12/1979

Annettu Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 1979

Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 18 §,

muutetaan lain 9, 15 ja 16 §, näistä 16 § sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1949 annetussa laissa (805/ 49), sekä

lisätään lakiin uusi 16 a -16 c § seuraavasti:

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa voi olla esittelijäneuvoksen, vanhemman ja nuoremman hallintosihteerin, kirjaajan, lähettäjän ja osastosihteerin virkoja sekä vanhemman vahtimestarin, konekirjoittajan ja vahtimestarin toimia.

Korkeimmassa hallintooikeudessa voi lisäksi tulo- ja menoarvion rajoissa olla ylimääräisiä toimia, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

15§

Korkein hallinto-oikeus voi hankkia asian selvittämiseksi lausunnon ja selityksen sekä toimittaa suullisen käsittelyn ja katselmuksen. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.

Korkein hallinto-oikeus voi päättää, että suullisen käsittelyn ja katselmuksen toimittavat tuomioistuimen yksi tai useampi jäsen ja esittelijä.

16§

Asianosaiset kutsutaan suulliseen käsittelyyn ja katselmukseen uhalla, että poissaolo ei estä asian käsittelyä eikä ratkaisemista. Korkein hallinto-oikeus voi erityisestä syystä velvoittaa asianosaisen saapumaan suulliseen käsittelyyn sakon uhalla. Kutsussa asianosaiselle on annettava tieto uhasta, jolla tämän on saavuttava suulliseen käsittelyyn ja katselmukseen.

16a§

Korkein hallinto-oikeus voi määrätä, että asianosaisen, todistajan tai asiantuntijan kuuleminen toimitetaan siinä lääninoikeudessa tai vesioikeudessa taikka erityisestä syystä siinä yleisessä alioikeudessa, jossa se käy sopivasti päinsä, taikka liikevaihtovero-oikeudessa.

Kuulemisen toimittavan tuomioistuimen on ilmoitettava kuulemisesta etukäteen asianosaisille tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädetyssä järjestyksessä. Asianosaisilla on oikeus olla läsnä kuulemisen aikana sekä esittää todistajille ja asiantuntijoille kysymyksiä ja lausua käsityksensä esitetystä selvityksestä

16b§

Korkeimman hallinto-oikeuden määräyksestä tuomioistuimeen saapuneelle tai valtion asianosaisena nimeämälle todistajalle maksetaan korvaus valtion varoista sen mukaan kuin valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/72) on säädetty. Myös muun asianosaisen nimeämälle todistajalle voidaan maksaa edellä mainitun lain mukainen korvaus valtion varoista, jos todistaminen on ollut tarpeen asian selvittämiseksi.

Suulisessa käsittelyssä asiantuntijana kuullulle, korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä kirjallisen asiantuntijalausunnon antaneelle tai katselmuksen toimittamiseen asiantuntijana osallistuneelle henkilölle maksetaan palkkio ja korvaus valtion varoista sen mukaan kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 53 §:ssä on säädetty.

Korkein hallinto-oikeus voi velvoittaa asianosaisen kokonaan tai osaksi korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut 1 ja 2 momentissa tarkoitetut palkkiot ja korvaukset.

16c§

Asioissa, joissa on säädetty vaitiolovelvollisuus, on suullinen käsittely sekä asianosaisen, todistajan ja asiantuntijan kuuleminen toimitettava suljetuin ovin. Muissakin asioissa korkein hallinto-oikeus voi päättää, että suullinen käsittely sekä asianosaisen, todistajan ja asiantuntijan kuuleminen toimitetaan suljetuin ovin, jos julkisesta käsittelystä saattaa koitua asianosaiselle erityistä haittaa.

Suullisessa käsittelyssä sekä asianosaisen, todistajan ja asiantuntijan kuulemisessa on muutoin soveltuvin osin noudatettava oikeudenkäytön julkisuudesta annetun lain (26/26) säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä joulukuuta annetun verotuslain (482/58) 139 §, 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 17 luvun 6 §:n 2 momentti, 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 76 §:n 2 momentti sekä patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 10 §n 2 momentti.

Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.