1051./1978

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1978.

Asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain (84/66) 3 §:n 1 momentin, tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetun lain (213/74) 2 §:n 2 momentin, 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 4 §:n 2 momentin sekä rajavartiolaitoksesta 10 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (5/75) 1 §:n nojalla:

1 §.

Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaiset suorittavat yhteistoimin tai toistensa lukuun valvontatehtäviä, jollei niistä muualla ole toisin säädetty tai määrätty, sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §.

Rajavartiolaitos suorittaa tullivalvontaa ja alustavia tulliselvitystoimenpiteitä merialueella ja niillä maarajan osilla, joilla tullilaitos ei ole järjestänyt valvontaa.

3 §.

Valvoessaan tavara- tai henkilöliikennettä tulli- ja rajavartioviranomaiset valvovat myös tie- ja veneliikenteestä annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

4 §.

Poliisi- ja rajavartioviranomaiset huolehtivat tulliviranomaisten ohella tilapäistä matkaa varten väliaikaisesti maahan tuotujen kulkuneuvojen tullivalvonnasta.

5 §.

Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaiset suorittavat yhdessä tai toistensa lukuun muitakin kuin edellä mainittuja valvontatehtäviä, mikäli ne voidaan tarkoituksenmukaisesti liittää varsinaisiin virkatehtäviin.

6 §.

Sisäasiainministeriö, tullihallitus ja rajavartiolaitoksen esikunta laativat yhteistoiminnasta yleissuunnitelman, joka sisältää määräykset tässä asetuksessa tarkoitetun yhteistyön muodoista, aluejaosta ja toiminnan muusta järjestelystä.

7 §.

Tämän asetuksen mukaisesta yhteistoiminnasta eivät siihen osallistuvat viranomaiset peri maksuja toisiltaan.

Tehtävän, jonka virkamies kokonaan tai osaksi tekee toisen viranomaisen lukuun, katsotaan kuuluvan hänen virkatehtäviinsä.

8 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Tällä asetuksella kumotaan tulli-, rajavartio- ja poliisiviranomaisten yhteistoiminnasta tullivalvontatehtävissä 8 päivänä joulukuuta 1949 annettu asetus (750/49).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1978.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.