255/1979

Annettu Helsingissä 2. päivänä maaliskuuta 1979

Laki merimieslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/78) 24 §:n 1 momentti, 39 §:n 4 momentti, 41 §:n 4 momentti ja 54 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta sekä

lisätään lakiin uusi 24 a, 24 b ja 45 a § sekä 54 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

24§
Lomauttaminen.

Työsuhteen kestäessä voidaan sopia siitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Niillä edellytyksillä, joilla työnantaja saisi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen, hän voi työsopimuksen irtisanomisen tai purkamisen sijasta, noudattaen päällikön kohdalla 90 päivän, muun päällystön kohdalla 30 päivän sekä muiden kuin edellä mainittujen työntekijäin kohdalla 14 päivän ilmoitusaikaa, määrätä työntekijän lomautettavaksi määräajaksi tai toistaiseksi. Samoin voidaan työntekijä lomauttaa 39 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti. Sopimuksella voidaan lomauttamisoikeutta laajentaa.


24 a§
Lomautuksen ennakkoilmoitus.

Milloin 24 §:n 1 momentin mukaisen lomautuksen perusteena on taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuva työn vähentyminen, on työnantajan, lomautuksen välttämättömyyden tultua hänen tietoonsa, annettava lomautuksesta välittömästi ja mikäli mahdollista viimeistään kolme kuukautta ennen lomautuksen alkamista ennakkoilmoitus 77 §:n 1 momentissa tarkoitetulle luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa vähintään kymmeneen työntekijään myös työvoimaviranomaiselle. Ennakkoilmoituksessa tulee mainita lomautuksen syy, arvioitu alkamisaika ja kesto sekä lomautettaen työntekijöiden arvioitu lukumäärä ammattiryhmittäin.

24 b§
Lomautusilmoitus.

Edellä 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole tapauksissa, joissa työnantajalla ei ole muun syyn kuin lomautuksen vuoksi lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvollisuutta tai joissa työnteon este johtuu 23 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tapauksista.

Ilmoitus lomautuksesta annetaan työntekijälle henkilökohtaisesti, jollei työnantajan ja 77 §:n 1 momentissa tarkoitetun luottamusmiehen kesken toisin sovita. Ilmoituksessa tulee mainita lomautuksen syy, sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus.

Ilmoitus lomautuksesta on annettava tiedoksi edellä tarkoitetulle luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa vähintään kymmeneen työntekijään myös työvoimaviranomaisille.

39§
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset.

Työnantaja ei saa irtisanoa raskaana olevan työntekijän työsopimusta raskauden johdosta. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuvan työntekijän raskaudesta, jollei työnantaja muuta perustetta näytä. Työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan työnantajan sitä pyytäessä. Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun, työehtosopimuksin tai työnantajan ja työntekijän kesken sovitun enintään 12 kuukautta kestävän synnytysloman aikana eikä myöskään, saatuaan tietää työntekijän olevan raskaana, päättymään synnytysloman alkaessa tai aikana. Työnantaja ei myöskään saa irtisanoa työntekijän työsopimusta 32 §:n 2 momentissa tarkoitetun loman aikana. Muu sopimus on mitätön.

41
Irtisanomisen toimittaminen. Irtisanomisaika.

Jollei erityistä irtisanomisaikaa ole määrätty voidaan päällikön työsopimus irtisanoa päättymään aikaisintaan 90 päivän ja muun päällystön työsopimus aikaisintaan 30 päivän kuluttua. Muiden kuin edellä mainittujen työntekijäin työsopimuksen työnantaja voi irtisanoa päättymään aikaisintaan 30 päivän kuluttua ja työntekijä aikaisintaan 14 päivän kuluttua.

45 a §
Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen.

Milloin työnantaja on irtisanonut työsopimuksen muista kuin työntekijästä johtuvista syistä, ja työnantaja kuuden kuukauden kuluessa tarvitsee työvoimaa samoihin tai samanlaisiin tehtäviin, tulee työnantajan tiedustella asianomaiselta työvoimaviranomaiselta, onko entisiä työntekijöitä etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjota työtä ensisijassa näille työnhakijoille.

54§
Vapaat matkat erityisissä tapauksissa.

Työnantajan on kustannettava työntekijälle vapaa matka ylläpitoineen tämän kotipaikkakunnalle, jollei työntekijällä ole oikeutta 52 §:ssä tarkoitettuun vapaaseen makaan:


6) kun työntekijä on irtisanonut työsopimuksen 61 §:n 1 momentin nojalla;

7) edellä 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun synnytysloman alkaessa; sekä

8) kun työntekijä todetun raskauden vuoksi haluaa raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/70) nojalla raskauden keskeyttämistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Jos työsopimukseen olisi ilman tässä tarkoitettujen lainmuutosten voimaantuloa ollut sovellettava lomauttamisesta ilmoitettaessa työehto tai työsopimuksessa sovittua, 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusaikaa pitempää irtisanomisaikaa, noudatetaan 24 §:n 1 momentissa ja 24 b §:ssä tämän irtisanomisajan pituista aikaa edellä tarkoitettuna lomautusilmoitusaikana niin kauan, kunnes kyseessä olevassa työehtosopimuksessa on toisin sovittu tai työsopimus on voimassa.

Helsingissä 2. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.