408/1979

Annettu Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Laki tapaturmavakuutuslain 35 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 35 §: n1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (812/69),sekä

lisätään 35 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja4 momentiksi, seuraavasti:

35§

Vakuutusmaksu on määrättävä sellaiseksi,että se riittää vakuutetun vastuun peittämiseensekä kohtuullisiin hoitokustannuksiin, ja senperusteille on hankittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus. Jos perusteita muutetaan,tulevat uudet perusteet noudatettaviksi sosiaali- ja terveysministeriön määräämästä ajankohdastalukien.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vakuutusmaksuun sisällytetään määrä, jonka suuruus on2 prosenttia tämän lain mukaisesta työnantajan vakuutusmaksusta lukuun ottamatta 57§:ssä tarkoitettua vakuutusta, käytettäväksityösuojelun edistämiseen niin kuin siitä työsuojelurahastolaissa (407/79) on erikseen säädetty. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tapaturmavakuutusta harjoittaville vakuutusyhtiöille tarkemmat ohjeet varojen tilittämisestä työsuojelurahastolle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979. Tapaturmavakuutuslain 35 §:n 1momentin perusteella kertyneistä varoista osoitetaan vuonna 1979 kuitenkin 35 prosenttiatyöterveyslaitokselle työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/78)voimaantulosäännöksen mukaisesti.

Tällä lailla kumotaan tapaturmavakuutuslain35 §:ssä tarkoitetusta työturvallisuustyön rahoittamisesta 29 päivänä syyskuuta 1972 annettu asetus (693/72) sekä tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä tarkoitettua työturvallisuustyön rahoittamista koskeviksi yleismääräyksiksi31 päivänä lokakuuta 1973 annettu valtioneuvoston päätös (803/73).

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.