675/1979

Annettu Naantalissa 24. päivänä elokuuta 1979

Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (744/78), ja lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti:

14a§

Sen lisäksi, mitä 14 §:ssä on säädetty, kunnan, jonka velvollisuudeksi se asetuksella säädetään, tulee kansanterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19 §:ssä tarkoitetun toimintasuunnitelman rajoissa:

1) ylläpitää merimiehille näiden kotipaikasta riippumatta merimiesterveydenhuoltoa, johon kuuluu merimiehen terveydenhoito ja sairaanhoito sekä hammashuolto; sekä

2) tuottaa merimiehille varustamon sijaintipaikasta riippumatta työnantajan järjestettäväksi työterveyshuoltolain 2 §:ssä tahi muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluja, milloin varustamo on lääkintöhallituksen määräämällä tavalla ja määräämään ajankohtaan mennessä ilmoittanut työterveyshuoltopalvelujen tarpeestaan.

Merimiehellä tarkoitetaan henkilöä, johon sovelletaan merimiehen lääkärintarkastuksesta annettua asetusta (157/52).

21§

Terveyskeskuksen tuottamista tämän lain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista työterveyshuoltopalveluista tai terveyskeskuksen työnantajalle järjestämistä edellä 15 §:n 4 momentissa tarkoitetuista sairaanhoito- ja muista terveydenhuoltopalveluista työnantaja on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle asetuksella säädettävien perusteiden mukaan määräytyvät maksut ja korvaukset terveydenhuollon eri toimenpiteistä ja toiminnoista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980, kuitenkin siten, että kunta on velvollinen järjestämään 14 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hammashuollon viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta ja tuottamaan 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja työterveyshuoltopalveluja siten ja siinä järjestyksessä kuin työnantajalle on säädetty velvollisuus työterveyshuoltolain (743/ 78) 2 ja 12 §:n nojalla järjestää työterveyshuolto.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 24. päivänä elokuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.