1032./1979

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopuimiseläkelain (16/74) 2 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (356/76),

muutetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohta, 5 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 12 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne 7 §:n 2 momenttia lukuun ottamatta ovat 7 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa (18/77), sekä

lisätään lakiin uusi 2 b § ja 6 §:ään, siitä mainitulla 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla kumotun 4 momentin tilalle, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §.

Eläkkeen saamisen edellytyksenä on:


3) että luopuja on luopumisen tapahtuessa (täyttänyt 55 vuotta tai, jos hän on naispuolinen leski tai sellainen naispuolinen luopuja, jonka aviopuolisokin on oikeutettu luopumiseläkkeeseen, 45 vuotta; ja


2b §.

Sovellettaessa 2 §:n 1 momentin 1 kohdan säännöstä katsotaan luopujan jatkaneen maatilatalouden harjoittamista myös sen ajan,

1) jonka maatilan peltoalasta tehty pellon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (216/ 69) tarkoitettu pellonvaraussopimus on ollut voimassa;

2) jo maatilaa on koskenut maataloustuoton ohjaamisesta annetun lain (446/77) mukainen tuotannonmuutossopimus;

3) jo maatilan peltoala tai osa siltä on ollut kesannolla valtion kanssa tehdyn kesantosopimuksen nojalla;

4) jonka maatilan omistajan tekemä vuokrasopimus on ollut voimassa, jos tilan pellot on vuokrattu toiselle omistajan maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) mukaiseen täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavan työkyvyttömyyden vuoksi; tai

5) jonka maatilan omistajan 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun luovutuksensaajan kanssa tekemä vuokrasopimus on ollut voimassa, kuitenkin siten, että tällaisena aikana otetaan huomioon enintään yksi vuosi välittömästi ennen luopumishetkeä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainituin edellytyksin katsotaan luopujan myös jatkaneen maatilalla asumista siten kuin 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään. Asumista koskevasta vaatimuksesta voidaan muutoinkin luopua, jos siihen on erityisiä syitä.

5 §.

Maatalousmaana ei oteta huomioon aluetta, joka on hankittu tai muutoin kuin perintönä saatu kolmena viime vuotena ennen luopumista.


6 §.

Omistajan katsotaan luopuneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden harjoittamisesta, jos hän on luovuttanut maataan 1 momentin tai 2 momentin 1 kohdan mukaisesti yksityiselle viljelijälle, mutta luovutus estyy sen vuoksi, että kunta käyttää etuostolain (608/ 77) mukaista oikeuttaan lunastaa luovutettu kiinteistö.

7 §.

Oikeutta luopumiseläkkeeseen ei ole, jos luopuja on 1 päivänä huhtikuuta 1977 tai sen jälkeen muutoin kuin maatilahallitukselle tai lisäalueeksi yksityiselle viljelijälle luovuttanut maatilasta niin olennalsen osan, että luovutusta on pidettävä tilan pirstomisena.

12 §.

Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin 6 a §:n 1 momentissa on säädetty tai jos myyntirajoitus- tai metsityssitoumusta ei ole noudatettu, lakkautetaan luopumiseläke. Mikäli rikkomus on lievä tai on olemassa muu erityinen syy, voidaan eläke lakkauttaa osaksi tai määräajaksi taikka päättää, että eläke maksetaan entisen suuruisena. Eläke voidaan lakkauttaa tai sitä alentaa siitä, kun lakkauttamisen aiheuttavaan toimintaan ryhdyttiin tai laminlyönti tapahtui.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan tämän lain voimaan tulon jälkeen.

Tämän lain 12 §:n 4 momenttia sovelletaan, jos rikkomus tapahtuu tämän lain tultua voimaan.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousminiteri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.