861/1978

Annettu Helsingissä 17. päivänä marraskuuta 1978

Asetus tavara-arpajaisasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1969 annetun tavara-arpajaisasetuksen (824/69) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 19 §,

näistä 3 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1975 annetussa asetuksessa (874/75), sekä

muutetaan 3:§:n 2 ja 3 momentti, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 7 §:n 3 ja 4 momentti, 9 §:n 4 momentti, 11 §:n 3 momentti ja 12 §,

näistä 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 11 §:n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa 21 päivänä marraskuuta 1975 annetussa asetuksessa, näin kuuluvaksi:


Luvan yhden tai useamman läänin alueella toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää se lääninhallitus, jonka alueella lupaa hakevan yhdistyksen, säätiön tai muun yhteisön kotipaikka on.

Luvan määrätyssä tilaisuudessa toimeenpantaviin ja loppuunsaatettaviin tai saman poliisipiirin alueella toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 100 markkaa, poliisipiirin päällikkö. Myönnetystä luvasta on ilmoitettava lääninhallitukselle.


Lääninhallituksen on hankittava tavara-arpajaislupahakemuksesta lausunto tavara-arpajaislautakunnalta.


Tavara-arpajaislautakunnan on lausunnossaan ilmoitettava mielipiteensä arpajaisten suotavuudesta ja mainittava arpajaisluvan myöntämisessä tarpeellisiksi katsomansa ehdot. Lautakunnan tulee tarkkailla lääninhallituksen luvalla toimeenpantuja tavara-arpajaisia ja suorittaa yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa arpajaisten tuoton käytön valvontaa. Lautakunta voi myös antaa lausunnon siitä, onko rahankeräyshakemuksena tehty hakemus käsiteltävä arpajaishakemuksena. Tehtäväänsä suorittaessaan lautakunnalla on oikeus saada sisäasiainministeriöltä, lääninhallitukselta ja poliisilta virka-apua.



Lääninhallituksen myöntämässä luvassa voidaan määrätä, että arpajaisten käytännöllinen toimeenpano on annettava tavara-arpajaislautakunnan asettamin ehdoin sen hyväksymän, tällaista toimintaa varten perustetun yhtiön, osuuskunnan tai rekisteröidyn yhdistyksen huoleksi.

Lääninhallituksen on lähetettävä tavara-arpajaislautakunnalle jäljennös myöntämästään luvasta. Lääninhallituksen muunkin kuin oman läänin alueelle myöntämästä luvasta on annettava tieto myös asianomaiselle lääninhallitukselle. Lääninhallituksen on ilmoitettava myöntämästään luvasta arvonnan toimittamispaikan poliisipiirin päällikölle.


Pöytäkirja lääninhallituksen luvalla toimeenpantujen tavara-arpajaisten arvonnasta on laadittava kolmin kappalein. Siitä on kaksi kappaletta ilman arvontaluetteloa liitettävä lääninhallitukselle lähetetävään tilitykseen ja kolmas kappale arvontaluetteloineen pidettävä yleisön nähtävänä, kuten arpajaistilityksestä on säädetty. Pöytäkirja poliisipiirin päällikön luvalla toimeenpantujen tavara-arpajaisten arvonnasta on pidettävä yleisön nähtävänä kuten arpajaistilityksestä on säädetty.


11§

Lääninhallituksen luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisista tehty tilitys on viiden kuukauden kuluessa niiden toimeenpanoajan päättymisestä lukien neljänä kappaleena jätettävä sen poliisipiirin päällikölle, jonka piirissä arvonta on tapahtunut.


12§

Lääninhallituksen on pidettävä luetteloa sen luvalla toimeenpantavista tavara-arpajaisista. Luettelosta tulee käydä selville ainakin 7 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut seikat sekä tilityksen jättöaika.

Sen poliisipiirin päällikön, jonka piirissä arvonta on tapahtunut, on pidettävä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa myöntämiensä lupien perusteella toimeenpantavista ja, lääninhallituksen ilmoituksen mukaisesti, lääninhallituksen luvalla toimeenpantavista tavara-arpajaisista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 17. päivänä marraskuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.