329/1979

Annettu Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 173, 174, 176 ja 179 §,

sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa (399/72), muutetaan 169-172, 178 ja 184 §,

sellaisina kuin ne ovat, 169 § muutettuna mainitulla 19 päivänä toukokuuta 1972 annetulla asetuksella ja 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetulla asetuksella (650/74) sekä 170-

172, 178 ja 184 § mainitussa 19 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 169 a § seuraavasti:

169§

Maaoikeuksia on neljä: Etelä-Suomen, ItäSuomen, Vaasan ja Pohjois-Suomen maaoikeudet.

Maaoikeuksien tomialueet ovat:

Etelä-Suomen maaoikeuden Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan ja Hämeen läänit;

Itä-Suomen maaoikeuden Kymen, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit;

Vaasan maaoikeuden Vaasan lääni; sekä

Pohjois-Suomen maaoikeuden Keski-Suomen, Oulun ja Lapin läänit.

Etelä-Suomen maaoikeus kuuluu Turun hovioikeuden, Itä-Suomen maaoikeus Itä-Suomen hovioikeuden sekä Vaasan maaoikeus ja Pohjois-Suomen maaoikeus Vaasan hovioikeuden alaisuuteen.

169 a§

Milloin maaoikeudessa on useampia kuin yksi maaoikeustuomari, maaoikeus toimii kahdesta tai useammasta jaostosta muodostuvana virastona.

170§

Viraston päällikkönä toimii vakinainen maaoikeustuomari. Milloin heitä on useampia, viraston päällikkönä toimii maaoikeuden ensimmäisen jaoston maaoikeustuomari siten kuin maaoikeuden työjärjestyksessä määrätään.

Viraston päällikkö määrää maaoikeustuomarit ja maaoikeusinsinöörit jaostoille sekä päättää asioiden jakamisesta jaostojen kesken.

Oikeusministeriö vahvistaa maaoikeuden työjärjestyksen.

171§

Kelpoisuusehtona ylimääräiseen maaoikeuden sihteerin toimeen on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Maaoikeuden sihteerin ottaa määräajaksi hovioikeus kuultuaan viraston päällikköä.

Maaoikeuden muut ylimääräiset toimenhaltijat ja tilapäiset toimihenkilöt sekä työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

172§

Viraston päällikön on valvottava, että maaoikeuden lautamiehet valitaan kutakin kuntaa varten ja että heistä pidetään luetteloa. Kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava maaoikeudelle lautamiehen valinnasta.

178§

Maaoikeuden pöytäkirjat ja päätökset on nidottava toimituksittain ja varustettava juoksevalla säilytysnumerolla, joka kirjoitetaan asiakirjavihkoon sekä merkitään säilytyskotelon nimikkeeseen.

184§

Sakkoluettelon pitämisestä ja täytäntöönpanokirjan lähettämisestä on voimassa, mitä sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979.

Turun maaoikeuden nimen muuttumisen Etelä-Suomen maaoikeudeksi osalta tämä asetus tulee voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.