345/1980

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä elokuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentin 2 kohta, 3 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohta, 13 §:n 1 ja 3 momentti, 16–17 § sekä 19 §:n 1 ja 2 momentti,

näistä 2 §:n 1 momentin 2 kohta, 3 §:n 3 momentin 3 kohta ja 19 §:n 2 momentti sellaisena kuin ne ovat 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa asetuksessa (229/79), 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 13 §:n 3 momentti ja 19 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (282/78) sekä 16 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä huhtikuuta 1978 ja 23 päivänä helmikuuta 1979 annetuissa asetuksissa, sekä

lisätään asetuksen 3 §:n 3 momenttiin uudet 6 ja 7 kohdat, jolloin nykyiset kohdat 6–8 siirtyvät kohdiksi 8–10 seuraavasti:

Vuosiloman pituus.
2 §.
Virkamies saa vuosilomaa:

2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään

a) viisi vuotta lomavuosina 1980 ja 1981;

b) kolme vuotta lomavuonna 1982 sekä

c) kaksi vuotta lomavuonna 1983 ja sitä seuraavina lomavuosina; kuitenkin siten, että edellä kohdissa a-c mainituista ajoista tulee olla kunkin lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi; ja


3 §

Virassaolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä myös vuosilomaa sekä poissaoloa

2) raskauden ja synnytyksen vuoksi, miespuolisen virkamiehen virkavapautta lapsensa syntymän yhteydessä tai ns. vanhempainloman vuoksi, naispuolisen virkamiehen virkavapautta ottolapsen ottamisen vuoksi ja miespuolisen virkamiehen virkavapautta ottolapsen ottamisen yhteydessä vanhempainloman vuoksi, kaikki sellaisen ajan osalta, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan;

3) reservin harjoituksen tai ylimääräisen palveluksen takia tahi maanpuolustuskursseille, väestönsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen määrättynä taikka virkavapaana palvelua varten suomalaisessa valvontajoukossa tai koulutettavana edellä mainittua tahi valmiusjoukkoa varten Suomessa, taikka Punaisen Ristin palveluksessa komennettuna katastrofiaputehtäviin;

6) virkamiesten koulutussopimuksessa tarkoitettuun palkalliseen ammattiyhdistyskoulutukseen myönnetyn virkavapauden takia, kuitenkin enintään 30 päivää koulutustilaisuutta kohti;

7) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan johdosta, kuitenkin enintään 30 päivää lomanmääräytymisvuoden ajalta, jos virkamies on opintovapaan jälkeen välittömästi palannut valtion palvelukseen;


Vuosiloman aika.
13 §.

Vastoin asianomaisen tahtoa ei vuosilomaa saa antaa yleensä ilman painavia syitä useammassa kuin kahdessa osassa, joista toinen on sijoitettava lomakaudelle.


Milloin virkamies vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden tai tapaturman johdosta työkyvytön tai raskauden ja synnytyksen vuoksi virkavapaana, miespuolinen virkamies virkavapaana lapsensa syntymän yhteydessä tai vanhempainloman vuoksi, naispuolinen virkamies virkavapaana ottolapsen ottamisen vuoksi ja miespuolinen virkamies virkavapaana ottolapsen ottamisen yhteydessä vanhempainloman vuoksi, kaikki sellaisen ajan osalta, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan, on loma, jos virkamies sitä pyytää, siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Virkamiehellä on vastaava oikeus loman tai sen osan siirtämiseen, mikäli loman tai sen osan alkaessa tiedetään, että virkamies loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön tahi että miespuolinen virkamies tulee saamaan virkavapautta lapsensa syntymän yhteydessä tai vanhempainlomaa, naispuolinen virkamies virkavapautta ottolapsen ottamisen vuoksi ja miespuolinen virkamies ottolapsen ottamisen yhteydessä vanhempainlomaa, kaikki sellaisen ajan osalta, kuin edellä on mainittu.


Talvilomapitennys.
16 §.

Milloin 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta osa pidetään muuna kuin lomakautena, myönnetään loma tältä osin pitennettynä puolella, kuitenkin enintään asianomaisen koko loman puolesta määrästä ja siten, että 1 kohdan mukaisessa lomassa on pitennys enintään seitsemän ja 2 kohdan mukaisessa lomassa enintään kuusi arkipäivää.

Milloin 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentä arkipäivää lomakautena, myönnetään loma seitsemällä arkipäivällä pidennettynä sellaiselle virkamiehelle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta. Mikäli virkamiehellä ei ole mainitun kohdan mukaan oikeutta lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta mutta kuitenkin vähintään seitsemältä kuukaudelta, myönnetään loma neljällä arkipäivällä pidennettynä, mikäli vuosilomasta pidetään enintään kolmeneljäsosaa lomakautena.

Jos loman pitennystä laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaisluku, annetaan päivän osa täytenä lomapäivänä.

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuoksi pitää lomakautena tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan myönnetystä lomasta samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen lomakauden alkua tahi alkaa edellisen lomakauden jälkeen, ei asianomaisella ole oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeytyminen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetystä, jos

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka raskaudesta ja synnytyksestä, miespuoliselle virkamiehelle lapsensa syntymän yhteydessä myönnetystä virkavapaudesta tai vanhempainlomasta, naispuoliselle virkamiehelle ottolapsen ottamisesta ja miespuoliselle virkamiehelle ottolapsen ottamisen yhteydessä myönnetystä vanhempainlomasta, kaikki silta osin, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan; tahi

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin edellä mainituista syistä, mutta virkamies on ollut lomakautena virantoimituksessa tai lomalla vähintään 70 päivää.

Vuosilomapalkka.
17 §.

Vuosiloman ajalta virkamiehelle suoritetaan hänen kiinteä palkkauksensa tavanmukaisina maksupäivinä mikäli vuosilomapalkasta sekä sen laskemisesta ja maksamisesta ei virkaehtosopimuksella ole toisin sovittu.

Vuosilomakorvaus tai vuosiloma virkasuhteen päättyessä.
19 §.

Milloin virkasuhde valtioon päättyy, on virkamiehellä oikeus saada kiinteää palkkaustaan vastaava lomakorvaus tai vuosiloma yhtä monelta lomanmääräytymiskuukaudelta kuin hän 2–6 §:n mukaan saisi lomaa 3 §:ssä tarkoitetun lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä palvellun alan perusteella niiltä virkasuhteen päättymistä edeltäneiltä kalenterikuukausilta>joilta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai korvausta.

Mikäli virkamies saavuttaa 2 § :n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa mainitut palvelusajat kyseisen lomavuoden maaliskuun jälkeen mutta kuitenkin ennen virkasuhteen päättymistä ja hänellä 2 kohdassa on lisäksi välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi ennen virkasuhteen päättymistä, kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta loma myönnetään edellä mainitun 2 tai 3 kohdan mukaisesti.


Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1980 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.