2/1980

Annettu Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1980

Laki kansanterveyslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annettuun kansanterveyslakiin (66/72) uusi a § seuraavasti:

21a§

Siitä poiketen mitä 21 §:n 1 momentissa on säädetty voidaan pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta asetuksella säätää perittäväksi huoltoapulain 22 §:n mukaisesti määrättävät laitoshoidosta perittäviä maksuja vastaavat maksut, kuitenkin siten, että maksusta päättää terveyslautakunta tai sen määräämä lautakunnan alainen viranhaltija.

Pysyvästi laitoshoidossa olevaksi katsotaan henkilö, jota jatkuvasti hoidetaan pääasiallisesti julkisin varoin ylläpidettävässä terveyskeskuksessa, sairaalassa, sairaskodissa, vanhainkodissa, kunnalliskodissa tai muussa huoltolaitoksessa ja joka asetuksella määritellyin perustein katsotaan olevan pysyvästi laitoshoidon tarpeessa.

Pysyvästi laitoshoidossa olevan sekä kansaneläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen velvollisuudesta antaa 1 momentissa tarkoitetun maksun määräämiseksi tarvitavat tiedot terveyslautakunnalle tai sen alaiselle viranhaltijalle on voimassa, mitä huoltoapulain 22 §:n 7 ja 8 momentissa on säädetty.

Mitä huoltoapulain 22 §:n 3, 4 ja 5 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti 1 momentissa tarkoitettua maksua koskevaan viranhaltijan, terveyslautakunnan ja lääninoikeuden päätökseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980 ja sitä sovelletaan myös lain voimaan tullessa pysyvästi laitoshoidossa olevalle tästä ajankohdasta lukien annetusta hoidosta perittäviin maksuihin.

Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.