1032/1978

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 19 §:n2 momentti, 25 b §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), sekä

lisätään 25 b §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

19

Pidätetyt määrät on suoritettava lääninveroviraston postisiirtotilille viimeistään pidätyksentoimittamista seuraavan kalenterikuukauden 10päivänä. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitossuorittavat pidätetyt määrät kuitenkin siten,että ne vähennetään näille veronsaajille pidätyksen toimittamista seuraavana kuukautenaveronkantolain mukaan tilitettävistä jako-osuuksista. Ilmoitus vähennettävästä määrästä ontehtävä lääninverovirastolle viimeistään edelläsanottuna päivänä.


25b§

Jos työnantaja on osaksi tai kokonaan jättänyt ennakonpidätyksen toimittamatta tai pidättämänsä varat säädetyssä ajassa suorittamatta, eikä laiminlyöntiä ole pidettävä vähäisenä,on hänet 22, 24, 25 ja 25 a §:ssä tarkoitetunmaksuunpanon yhteydessä määrättävä suorittamaan laiminlyödylle ennakonpidätyksen määrälle korotusta enintään 30 prosenttia.


Korotukselle ei peritä verolisäystä. Edellä24 §:n 1 momentin nojalla määrättyä maksuvelvollisuutta ei poisteta korotuksen osalta.

27§

Milloin lääninveroviraston 22, 24, 25, 25 aja 25 b §:n nojalla toimittamissa maksuunpanoissa on sattunut laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys tai maksuunpano muutoin todetaan kokonaan tai osittain aiheettomaksi, lääninveroviraston on oikaistava maksuunpano.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Verohallitus voi hakemuksesta myöntäämuulle työnantajalle kuin kunnalle, seurakunnalle ja kansaneläkelaitokselle oikeuden suorittaa vuonna 1979 maksetuista palkoista toimitetut ennakonpidätykset lääninverovirastonpostisiirtotilille myöhemmin kuin 19 §:n 2momentissa on säädetty, kuitenkin viimeistäänpidätyksen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä, jos työnantajalle toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi aiheutuukohtuuttoman suuria vaikeuksia säännönmukaisen tilitysajan noudattamisesta. Lykätyille suorituksille on maksettava lykkäysajalta vuotuistakorkoa 12 prosenttia luettuna 19 §:n 2 momentissa säädetystä päivästä verohallituksenmääräämään maksupäivään. Korko jää valtiolle.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.