809/1978

Annettu Helsingissä 27. päivänä lokakuuta 1978

Asetus elokuvanäytännöistä

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 annetun lain (492/68) 15 §:n 2 momentin nojalla:

Elokuvanäytännöllä tarkoitetaan tässä asetuksessa elokuvakoneella annettavaa esitystä, jonka kestäessä ei ole muuta ohjelmaa kuin musiikkia, filmiin liittyvien äänien toistoa ja elokuvan selostamista.

Elokuvanäytäntö on julkinen, jos se annetaan ennakolta määräämättömille henkilöille.

Suljetulla elokuvanäytännöllä tarkoitetaan laitoksen tai yhteisön, kuten puolustusvoimien, oppilaitoksen, liikkeen tai yhdistyksen piiriinsä kuuluvalle tai muutoin määrätylle henkilöryhmälle järjestämää näytäntöä.

Tämän asetuksen säännökset koskevat julkista näytäntöä. Jos suljettu näytäntö annetaan helposti syttyvää filmiä käyttäen, on kuitenkin noudatettava, mitä 5--10 §:ssä säädetään.

Vaikeasti palavalla filmillä tarkoitetaan asetaatti- ja siihen verrattavaa filmiä ja helposti syttyvällä filmillä selluloidifilmiä.

Näytäntöpaikassa, jossa elokuvakone kehittää terveydelle haitallisia kaasuja, on oltava erillinen konehuone. Konehuoneesta ja elokuvakoneesta tulee olla riittävän tehokas koneellinen ilman poisto. Poistoilmahormin ja muiden ilmanvaihtolaitteiden on täytettävä sekä rakenteiden että sijoituksen osalta Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt yleiset vaatimukset. Muutoin tulee konehuoneen olla niin rakennettu, että edellä tarkoitetut kaasut eivät pääse sieltä leviämään.

Konehuoneen lattian rajassa tulee olla ulkoilmaan johtava vähintään 225 cm2 suuruinen tuloilma-aukko tai ilman saanti on turvattava muulla tavoin.

Helposti syttyvää filmiä saadaan esittää vain konehuoneesta, joka täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelmassa palokuorman perusteella asetetut osastointivaatimukset. Kuitenkin tämän konehuoneen tulee aina täyttää vähintään A 120-luokan osaston vaatimukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun konehuoneen projektio- ja tähystysaukot saavat olla niin suuria kuin kuvan esittäminen edellyttää. Aukot on peitettävä metallikehykseen sisäpuolelta lujasti ja savunpitävästi kiinnitetyillä vähintään 5 mm:n vahvuisilla laseilla, joiden suojana on konehuoneen puolella vähintään 5 mm:n vahvuiset herkästi ja varmasti liikkuvat, liekin kosketuksesta sulkeutuvat metalliluukut.

Konehuoneen ilmastoinnista sekä siihen kuuluvista hormeista ja laitteista on noudatettava, mitä 4 §:ssä on säädetty. Konehuoneessa tulee olla B IlI E ryhmään kuuluva käsisammutin.

Konehuoneen lattiapinta-alan tulee olla samassa tasossa vähintään 8 m2 ja korkeuden vähintään 2,5 m. Jos konehuoneeseen sijoitetaan useampi kuin yksi elokuvakone, on kutakin muuta konetta varten varattava vähintään 2 m2 lisätilaa. Jos konehuoneeseen sijoitetaan muita laitteita, on pinta-alan oltava vastaavasti suurempi.

Jos rakennuksessa on vesi- ja viemärijohdot, tulee konehuoneessa olla WC ja mahdollisuus peseytyä.

Näytännön aikana on sivullisten oleskelu konehuoneessa kielletty.

Näytäntöpaikassa saa säilyttää enintään 250 kg vaikeasti palavaa filmiä tai enintään 50 kg helposti syttyvää filmiä. Helposti syttyvät filmit on sijoitettava sellaiseen säilytyslaatikkoon, jossa kullakin kelalla on oma tiivis itsestään sulkeutuvalla kannella varustettu lokeronsa. Filmejä ei saa säilyttää yleisön käytössä olevissa tiloissa.

Elokuvakone, jolla esitetään helposti syttyvää filmiä, on varustettava palokaseteilla, jotka esityksen aikana on pidettävä suljettuna.

Elokuvateatterin omistajan tai haltijan on yhdessä elokuvakoneenhoitajan kanssa huolehdittava siitä, että elokuvateatterissa esitetään helposti syttyvää filmiä vain 5 §:ssä tarkoitetusta konehuoneesta.

Helposti syttyvää filmiä ei saa toimittaa esitettäväksi muualle kuin sellaiseen näytäntöpaikkaan, jossa on 5 §:ssä tarkoitettu konehuone.

10§

Elokuvakoneen hoitajana saa toimia vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.

11§

Luvan hakemisesta ja myöntämisestä julkisten elokuvanäytäntöjen antamiseen on soveltuvin osin voimassa, mitä luvan hakemisesta ja myöntämisestä julkisten huvitilaisuuksien pitämiseen on säädetty, paitsi että näytäntölupa myönnetään elokuvateattereille toistaiseksi ja kiertuenäytäntöihin saman poliisipiirin alueella kuukaudeksi kerrallaan. Jos hakijan kiertuenäytäntö saman poliisipiirin alueella on pysyväisluontoista, myönnetään näytäntölupa toistaiseksi.

12§

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös sen asetuksen voimaan tuloa hyväksyttyihin elokuvateattereihin. Niissä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa tämän asetuksen edellyttämiä rakenteellisia muutoksia.

13§

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, elokuvanäytännöistä annetun asetuksen säännösten rikkomisesta enintään sataan päiväsakkoon tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, enintään kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen.

14§

Sisäasiainministeriö voi erityisestä syystämyöntää helpotuksia tämän asetuksen säännöksistä.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

15§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1978.

Tällä asetuksella kumotaan elokuvanäytännöistä 18 päivänä syyskuuta 1964 annettu asetus (473/64) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tehtävät, jotka muualla on säädetty valtion filmiteknillisen lautakunnan suoritettaviksi, kuuluvat tämän asetuksen voimaantulon jälkeen asianomaiselle rakennuslautakunnalle.

Helsingissä 27. päivänä lokakuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Eero Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.