610/1979

Annettu Helsingissä 10. päivänä heinäkuuta 1979

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetunennakkoperintälain (418/59) 14 §:n 1momentti,

muutetaan lain 11-13 §, 15 §:n 1 momentti,16 §, 17 §:n 1 momentti, 18 §, 33 ja51 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 11 § muutettuna 31 päivänäjoulukuuta 1974 ja 11 päivänäelokuuta 1978 annetuilla laeilla (1049/74 ja612/78), 12 § 23 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1018/76), 13 § muutettuna 13päivänä elokuuta 1976 annetulla lailla(670/76) ja mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1976annetulla lailla, 16 § osittain muutettuna mainitulla23 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla,17 §:n 1 momentti, 33 § ja51 §:n 1 ja 3 momentti mainitussa 11 päivänä elokuuta1978 annetussa laissa,sekä

lisätään lakiin uusi 11 a, 11 b ja 58 c § seuraavasti:

11§

Palkasta, joka palkansaajalle maksetaan hänenpäätoimestaan pääasiallisesti säännöllisinväliajoin, on ennakonpidätys toimitettava verokirjaanmerkityn ennakonpidätystunnuksen jamuun verokirjassa olevan pidätystä koskevanmääräyksen mukaan kullekin vuodelle vahvistettujalaskentaperusteita käyttäen (pidätystunnuksen mukainen pidätys).

11a§

Palkasta, jota ei makseta pääasiallisestisäännöllisin väliajoin tai joka suoritetaan sivutoimestatai tilapäisestä työstä, tahi palkkaturvalain (649/73) nojalla maksettavasta suorituksesta,ennakonpidätys on toimitettava asetuksella säädettävänprosenttiluvun mukaan, joka ei saaolla suurempi kuin 50. Pidätys voidaan kuitenkintoimittaa asetuksella säädetyistä prosenttiluvuistapoiketen verovelvolliselle verohallituksen määräämällätavalla lasketun henkilökohtaisen prosenttiluvunmukaan edellyttäen, ettäprosenttiluku ei ole edellä sanottua enimmäismäärääsuurempi (prosentinmukainen pidätys). Tämän pykälän mukaista pidätystä ei toimiteta20 markkaa pienemmästä palkasta.

11b§

Ennakonpidätystä ei toimiteta rahana maksettavanpalkan määrää suurempana. Pidätyksestä jätetään täysienmarkkojen yli meneväosuus lukuun ottamatta.

12§

Verohallitus vahvistaa 11 §:ssä tarkoitettuapidätystä varten verovuonna käytettävätennakonpidätystunnukset ja niitä vastaavat laskentaperusteetja laatii vastaavat pidätystaulukotsekä vahvistaa, mitkä vähennykset ennakonpidätyksestä voidaantehdä.

Laskentaperusteet ja edellä 1 momentissa tarkoitetutvähennykset on vahvistettava sellaisiksi, ettäpidätettävät määrät mahdollisimmantarkoin vastaavat palkansaajan verovuodenkoko palkasta suoritettavan valtionveron, 3 §:nmukaisesti lasketun kunnallis- ja kirkollisveronsekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun yhteenlaskettua määrää.

Verohallitus voi erityisistä syistä myös määrätä, ettäennakonpidätys on toimitettava verovuoden alustalukien enintään maaliskuun loppuun edelliseksivuodeksi vahvistettujen laskentaperusteiden mukaan.

13§

Verovelvolliselle annetaan verovuodeksiverokirja, johon merkitään ennakonpidätystunnusja ennakonpidätyksestä 12 §:n mukaan tehtävät vähennykset.

Jos on ilmeistä, että palkansaajan tulo eiverovuonna nouse määrään, josta hänen olisisuoritettava valtion- ja kunnallisveroa, voidaanverokirjaa annettaessa määrätä, ettei ennakonpidätystäole toimitettava.

Verohallituksen määräämin edellytyksin voidaanpalkan- tai eläkkeensaajan ennakonpidätystunnus jamuut ennakonpidätystä koskevattiedot antaa suoraan palkan- tai eläkkeenmaksajalle.Tällöin palkan- tai eläkkeensaajalle eianneta verokirjaa, vaan hänelle ilmoitetaan vastaavat tiedot.

Milloin palkansaaja ei esitä työnantajalleverokirjaansa, ennakonpidätys on toimitettavaverohallituksen määräämän ennakonpidätystunnuksenmukaisesti. Samoin on meneteltävä, jospalkan- tai eläkkeenmaksaja ei saa edellä 3momentissa tarkoitettua tietoa ennakonpidätystunnuksestaeikä palkan- tai eläkkeensaaja esitäverokirjaansa.

