940/1978

Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 1978

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 19 §:n nojalla:

Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus vuonna 1979 on 8,375 prosenttia suoritetun ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Maksu on kuitenkin:

a) milloin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 500 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, 8,875 prosenttia ja,

b) milloin a-kohdassa tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 500 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, 9,375 prosenttia.

Rekisteröimättömän työnantajan on sosiaaliturvamaksua maksettaessa merkittävä palkansaajalle annettavaan ennakonpidätystodistukseen seuraavat tiedot:

1) palkansaajan täydellinen nimi ja henkilötunnus;

2) palkan määrä, josta työnantajan sosiaaliturvamaksu on suoritettava;

3) työnantajan sosiaaliturvamaksun määrä;

4) päivämäärät ilmoittaen aika, jolta palkka on maksettu;

5) kuukausi, jona palkka on maksettu; sekä

6) nimensä sekä henkilö tai liike- ja yhteisötunnuksensa.

Edellä 1 momentissa mainitut tiedot voidaan kalenterikuukauden aikana maksettujen palkkojen osalta merkitä yhdellä kertaa ennakonpidätystodistukseen.

Rekisteröimättömän työnantajan on merkittävä työnantajan sosiaaliturvamaksu ennakkoperintäasetuksen 19 ja 20 §:ssä tarkoitettuihin luetteloihin ja 22 §:ssä tarkoitettuihin muistiinpanoihin.

Rekisteröidyn työnantajan on merkittävä työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä eriteltyinä 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut sosiaaliturvamaksun vähennykset ja niiden perusteet ennakkoperintäasetuksen 24 §:ssä tarkoitettuun yhdistelmään.

Mitä ennakkoperintäasetuksen 25 §:n 2 momentissa ja 26 §:ssä on säädetty, koskee soveltuvin osin myös työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Työnantajan tulee suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu veronkantoviranomaiselle sillä tavoin kuin palkasta pidätettyjen määrien suorittamisesta on säädetty. Suorittamisessa käytettävään tilillepanokorttiin on merkittävä siinä vaaditut työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevat tiedot.

Ennakkoperintäasetuksen 32 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on merkittävä työnantajan sosiaaliturvamaksun määrä.

Ennakkoperintäasetuksen 34 §:ssä tarkoitettuun vuosi-ilmoitukseen on merkittävä työnantajan sosiaaliturvamaksujen määrä. Niin ikään merimiesveroasetuksen 10 §:n mukaan annettavaan tilitykseen on merkittävä merimiestulona pidettävien palkkojen perusteella suoritetut tai suoritettavat työnantajan sosiaaliturvamaksut siten kuin sanotussa pykälässä on pidätetyn merimiesveron ilmoittamisesta säädetty.

Valtion ja sen laitosten edellä 1 momentissa, 6 §:n 2 momentissa sekä 7 §:n 1 momentissa tarkoitettujen työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevien tietojen ilmoittamistavasta määrätään erikseen.

Milloin rekisteröity työnantaja sekä merimiestulon osalta laivanisäntä tai hänen edustajansa on suorittanut sosiaaliturvamaksua liikaa, on hänellä oikeus korjata tekemänsä virhe myöhemmän sosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessä, kuitenkin niin, että virhe saadaan oikaista vain saman kalenterivuoden palkkaan kohdistuvan sosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessä.

Vähentäessään sosiaaliturvamaksun suorituksesta aikaisemmin liikaa suoritettua sosiaaliturvamaksua rekisteröidyn työnantajan on lähetettävä lääninverovirastolle selvitys tehdystä vähennyksestä rekisteröidyn työnantajan tilillepanokortin liitteenä olevaa lisätietoilmoitusta käyttäen työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n 1 momentissa mainitussa määräajassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikaisu voidaan tehdä ennakonpidätyksen alaisten palkkojen perusteella suoritetun sosiaaliturvamaksun osalta vain myöhemmän ennakonpidätyksen suorittamisen yhteydessä, merimiestulona pidettävien palkkojen perusteella suoritetun sosiaaliturvamaksun osalta vain myöhemmän merimiesveron tilityksen yhteydessä, sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun palkan perusteella suoritetun sosiaaliturvamaksun osalta vain myöhemmän lähdeveron tilityksen yhteydessä.

Rekisteröity työnantaja sekä merimiestulon osalta laivanisäntä tai hänen edustajansa, joille sairausvakuutuslain 28 §:n 2 momentin nojalla on suoritettu päivä- tai äitiysrahaa, saavat vähentää sitä vastaavalta osalta palkkaa suorittamansa sosiaaliturvamaksun myöhemmän sosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään päivä- tai äitiysrahan työnantajalle suorittamista lähinnä seuraavan kalenterivuoden aikana ja ottaen huomioon, mitä edellä 6 §:n 3 momentissa on säädetty. Rekisteröidyn työnantajan on lisäksi lähetettävä lääninverovirastolle selvitys tehdyistä vähennyksistä ja niiden perusteena olleista päivä- ja äitiysrahojen määristä siten kuin 6 §:n 2 momentissa on säädetty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen vähennysten ja niiden perusteena olleiden päivä- ja äitiysrahojen määrät on niin ikään merkittävä edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuun vuosi-ilmoitukseen ja merimiesverosta tehtävään tilitykseen.

Mikäli liikaa suoritettua työnantajan sosiaaliturvamaksua ei voida vähentää 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla, työnantajan on haettava sitä takaisin siltä lääninverovirastolta, jonka virka-alueella hänen kotikuntansa on, sekä milloin sosiaaliturvamaksu on suoritettu merimiestulona pidettävän palkan perusteella, Uudenmaan lääninverovirastolta.

Mitä 3 §:n 1 ja 2 momentissa, 5 §:n 2 momentissa, 6 §:n 2 momentissa sekä 7 §:n 1 momentissa on säädetty työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevista merkinnöistä ja sen ilmoittamisesta, koskee sosiaaliturvamaksua siltä osin, kun sitä ei ole suoritettu merimiestulona pidettävän palkan tai rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun palkan perusteella.

10§

Ohjeet työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta antaa verohallitus.

11§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Tällä asetuksella kumotaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 päivänä marraskuuta 1963 annettu asetus (483/63) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

12§

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1979 tai sen jälkeen maksettavaan palkkaan kohdistuvaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun ja sen suorittamiseen.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1979 maksettuun palkkaan kohdistuvaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun ja sen suorittamiseen sovelletaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun asetuksen, sellaisena kuin se on ollut voimassa vuonna 1978, säännöksiä.

13§

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.