111/1979

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1970

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 104 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (521/75), sekä

lisätään lakiin uusi 104 a § seuraavasti:

104a§

Maaoikeuden päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää valitusluvan. Maaoikeuden päätös pannaan täytäntöön niin kuin lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta on säädetty. Korkein oikeus voi kuitenkin ennen asian lopullista ratkaisemista määrätä, ettei päätöstä toistaiseksi ole pantava täytäntöön tai täytäntöönpanoa jatkettava.

Valitusosoituksen antamisesta, muutoksenhakumenettelystä ja valitusasian käsittelystä on voimassa, mitä jakolaissa säädetään. Kuitenkaan ei tyytymättömyyttä tarvitse erikseen ilmoittaa. Valitusajan päätyttyä maanmittauskonttorin on päätökseen tyytyneiden asianosaisten selityksiä ja toimitusinsinöörin lausuntoa hankkimatta lähetettävä valitusasiakirjat ja tarvittaessa myös maaoikeuden asiakirjavihko korkeimmalle oikeudelle.

Jos korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan, asianosaisia on korkeimman oikeuden määräyksestä kuultava siinä järjestyksessä kuin jakolaissa säädetään.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti voimassa muutoksen hakemisesta maaoikeustuomarin päätökseen asiassa, jonka tämä on yksin ratkaissut. Muutosta ei kuitenkaan saa hakea maaoikeustuomarin toimitusmiehen esteellisyyttä koskevasta asiasta antamaan päätökseen. Muutoksenhakumenettelystä on vastaavasti voimassa, mitä maaoikeustuomarin päätöksestä tehdystä valituksesta jakolaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Haettaessa muutosta ennen lain voimaantuloa annettuun maaoikeuden tai maaoikeustuomarin päätökseen on sovellettava aikaisempaa lakia.

Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.