15§

Milloin ennakonpidätys on toimitettavakahdelle tai useammalle palkansaajalle yhteisestisuoritettavasta palkasta eikä esitetä selvitystäsiitä, miten palkka jakaantuu heidän keskensä,pidätys on tehtävä yhteisen palkan määrästä11 a §:n mukaisesti.


16§

Jos on ilmeistä, ettei palkansaajan tulostatoimitettava ennakonpidätys vastaa hänelleverovuodelta palkkatulosta määrättävää valtionveroa,3 §:n mukaan määrättävän kunnallis- jakirkkollisveron sekä kansaneläke- jasairausvakuutusmaksun yhteenlaskettua määrää, voi senveropiirin verojohtaja, johon palkansaajankotikunta kuuluu, hänen pyynnöstään tai muutoinvahvistaa uudelleen verohallituksen tarkemminmääräämällä tavalla palkansaajanennakonpidätystunnuksen ja muut hänenennakonpidätystään koskevat määräykset.

Samoin verojohtaja voi, sen mukaan kuinverohallitus tarkemmin määrää, palkansaajanpyynnöstä tai muutoin vahvistaa tai määrätäuudelleen 11 a §:ssä tarkoitetun pidätyksensuuruuden, jos on ilmeistä, että pidätys eivastaa palkansaajalle lopullisesti määrättäviäveroja ja maksuja.

Tietylle palkansaajien ryhmälle, jolle voidaanyhtenäisten perusteiden mukaan myöntää muitakuin 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vähennyksiä,joita ei ole otettu huomioon 12 §:ssätarkoitettuja laskentaperusteita ja vähennyksiävahvistettaessa, voi myös sen veropiirinverojohtaja, johon työnantajan kotikunta kuuluu,työnantajan pyynnöstä määrätä nämä vähennyksettehtäväksi tulosta ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

17§

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko ennakonpidätystoimitettava, tai siitä, onko pidätystoimitettava 11 §:n vai 11 a §:n mukaan tahimitä pidätystä toimitettaessa muutoin onnoudatettava, ratkaisee asian työnantajan taipalkansaajan pyynnöstä se lääninverovirasto, jonkavirka-alueella työnantajan kotikunta on.


18§

Milloin palkansaaja hyvissä ajoin ennen palkanmaksamista ilmoittaa, että hän haluaaennakonpidätyksen palkastaan tehtäväksi suurempana,kuin 11 tai 11 a §:ssä säädetään, onpidätys toimitettava sen suuruisena, kuin palkansaajaon pyytänyt.

33§

Osingosta tai korosta pidätetyt varat onsuoritettava veronkantoviranomaisen postisiirtotilille viimeistäänsitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden kymmenentenäpäivänä, jonka aikana ennakonpidätys on 32 a §;nmukaan viimeistään toimitettava. Samalla onsille lääninverovirastolle, jonka virka-alueellaosingon tai koron maksajan kotipaikka on,annettava sellainen tilitys kuin asetuksella säädetään.

51§

Ennakonpidätystä koskevaan määräykseen,joka on annettu 11 a §:n ja 13 §:n nojalla sekäennakkoa koskevaan määräykseen, joka onannettu 43 §:n nojalla, ei saa hakea muutosta,ennen kuin niitä on pyydetty oikaistavaksi 16tai 46 §:ssä edellytetyllä tavalla. Edellä 15 §:n2 momentissa tarkoitettuun verojohtajan ratkaisuunja 21 §:n rekisteröintiä koskevaanlääninveroviraston päätökseen ei saa hakeamuutosta.


Lääninverolautakunnassa olevalla verotusasiamiehelläon oikeus hakea muutosta lääninveroviraston tämän lainnojalla antamaan päätökseen 21 §:n rekisteröintiä koskevaa päätöstälukuun ottamatta. Verolautakunnassa olevallavaltionasiamiehellä ja kunnanasiamiehellä onoikeus hakea muutosta 16 ja 45 §:ssä tarkoitettuihin päätöksiin.


58 c§

Milloin lääninveroviraston 24 §:n 2 momentin, 55, 58,58 a tai 58 b §:n tahi verojohtajan55 §:n nojalla antamassa päätöksessä on sattunutlaskuvirhe tai siihen verrattava erehdys taipalautus muutoin todetaan kokonaan tai osittainaiheettomaksi, lääninveroviraston tai verojohtajanon oikaistava päätös.

Päätöksen oikaisussa noudatetaan soveltuvinosin, mitä 27 §:ssä tarkoitetusta maksuunpanonoikaisusta on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä laintäytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10. päivänä heinäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.