräytyvät sen mukaan kuin yksityisten valtionapulaitostentoimiehtosopimuslainsäädnnössä on säädetty.

Talous.
16§

Laitoksen tulee vuosittain toimittaa tuloslaskelmanpääryhmittelyä noudattaen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksisosiaali- ja terveysministeriölle hyväksymistä varten ministerinantamien ohjeiden mukaisesti.

Ennen talousarvion hyväksymistä sosiaali- ja terveysministeriöntulee pyytää asiasta valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

16a§

Hyväksyessään laitoksen talousarvion sosiaali- jaterveysministeriö vahvistaa, ottaen huomioon valtion tulo- jamenoarviossa hyväksytyn laitoksen toiminnan laajuuden ja 15 §:nmukaisesti määräytyvät henkilökunnan palkkaus- ja muutpalvelussuhteen ehdot, niiden menojen määrän, jotka hyväksytäänvaltionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi.

Jos valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset tilinpäätöksenmukaan osoittautuvat 1 momentissa tarkoitettua määrää pienemmiksi,tulee laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- jaterveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti palauttaa valtiollevaltionosuudesta määrä, joka ylittää neljä viidesosaa todellisistavaltionosuuteen oikeuttavista kustannuksista.

Jos laitoksen toiminnasta saatavien tulojen arvioidaan ylittävänyhden viidesosan 1 momentissa tarkoitetuista valtionosuuteenoikeuttavien kustannusten määrästä, tulee laitoksentalousarvioehdotuksen yhteydessä tehdä sosiaali- jaterveysministeriölle esitys sanotun eränkäyttämisestä.

16b§

Laitoksen tulee erityisesti huolehtia siitä, että laitoksenvaltionosuuteen oikeuttavan toiminnan rahoittamiseksi tarvittavaoman toiminnan tuotto saavutetaan. Jos tuoton arvioidaan jääväntätä pienemmäksi, tulee laitoksen tehdä esitys sosiaali- jaterveysministeriölle toimenpiteiksi, joilla laitoksen talousvoidaan turvata otiaen huomioon, mitä työterveyslaitoksen toiminnastaja rahoituksesta annetun lain (159/78) 3 §:ssä on säädettyvaltionosuuden enimmäismäärästä.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on soveltuvin osin noudatettavamyös siinä tapauksessa, että laitoksen valtionosuuteen oikeuttavatkustannukset muodostuvat suuremmiksi kuin talousarviota laadittaessaon ollut ennakoitavissa.

19§

Laitoksella on oltava toiminnan ja taloudensuunnittelujärjestelmä, joka sisältää keskipitkän ajan ja vuotuisentoiminnan suunnittelun sekä talousarviovalmistelun. Laitoksen tuleemyös noudattaa niitä ohjeita, jotka Sosiaali- ja terveysministeriö antaaalaisilleen virastoille ja laitoksille toiminta- jataloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotuksen laadintaa varten.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.