1066/1978

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain(4400/78) 12 §:n 2 ja 3 momentti, 15 §:n 2 momentti sekä

lisätään 12 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen muutettu 2 ja 3 momentti siirtyvät 3ja 4 momentiksi sekä lakiin uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti:

12§
Työantajan pidettävät luettelot.

Moottoriajoneuvon kuljettajan osalta työnantaja saa jättää 1 momentissa tarkoitetuntyötuntiluettelon laatimatta vain, jos työsuojeluhallitus on myöntänyt siitä vapautuksen.Vapautus voidaan myöntää hakemuksesta, milloin työtuntiluettelon laatiminen työn laatuunnähden ei ole mahdollista.

Säännöllisen työajan työtunneista sekä yli-,hätä ja sunnuntaityöstä sekä niistä suoritetuista korvauksista on työnantajan pidettäväluetteloa. Luettelo on vaadittaessa näytettävätyösuojelutarkastuksen toimittajalle ja työntekijäin luottamusmiehelle sekä pyynnöstä kirjallisesti annettava työntekijälle tai hänen valtuutetulleen tieto työntekijää koskevista merkinnöistä.

Edellä 3 momentissa mainitusta luettelostasekä 3 §:n 4 momentissa mainitusta työtuntijärjestelmästä on työsuojeluviranomaiselle pyydettäessä toimitettava jäljennös.

12a§
Luetteloiden pitämisvelvollisuudesta poikkeaminen työehtosopimuksella.

Työnantajan ja työntekijäin yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeustyöehtosopimuksessa sopia työtuntiluettelon laatimisvelvollisuudesta toisin kuin 12 §:n 2 momentissa on säädetty. Työehtosopimuksentällaisia määräyksiä saa sopimukseen sidottutyönantaja soveltaa niihinkin työntekijöihin,jotka eivät ole työehtosopimukseen sidottuja,mutta joiden työsuhteissa muutoin on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä. Millointyösopimuksessa on niin sovittu, saadaan työehtosopimuksen sanotunlaisia määräyksiä noudattaa työehtosopimuksen lakkaamisen jälkeenuuden työehtosopimuksen voimaantuloon astiniissä työsuhteissa, joissa määräyksiä saataisiinsoveltaa, jos työehtosopimus olisi edelleen voimassa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaanvastaavasti valtion viranomaisen tai kirkon tahikunnallisen sopimusvaltuuskunnan taikka viimeksi mainitun antamaan valtuutukseen perustuen kunnan taikka kuntainliiton ja asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn työehtosopimukseen.

12b§
Moottoriajoneuvon kuljettajan ajopäiväkirja.

Työnantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajoneuvon kuljettajalle työsuojeluhallituksen vahvistaman kaavan mukainen henkilökohtainen ajopäiväkirja.

Moottoriajoneuvon kuljettaja on velvollinentekemään ajopäiväkirjaan sen edellyttämät merkinnät ja pitämään se mukanaan ajon aikana.

15§
Rangaistussäännökset.

Työnantaja, joka hankkiakseen itselleen taitoiselle hyötyä taikka aikaansaadakseen vahinkoa on pitänyt väärin 12 §:n 3 momentissamainittua luetteloa tai muuttanut sitä tahi senhävittänyt, kätkenyt taikka tehnyt mahdottomaksi lukea, on tuomittava virheellisestä työaikakirjanpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.