498/1979

Annettu Helsingissä 25. päivänä toukokuuta 1979

Asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksusta

Oikeusministerin esittelystä säädetään joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 19 päivänä tammikuuta 1979 ja oikaistuna 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain (469/79) 14 §:n nojalla:

Tarkastusmaksun perimisoikeutta koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys:

1) liikennealueesta, liikenteestä, liikennereiteistä tai rataosista, joilla tarkastusmaksu on tarkoitettu perittäväksi;

2) kulkuvälineistä ja niiden arvioidusta päivittäisestä matkustajamäärästä;

3) liikenteenharjoittajan matkalippujen hinnoista, käyttötavoista ja hankkimismahdollisuuksista;

4) tarkastusmaksujärjestelmän tiedottamisesta yleisölle;

5) tarkastusmaksua määrättäessä ja perittäessä käytettävien lomakkeiden kaavoista; sekä

6) tarkastusmaksujärjestelmään siirtymisen vaikutuksesta liikenteenharjoittajan rahastushenkilöstön asemaan.

Liikenneministeriö voi tarvittaessa vaatia hakijaa esittämään muutakin tarkastusmaksun perimisoikeuden myöntämiseen vaikuttavaa selvitystä.

Tarkastusmaksu on vahvistettava täysin markoin viidellä jaolliseksi.

Matkalippujen tarkastajaksi saadaan hyväksyä viranhaltija, jolla katsotaan olevan tarkastustoiminnassa tarvittava asianomaisen liikenteen sekä tarkastustoimintaa koskevien säännösten ja määräysten tuntemus sekä edellytykset muutenkin hoitaa tarkastustehtävä asiallisesti ja luotettavasti.

Poliisipiirin päällikkö ratkaisee matkalippujen tarkastajan hyväksymistä koskevan asian tarkastusmaksun perimiseen oikeutetun yhteisön hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys tarkastajaksi esitetyn henkilön henkilötiedoista, koulutuksesta ja virkasuhteesta;

2) selvitys liikenteestä, jossa valtuudet on tarkoitettu olemaan voimassa; ja

3) kaksi tarkastuspassiin kiinnitettäväksi sopivaa valokuvaa.

Poliisipiirin päällikölle on annettava muutkin tämän pyytämät tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastajan hyväksymistä tai hänen valtuuksiensa peruuttamista koskevan asian ratkaisemiseksi. Tarkastajan virkasuhteen päättymisestä on ilmoitettava poliisipiirin päällikölle.

Poliisipiirin päällikön on pidettävä luetteloa tarkastajaksi hyväksymistä ja tämän valtuuksien peruuttamista koskevista päätöksistään.

Mitä 3 §:ssä ja edellä 1 momentissa on säädetty poliisipiirin päälliköstä, on sovellettava myös muuhun poliisipiirin virkamieheen, jolle poliisipiirin johtosäännössä on siirretty joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 §:ssä mainittuja tehtäviä.

Tarkastajalle annettavaan tarkastuspassiin on kiinnitettävä tarkastajan valokuva. Tarkastuspassissa on mainittava tarkastajan henkilötiedot, hänen valtuutensa ja liikenne, jossa valtuudet ovat voimassa.

Tarkastajan on tarkastustehtävää suorittaessaan tarvittaessa esitettävä tarkastuspassinsa matkustajalle.

Matkustajalle, joka maksaa hänelle määrätyn tarkastusmaksun heti, on annettava tästä kuitti. Kuittiin on liitettävä osoitus siitä, miten matkustajan on meneteltävä saattaakseen tarkastajan toimenpidettä koskevan valituksensa lääninoikeuden käsiteltäväksi.

Matkustajalle annettavassa kirjallisessa määräyksessä suorittaa tarkastusmaksu on mainittava matkustajan henkilötiedot, maksun suuruus ja maksun määräämisen syy sekä aika ja liikennereitti tai rataosa, jolla maksu on määrätty. Lisäksi määräyksessä on ilmoitettava postisiirtotili, jolle maksu on suoritettava, sekä määräpäivä, jona suoritus on viimeistään tehtävä. Määräyksessä on mainittava, että tarkastusmaksu voidaan suorituksen laiminlyömisen vuoksi periä pakkotäytäntöönpanokeinoin ilman tuomiota tai päätöstä. Määräykseen on liitettävä 1 momentissa tarkoitettu osoitus ja tilillepanokortti tarkastusmaksun suorittamista varten.

Käsitellessään tarkastajan toimenpidettä koskevaa valitusta lääninoikeus voi valituksen johdosta pyytää selityksen asianomaiselta tarkastajalta, liikenteenharjoittajalta ja julkisyhteisöltä.

Jos lääninoikeus valituksen johdosta poistaa tarkastusmaksun, jäljennös päätöksestä on lähetettävä asianomaiselle julkisyhteisölle maksun palauttamista varten.

Valtionrautateiden henkilöliikenteessä ja sen kanssa yhteistoiminnassa harjoitetussa joukkoliikenteessä, jossa on myönnetty oikeus periä tarkastusmaksuja, maksun määrää rautatiehallituksen hyväksymä matkalippujen tarkastaja. Tämä on tarkastustoiminnassaan rautatiehallituksen valvonnan alainen. Rautatiehallitus antaa tarkastajalle tarkastuspassin. Mitä tässä asetuksessa on säädetty tarkastuspassista, tarkastajan hyväksymisestä tai hänen valtuuksiensa peruuttamisesta sekä tarkastuksen suorittamisesta, koskee soveltuvin osin myös rautatiehallituksen hyväksymää tarkastajaa.

10§

Julkisyhteisön on tiedotettava tarkastusmaksujärjestelmästä yleisölle riittävästi asettamalla kulkuneuvoihin ja liikennereittien varrelle sekä muuallekin yleisön nähtäville selosteita liikenteessä käytettävien matkalippujen hankkimis- ja leimaamistavoista sekä tarkastusmaksujärjestelmästä.

Liikenneministeriö voi vahvistaa tarkastusmaksujärjestelmän soveltamisesta tiedottavan tunnuksen.

11§

Liikenneministeriö vahvistaa kaavan tämän asetuksen soveltamisessa tarpeellisia lomakkeita varten sekä antaa asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet.

12§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1979.

Helsingissä 25. päivänä toukokuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.